Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Tanulói biztosítások

Ingyenes „Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás” 2016.

Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül.

A baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt a szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak. Tehát szülőknek nem kell fizetni érte.

Ugyanakkor sok helyen a pedagógusok kötelezik a szülőket más fizetős tanulói balesetbiztosítás megkötésére. Akik ilyen biztosítást kötnek, azoknak két balesetbiztosításuk lesz!

Ez a biztosítási forma 2003. augusztus 31.-óta van érvényben, csak a szülők többsége nem tud róla. Erről kellene beszélni a szülői értekezleten, nem az illegális pénzbeszedésekről, osztálypénzről, alapítványi befizetésekről.

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony keletkezése

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony az érintett biztosított tekintetében azon a napon jön létre, amelyen a biztosított a 3. életévét betölti, és azon a napon szűnik meg, amelyen az a 18. életévét betöltötte. Tehát nem kell semmilyen biztosítási szerződést kötni!

Az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes és független a baleset helyszínétől.

A szolgáltatás kárösszegét ki kell fizetni akkor is, ha a baleset otthon, az utcán, az óvodában, iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.

Figyelem!

Az ingyenes baleset-biztosítás független a nevelési, oktatási intézménytől (óvodától, iskolától, kollégiumtól)! A pedagógusok nem szedhetnek pénzt a szülőktől gyermek és ifjúsági baleset-biztosításra hivatkozva.

A baleset-biztosítás független a tankötelezettség teljesítésétől! Akár jár iskolába a gyermek, akár nem, 18 éves korig biztosított. (Ezért ifjúsági és nem tanulói baleset-biztosítás.)

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott gyermek és ifjúsági balesetbiztosítást, akkor az állami támogatás a biztosítónál marad (jogosan), pedig sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!

Nem beszélve az óvodai gyermek- és az iskolai tanulói balesetekről, amelyekről az óvodák, iskolák nem vesznek fel jegyzőkönyvet, elhallgatják, mert rontja a statisztikájukat.

2015-ben 14 000 kárigényt nyújtottak be a szülők, amely elenyésző része a ténylegesen bekövetkezett gyermekbalesetek számának.

MSZOE javaslat

Jogszabályban kell rögzíteni, hogy minden óvodában, iskolában és kollégiumban ki kell függeszteni egy plakátot az ingyenes gyermek és tanulói biztosításról.

(Lehet, hogy a nevelési, oktatási intézmények ellenérdekeltek az ingyenes baleset-biztosítás propagálásában?)

Plakát minta itt!

A biztosítási kockázat megnevezése és a szolgáltatás mértéke

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a biztosított életében esedékes szolgáltatások tekintetében a biztosított gyermek a biztosított gyermek sajnálatos halála esetén a biztosított örököse részére.

Biztosítási kockázat megnevezése

Szolgáltatás mértéke

Baleseti halál

200 000 Ft biztosítási összeg

Csonttörés

3 000 Ft biztosítási összeg

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetén:

 

– amennyiben a rokkantság foka 1–9%

3 000 Ft

– amennyiben a rokkantság foka 10–29%

50 000 Ft

– amennyiben a rokkantság foka 30–100%

300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

A balesetbiztosítási védelembe részesülők kárigényének teljesítésével megbízott kifizetőhely

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra az Allianz Hungária Zrt-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Figyelem!

A fent nevezett biztosító köteles kifizetni a 2015. évben bekövetkezett baleseti károkat, akkor is, ha a balesetet 2016-ben jelentik be a szülők!

A baleseti kárigény bejelentésének határideje

A balesetet – annak bekövetkeztét követően – a biztosított törvényes képviselője (szülő) – amennyiben igényét érvényesíteni kívánja – bármikor bejelentheti a biztosítónak. (A kormányrendelet nem ír elő bejelentési határidőt.)

A biztosító az igény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a szolgáltatást.

Maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító az egészségkárosodás végleges mértékét megállapító orvosi dokumentum benyújtását követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

Ha a biztosító szolgáltatási kötelezettségét már megállapította, de a szolgáltatásként fizetendő összeg nagysága még nem állapítható meg, a biztosított követelheti a biztosítótól a tényállás alapján neki minimálisan járó összeg kifizetését.

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?

Amennyiben biztosítási esemény történik, ki kell tölteni a biztosítási eseményekhez kapcsolódó igénybejelentő lapot, amely letölthető az Allianz Hungaria biztosító honlapjáról. (https://www.allianz.hu/hu/lakossagi-biztositasok/gyermek-es-ifjusagi-biztositas.html/  )

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt el kell küldeni a teljesítéssel megbízott a biztosító címére:

- faxon, a 06-1-488-1006 számon,

- postai levélben, az alábbi címen:

Allianz Hungária Zrt.

Életbiztosítási szakkezelési osztály

1387 Budapest, Pf. 11

Az igénylőlapot személyesen a központi ügyfélszolgálaton, vagy az ügyfélkapcsolati pontokon lehet leadni.

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 0-24 óráig, helyi tarifával hívható +36 40 421 421 telefonszámon vagy e-mailben, az esz@allianz.hu címen.

A biztosítási fedezet igazolásához és a szolgáltatás nyújtásához a biztosító csak az alább felsorolt okiratokat követelheti:

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

- a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

- a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,

- a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,

- szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,

- amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,

- a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

- a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

- a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás

  másolatát,

- a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési

  anyakönyvi kivonat).

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

- a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

- a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,

- a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,

- jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,

- a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,

- szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,

- a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési

  anyakönyvi kivonat).

Figyelem!

A megállapított károsodás mértékének alapján fizetendő szolgáltatás nem lehet nagyobb a fenti táblázatban meghatározott biztosítási összegnél.

A fizetési teljesítés feltételei

1. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén a fent meghatározott dokumentumokat kell a biztosítóhoz benyújtani. A szolgáltatás jogalapjának elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíti.

2. A biztosító szükség esetén saját költségére maga is beszerezhet a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokat.

3. Amennyiben a szolgáltatási igény előterjesztője a szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem, vagy újból hiányosan nyújtja be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el.

Óvodai, iskolai baleset

Az új tanévben is recsegnek-ropognak a gyermek csontok a testnevelési órákon és az óvodák udvarán. A nevelési oktatási intézmények többsége ellenérdekelt az óvodai, iskolai kollégiumi balesetek bejelentésében, mert rontja a statisztikájukat, ezért sokszor nem kísérik orvoshoz a tanulókat, későn értesítik a szülőket.

A szülők feladata, hogy követeljék meg baleseti jegyzőkönyv felvételét és vigyék orvoshoz gyermeküket, ne hagyják lebeszélni magukat az orvosi vizsgálatról semmilyen ürüggyel.

A baleset fogalma itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum