Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Tanulói biztosítások

Ingyenes „Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás” 2016.

Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül.

A baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt a szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak. Tehát szülőknek nem kell fizetni érte.

Ugyanakkor sok helyen a pedagógusok kötelezik a szülőket más fizetős tanulói balesetbiztosítás megkötésére. Akik ilyen biztosítást kötnek, azoknak két balesetbiztosításuk lesz!

Ez a biztosítási forma 2003. augusztus 31.-óta van érvényben, csak a szülők többsége nem tud róla. Erről kellene beszélni a szülői értekezleten, nem az illegális pénzbeszedésekről, osztálypénzről, alapítványi befizetésekről.

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony keletkezése

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony az érintett biztosított tekintetében azon a napon jön létre, amelyen a biztosított a 3. életévét betölti, és azon a napon szűnik meg, amelyen az a 18. életévét betöltötte. Tehát nem kell semmilyen biztosítási szerződést kötni!

Az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes és független a baleset helyszínétől.

A szolgáltatás kárösszegét ki kell fizetni akkor is, ha a baleset otthon, az utcán, az óvodában, iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.

Figyelem!

Az ingyenes baleset-biztosítás független a nevelési, oktatási intézménytől (óvodától, iskolától, kollégiumtól)! A pedagógusok nem szedhetnek pénzt a szülőktől gyermek és ifjúsági baleset-biztosításra hivatkozva.

A baleset-biztosítás független a tankötelezettség teljesítésétől! Akár jár iskolába a gyermek, akár nem, 18 éves korig biztosított. (Ezért ifjúsági és nem tanulói baleset-biztosítás.)

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott gyermek és ifjúsági balesetbiztosítást, akkor az állami támogatás a biztosítónál marad (jogosan), pedig sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!

Nem beszélve az óvodai gyermek- és az iskolai tanulói balesetekről, amelyekről az óvodák, iskolák nem vesznek fel jegyzőkönyvet, elhallgatják, mert rontja a statisztikájukat.

2015-ben 14 000 kárigényt nyújtottak be a szülők, amely elenyésző része a ténylegesen bekövetkezett gyermekbalesetek számának.

MSZOE javaslat

Jogszabályban kell rögzíteni, hogy minden óvodában, iskolában és kollégiumban ki kell függeszteni egy plakátot az ingyenes gyermek és tanulói biztosításról.

(Lehet, hogy a nevelési, oktatási intézmények ellenérdekeltek az ingyenes baleset-biztosítás propagálásában?)

Plakát minta itt!

A biztosítási kockázat megnevezése és a szolgáltatás mértéke

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a biztosított életében esedékes szolgáltatások tekintetében a biztosított gyermek a biztosított gyermek sajnálatos halála esetén a biztosított örököse részére.

Biztosítási kockázat megnevezése

Szolgáltatás mértéke

Baleseti halál

200 000 Ft biztosítási összeg

Csonttörés

3 000 Ft biztosítási összeg

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetén:

 

– amennyiben a rokkantság foka 1–9%

3 000 Ft

– amennyiben a rokkantság foka 10–29%

50 000 Ft

– amennyiben a rokkantság foka 30–100%

300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

A balesetbiztosítási védelembe részesülők kárigényének teljesítésével megbízott kifizetőhely

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra az Allianz Hungária Zrt-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Figyelem!

A fent nevezett biztosító köteles kifizetni a 2015. évben bekövetkezett baleseti károkat, akkor is, ha a balesetet 2016-ben jelentik be a szülők!

A baleseti kárigény bejelentésének határideje

A balesetet – annak bekövetkeztét követően – a biztosított törvényes képviselője (szülő) – amennyiben igényét érvényesíteni kívánja – bármikor bejelentheti a biztosítónak. (A kormányrendelet nem ír elő bejelentési határidőt.)

A biztosító az igény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a szolgáltatást.

Maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító az egészségkárosodás végleges mértékét megállapító orvosi dokumentum benyújtását követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

Ha a biztosító szolgáltatási kötelezettségét már megállapította, de a szolgáltatásként fizetendő összeg nagysága még nem állapítható meg, a biztosított követelheti a biztosítótól a tényállás alapján neki minimálisan járó összeg kifizetését.

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?

Amennyiben biztosítási esemény történik, ki kell tölteni a biztosítási eseményekhez kapcsolódó igénybejelentő lapot, amely letölthető az Allianz Hungaria biztosító honlapjáról. (https://www.allianz.hu/hu/lakossagi-biztositasok/gyermek-es-ifjusagi-biztositas.html/  )

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt el kell küldeni a teljesítéssel megbízott a biztosító címére:

- faxon, a 06-1-488-1006 számon,

- postai levélben, az alábbi címen:

Allianz Hungária Zrt.

Életbiztosítási szakkezelési osztály

1387 Budapest, Pf. 11

Az igénylőlapot személyesen a központi ügyfélszolgálaton, vagy az ügyfélkapcsolati pontokon lehet leadni.

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 0-24 óráig, helyi tarifával hívható +36 40 421 421 telefonszámon vagy e-mailben, az esz@allianz.hu címen.

A biztosítási fedezet igazolásához és a szolgáltatás nyújtásához a biztosító csak az alább felsorolt okiratokat követelheti:

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

- a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

- a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,

- a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,

- szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,

- amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,

- a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

- a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

- a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás

  másolatát,

- a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési

  anyakönyvi kivonat).

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

- a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

- a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,

- a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,

- jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,

- a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,

- szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,

- a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési

  anyakönyvi kivonat).

Figyelem!

A megállapított károsodás mértékének alapján fizetendő szolgáltatás nem lehet nagyobb a fenti táblázatban meghatározott biztosítási összegnél.

A fizetési teljesítés feltételei

1. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén a fent meghatározott dokumentumokat kell a biztosítóhoz benyújtani. A szolgáltatás jogalapjának elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíti.

2. A biztosító szükség esetén saját költségére maga is beszerezhet a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokat.

3. Amennyiben a szolgáltatási igény előterjesztője a szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem, vagy újból hiányosan nyújtja be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el.

Óvodai, iskolai baleset

Az új tanévben is recsegnek-ropognak a gyermek csontok a testnevelési órákon és az óvodák udvarán. A nevelési oktatási intézmények többsége ellenérdekelt az óvodai, iskolai kollégiumi balesetek bejelentésében, mert rontja a statisztikájukat, ezért sokszor nem kísérik orvoshoz a tanulókat, későn értesítik a szülőket.

A szülők feladata, hogy követeljék meg baleseti jegyzőkönyv felvételét és vigyék orvoshoz gyermeküket, ne hagyják lebeszélni magukat az orvosi vizsgálatról semmilyen ürüggyel.

A baleset fogalma itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum