Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének céljai és feladatai

(kivonat az alapszabályból)

 

A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján egyesületünk a következő alapszabályt fogadta el.

 

I. rész

Általános rendelkezések

1.   Az egyesület neve:   Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

    Röv.: MSZOE

2.   Székhelye és címe:  1144 Budapest Ond vezér park 4.

3.  Célszerinti tevékenység: Gyermek és ifjúságvédelem

4.   A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (továbbiakban: egyesület) oktatás mentén szerveződött, demokratikus önkormányzattal rendelkező, gazdasági és más érdekszervezetektől független, önkéntes civil társadalmi szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártpolitikától független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.   Az egyesület fő céljai: Közvetlen segítséget nyújtani a szülőknek (nevelésre jogosultaknak) a szülői kötelességek teljesítéséhez.

Segíteni a gyermekeik érdekében, védelmében eljáró szülőket, hogy szülői jogaikat és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák, és élni tudjanak vele.

6.     Az egyesület főbb feladatai: Képviselni a szülőket, illetve nevelésre jogosultakat minden olyan ügyben, ami a gyermekeik védelméhez, neveléséhez, oktatásához és ellátásához (szociális biztonságához) kapcsolódik.

7.     Az országos szülői egyesület kiemelkedő feladata a gyermekek és a  tanulók fogyasztóvédelme, illetve fogyasztói érdekeik képviseletének ellátása.

 

II. rész

Az egyesület közhasznú céljai és feladatai

Célok:

1.    A gyereküket nevelő egyes szülőnek és gyermeküknek képviselete az oktatási rendszer különböző szintjein.

2.    Érdekfeltáró munkával segíteni a szülőket gyermekeik nevelésével-oktatásával, védelmével kapcsolatos gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését, ennek érdekében feltárni a problémákat, értékelni a fogyasztói jogok érvényesülését, kiemelt figyelemmel kísérni a közoktatási szolgáltatás minőségének biztosítását.

3.     Információs és tanácsadó szolgáltatás, hogy a gyermekeik nevelése, oktatása és védelme érdekében eljáró szülők a lehetséges szerepüket minél előnyösebben el tudják látni.

4.     Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezetek (közösségek), támogatása szervezetük kialakításában és működésük segítése írásos segédanyagokkal.

5.     Helyi, iskolán kívüli, civil szülői szervezetek létrehozásának elősegítése, működésük támogatása.

6.     Elősegíteni az iskola és az otthon közötti együttműködést, a szülők és a pedagógusok között a nevelőpartneri viszony kialakítását.

7.     Kedvezményes szolgáltatások nyújtása a gyermekek taníttatásával, és ellátásával kapcsolatos szülői kiadások kompenzálására.

8.     Összehangolt együttműködés minden olyan személlyel, intézménnyel, szervezettel, hatósággal, akik meghatározott feladataik ellátásában segíteni szeretnének a gyermekek védelmében, nevelésében, oktatásában egészséges fejlődésük érdekében.

9.     Nemzetközi szülői szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együtt működés.

 

Feladatok:

1.     Helyi és országos szintű oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, fogyasztóvédelmi döntésekben való részvétel a szülői vélemények és igények továbbítása céljából. A gyermekeik érdekében eljáró szülők képviselete az érdekegyeztető fórumokon, és testületekben.

2.     Figyelemmel kísérni szülőkre és a gyermekekre vonatkozó jogszabályokat és azok végrehajtásának feltételeit.  Eljárás, vizsgálat, intézkedés, jogszabály-módosítás kezdeményezése a szülői, a gyermek, a tanulói és a fogyasztói jogok vagy érdekek védelme érdekében.

3.     Az egyesület, tevékenysége során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a közvéleményt.

4.    A szülők tájékoztatását szolgáló, és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodák, és a szülők tájékoztatását szolgáló információs rendszer működtetése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Sokoldalú előadások, szülői fórumok megszervezése.

5.    A szülői egyesületek vezetőinek, az intézményi szülői szervezetek tisztségviselőinek és az iskolaszék szülői oldalának képzése, továbbképzésének megszervezése, hogy a szülők képviseletét minél eredményesebben tudják ellátni munkájuk során.

6.    Pedagógus továbbképzés az oktatási intézmény és az intézményi szülői közösség közötti összekötő szerep ellátására.

7.    Segítséget nyújtani a szülőknek és gyerekeiknek az iskolakezdési és pályaválasztási nehézségek megoldásában, valamint a pályakezdő fiatalok munkába állásában.

8.    Tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése a szülők felé.

9.    Szabadidő programok, kirándulások, táborok megszervezése szülőknek és gyermekeiknek a közösségi szellem erősítése érdekében.

10. Bekapcsolódás a pszichológiai, az egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó felvilágosítási programokba.

 

Budapest, 1995.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum