Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulók értékelése és minősítése

Jogorvoslati eljárás jogszabálysértő javítóvizsga esetén

Törvény értelmében a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a javítóvizsga eredményének megismerése után tizenöt napon belül jogszabálysértésre való hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához, ha szabálytalanságot észlel. A jogszabálysértést bizonyítani kell.

Figyelem!

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Ugyanakkor a fellebbezési határidő 15 nap, a válaszadás újabb 15 napot vesz igénybe, addig már régen megkezdődött az új tanév.

Álláspontunk szerint a szülői vagy tanulói kifogást három napon belül el kell bírálni!

Javaslatok a jogorvoslati kérelemhez

A jogszabálysértés megállapításához és bizonyításához vizsgálni kell a javítóvizsgára vonatkozó jogszabályokat (20/2012. EMMI rendelet lásd itt!), az iskola helyi tantervében meghatározott értékelési és vizsgaszabályzatot, a házirendet és a javítóvizsgán keletkezett dokumentumokat.

Figyelem!

A javító vizsga (tanulmányok alatti vizsga) követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni. [Nkt. 65. § (5)]

Ezeken kívül ismerni kell az osztálynapló tanulóra vonatkozó oldalának hiteles másolatát, amiből megállapítható, hogy egyáltalán szabályosan történt-e a tanuló értékelése és minősítése, javítóvizsgára utasítása a tanév végén.

Első lépés

Az alább felsorolt bizonyító értékű dokumentumok és adatok beszerzése az iskolában közérdekű- és személyes adatigénylés címén:


Értékelés és minősítés dokumentumainak kikérése és vizsgálata

Vizsgálni kell a pedagógiai programban található értékelési és vizsgaszabályzatot (tanulmányok alatti vizsga)

Vizsgálni kell a tanuló évközi értékelésének szabályosságát (valós jegyek kerültek-e be a naplóba)

Osztálynapló és a különböző írásbeli felmérések (dolgozatotok, tesztek) másolatban történő kiadása és vizsgálata

Ha a tanuló értékelésénél szabálytalanságot észlelnek, akkor kifogást lehet emelni az év végi  elégtelen osztályzattal, illetve a javítóvizsgára utasítással szemben.

Javítóvizsga szabályszerűségének vizsgálata érdekében az alábbi dokumentumokat kell kikérni (írásban)

Az adott tanuló írásbeli dolgozata (az értékelés szabályosságának vizsgálata)

Írásbeli tételek

Órásbeli vizsga jegyzőkönyve

Szóbeli tételek (annak ellenőrzése, hogy azt kérdezik, amit megtanítottak és egyáltalán vannak tételek)

Szóbeli vizsga jegyzőkönyve

Javasoljuk, hogy a „közérdekű adatigénylésről szóló levelet” (és minden más iskolának szóló írásos anyagot) elektronikusan (e-mail), postán (ajánlva) küldjék el, és személyesen is vetessék át az iskola erre illetékes alkalmazottjával. 

Figyelem!

A dokumentumokat az iskolának azonnal ki kell adni, minden más megoldás a rendelkezésre álló határidőt csökkenti! Megéri várni rá, mert ketyeg a fellebbezési határidő.

Ha az iskola arra hivatkozik, hogy valamelyik dokumentum fent van az iskola honlapján, akkor is kérjék az eredeti (hatályos) példány hiteles másolatát.

Ha az iskola azt mondja, hogy nem adja ki valamelyik dokumentumot, vagy harminc nap múlva küldi ki, írassák rá az átvételt igazoló levélmásolatukra, hiszen egyértelmű a szándékosság, kifutni az időből.

Második lépés (jogorvoslati kérelem)

A fenti dokumentumok ismeretében a laikus szülő is fel tud lépni gyermeke érdekében, ha a javítóvizsga szervezésében és lebonyolításéban szabálytalanságot tapasztal.

Ha a tanuló évközi értékelése és a javítóvizsga nem a fent leírt (és megszerzett) dokumentumokban szereplő előírások és adatok alapján lett lebonyolítva, illetve a dokumentumok ellentétesek a 20/2012.  EMMI rendelet idevonatkozó előírásaival, akkor a jogszabálysértés bizonyított.

A bizonyító erejű dokumentumok ismeretében és a tanuló által elmondott szabálytalanságok alapján összeállítható a jogorvoslati kérelem, amelyben fel kell sorolni a szabálytalanságokat és amelyben a szülő az alábbiakat kérheti:

Kérem, hogy az adott tantárgyból történt javítóvizsgára utasítását jogszabálysértésre való hivatkozásomra újragondolni, és a javítóvizsgára történő utasítást érvényteleníteni szíveskedjék.

Ezt akkor kell kérni, ha az osztálynapló nem felel meg az iskola értékelési szabályzatában foglaltaknak, vagy/és más beírásokat tartalmaz, mint az ellenőrző könyv, stb. (okirat hamisítás).

Kérem, hogy a javítóvizsga szabálytalanul megállapított eredményét (végleges elégtelen osztályzatát) módosítani, és gyermekem magasabb évfolyamra lépését engedélyezni szíveskedjék.

Értelmezésünk szerint, amennyiben a vizsgadokumentumok alapján bizonyítható a jogszabálysértés ténye, akkor az elégtelen minősítést elégségesre kell módosítani, vagy a javító vizsgát azonnal meg kell ismételni.

MSZOE álláspont

Álláspontunk szerint, ha az ügyintézés nem bonyolítható le augusztus 31-ig, akkor a megismételt javítóvizsgát el kell halasztani, és a megismételt javítóvizsgáig a megbuktatott tanuló tanulmányait a felsőbb évfolyamon folytathatja.

Harmadik lépés

Ha az iskola nem ismeri el a jogszabálysértést és  elutasítja jogorvoslati kérelmet, akkor másodfokon az iskola fenntartójához kell fordulni felülbírálati kérelemmel.

Itt megszakad a jogorvoslati út. A fenntartói döntés ellen nincs jogorvoslat.

Szülők ébresztő!

A 20/2012. EMMI rendelt szövege itt található!

A javítóvizsga szabályai

Intézményesített buktatás

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum