Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: SZÜLŐPOLITIKA

Szülőpolitika III.

(Részlet az MSZOE szülőpolitikai koncepciójából)

A szülő-pedagógus viszony nem revideált minimum programja

Úgy gondoljuk, hogy egyetlen iskola sem mondhatja joggal azt, hogy a szülőkkel szakmailag foglalkozik mint ügyfelekkel és mint oktatási partnerekkel, hacsak nem kezdeményez valami hasonlót az alábbi 12 pontból álló programhoz. Látható lesz, hogy a program néhány pontja a szülőkre vonatkozik, mint olyan személyekre, akik felelősek gyermekeik taníttatásáért, míg a többiek a szülőket, mint csoportot érintik.

Minimum Program

1. Az iskola lehet egy fogadó rendszer, nemcsak akkor, amikor a gyermeket felveszik az iskolába, hanem állandóan: befogadó abban az értelembe, hogy udvarias és barátságos, másrészt bátorítja a szülőket, hogy érezzék magukat az iskolaközösség részének, ne kívülállónak. Ami az iskolára mint szervezetre vonatkozik, a Minimum Program tartalmazhat olyan intézkedéseket is, amelyekkel lehetővé teszik, hogy a szülőket az iskolában mindig gyorsan és megkülönböztetett figyelemmel fogadják.  

Írásbeli jelentés, konzultáció

2. Minden gyermekről kell készíteni egy írásbeli jelentést, melyet évente legalább kétszer bemutatnak a szülőnek, s amelyben kommentálják a gyermek előmenetelét, erőfeszítéseit és viselkedését egy letéphető résszel együtt, melyen a szülőnek válaszolnia kell. Az értékelés, a feljegyzés és a tervek, a jelentés napirendje lehet egy:

3. Konzultáció, legalább évente kétszer, a gyermek szüleinek és tanárainak személyes találkozója alkalmával, egy jelentéssel, mint kiindulóponttal, valamint a gyermek következő félévi programjának megtervezésével. A jelentés és a konzultáció nem felcserélhető alternatívák; ezek önálló, de összefüggő cselekmények.

Osztálygyűlés

4. Legalább félévenként kell tartani egy osztálygyűlést, ahol az osztályba járó gyermekek szüleinek elmagyarázzák az elkövetkező félév tantervi anyagát, és azt, hogy szülők hogyan tudnak ebben otthon segíteni. (Nem az iskolai befizetéseket kell tárgyalni)

Szülői szervezet

5.  Szülői szervezet az iskolában (osztályban) minden olyan szülő számára nyitva áll, akinek gyermeke abba az iskolába jár. Ezt nem vezethetik a pedagógusok, bár segíteniük kell, ha a szülők információt kérnek. Elsősorban az oktatási kérdések, a szülők-pedagógusok kapcsolata érdekli őket, fő funkciója a konzultáció és információ. Másolási lehetőség és az iskola épületének felhasználása ingyen áll a szervezet rendelkezésére, akkor, amikor a szülőknek legjobban megfelel. A szülői szervezet működésének költségeit az iskola költségvetésében kell tervezni.

A szülői közössgég jogi személyiségű "Szülői Alapítványt" létesíthet, pályázhatnak, szponzorokat (ámogatókat) kereshetnek, fogadhatják a szülők  által felajánlott 1 %-os adórészt. A bevételeket a családok és az iskola kapcsolatának és az oktatás minőségének javítására fordíthatják.

Iskolaszék

6. Iskolaszéknek  minden iskolában be kell számoltatnia a szülőket és pedagógusokat oktatási kötelezettségük teljesítéséről. Világosan kell látni, hogy az iskolaszék és a szülői szervezet struktúrája és célja különbözik egymástól, de erősíti egymást.

Tájékoztatás

7. Az iskola honlapjának és kiadványainak az a feladata, hogy tájékoztassa a szülőket, a szülői szervezetekkel közösen kell felkészíteni őket.

Hivatalos feljegyzés, karton, adatvédelem

8.  A szüőőknek joguk van ahhoz, hogy megfelelő időben a gyermekeikről készült és az iskola vagy az oktatásügyi hatóság által őrzött valamennyi hivatalos feljegyzést megtekintsenek, és lehetőséget kell kapniuk, hogy ellenőrizzék és kijavítsák a pontatlan vagy téves beírásokat. A gyermekről készült hivatalos feljegyzést /kartont/ hozzáférhetővé kell tenni a konzultációkra, és a szülők figyelmét fel kell hívni valamennyi új bejegyzésre. Néhány bizalmas hivatkozástól eltekintve, sem tényeket, sem értékelést vagy véleményt a gyermekkel kapcsolatban sem írásban, sem szóban nem adhat át a pedagógiai szakma egyik képviselője sem valaki másnak, aki nem tartozik a szakmához, kivéve ha az valamilyen hivatalos közleményben megjelent (adatvédelem).

Helyi tanterv a szülői igények szerint

9. A szülő kívánsága szerinti oktatás olyan alapelv, melyet már a törvény is tartalmaz. Ez a törvény nem korlátozódik az iskolák közötti választásra, bár az nagyon fontos. A döntő határozatok listáját (pl. képességek szerinti tagozatok felállítása, tantárgyválasztás, felzárkóztató programok, nyilvános vizsgák időpontja és más iskolába való átirányítás, stb. könnyen összeállítható bármelyik iskolaszék által. A szülőknek nemcsak akkor kell konzultálniuk, amikor olyan döntő elhatározások születnek, melyek a gyermekeket érintik, ha valamilyen egyetnemértés van az iskoláskorú gyermekkel kapcsolatban, minden erőfeszítést a szülők kívánságainak megfelelően kell tenni, legyen kompatibilis a kiváló tanítással és képzéssel és kerülje el az ésszerőtlen állami kiadásokat.

10.  A családlátogatás rendszere kivételes körülmények között működik.

Szülő-pedagógus partneri viszony

11.  A pedagógusoknak állandóan hangsúlyozniuk kell, hogy egyrészt szolgáltatást nyújtanaka tanulóknak mint fogyasztüknak és a szülőknenek mint emgrendelőknek (ügyfeleknek), másrészt partnerek. A szolgáltatás azt jelenti, hogy a pedagógusok készségeikkel és szakértelmükkel segítik a szülőket a gyermek érdekében vállalt szülői kötelességük teljesítésében. Ez a szolgáltatás azt is jelenti, hogy időnként véleményük ellentétes a szülők véleményével. A partner kapcsolatban elismerik, hogy az oktatás nagy része otthon történik, és hogy a pedagógusoknak és a szülőknek eltérő, de egymást kiegészítő pedagógiai funkciójuk van, melyet úgy kell ellátni, hogy minden a leghatékonyabban menjen. Így az iskolábajárást a tanárok biztosítják úgy, hogy a szülők kívánságainak eleget tegyenek; együtt kell pedagógiai funkcióikat gyakorolni olyan tanügyigazgatási és tantervi keretben, melyet a szakma helyesnek tart.

Az iskola pozitív jellegű hatósági szerepe

12.  A pedagógusoknak a szülőkkel tárgyalva tisztázniuk kell, hogy bár partnerként bánnak velük, ők az oktatásügyi hatóságik megbízottai is, és olyan céloknak megfelelően, olyan rendszerben kell működniük, melyeket a jogszabályok és a  demokratikus folyamatok szabnak meg. Alkalmanként ebbe az is beletartozik, hogy megtagadják a szülők kívánságait, vagy ellenőrzik a szülőket (pl. az iskolalátogatás terén) az állam nevében, a gyermek érdekében. Ez azt is jelenti, hogy a szülők is tájékoztathatják az iskolát. Röviden, a szülők bizonyos mértékben beszámoláskötelesek a pedagógusoknak, de ugyanakkor ez a pedagógusokra is áll.

Több dolgot meg lehet jegyezni a minimum programmal kapcsolatban.

Először is, elfogadja a filozófiát, ami Európában elterjedt, hogy nem az iskolák, hanem a szülők felelősek elsősorban gyermekeik oktatásáért. A program nem jelent radikális változást, inkább ésszerűsíti a jelenlegi helyzetet.

Másodszor, valamennyi koncepció megvolt már valahol valamilyen mértékben. Mindegyik gyakorlatban alkalmazható, és a legtöbb ismerős a magyarországi tanároknak is.

Harmadszor, a program az alap minimum, nem a szakmai optimum. Az iskolák építhetnek rá és remélhetőleg egy évtizeden belül kiderül, hogy nem elegendő ahhoz, hogy alapminimum legyen.

Negyedszer ezt a programot egyetlen iskola is bevezetheti, anélkül, hogy nemzeti vagy regionális instrukciókra várna. Valóban egy tanár a program nagy részét, mint egyéni gyakorlati alkalmazást is átveheti. Reméljük, azonban, hogy az ilyen program a megfelelő időben kötelező lesz.

Szülői szerződés itt! 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum