Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Óvodai, iskolai Szülői Szervezet

Több szülői szervezet működése egy nevelési, oktatási intézményben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (1) bekezdés szerint:

„Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.”

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezetet tehát a szülők hozzák létre és a szülők működtetik. A Szülői Szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.

Az intézményi szintű Szülői Szervezetnek tagja minden szülő, ezért külön tagnyilvántartásra (belépési nyilatkozatra) nincs szükség.

Természetesen a Szülői Szervezet része az óvodának, iskolának, kollégiumnak, attól nem különülhet el, nem önálló jogi személy, létrehozásához és működte­téséhez alkalmazni kell a köznevelési jogszabályok rendelkezéseit.

Figyelem!

Törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét [Nkt. 4. § (1)]

Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több Szülői Szervezet működik az intézményvezetés köteles a működési feltételeiket biztosítani, együttműködni és kapcsolatot tartani valamennyi Szülői Szervezettel.

Több szülői egyesület esetén „saját” fejléces levélpapír és bélyegző használata ajánlott. Fejléc minta a lentebb található!

Kettő vagy több intézményi Szülői Szervezet működésének írott és íratlan szabályai

20/2012. EMMI rendelet 119. § (1) bekezdés szerint:

„Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több szülői szervezet, közösség működik, az a szülői szervezet, közösség járhat el az óvoda, az iskola, a kollégium valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába, iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására (a továbbiakban: óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet)”.

Közös képviselet

1. Ha nincs olyan Szülői Szervezet, melyiket szüleinek a szülők több mint ötven százaléka választott meg, akkor a szülői közösségeknek kell megegyezni abban, hogy melyik Szülői Szervezetet bízzák meg az összes szülő képviseletének ellátására.

2. A jogszabály értelmében az intézményen belüli Szülői Szervezetek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre. Ez azt jelenti, hogy a közös szervezetnek is vezetőt (képviselőt) kell választani, aki egyeztet a többi szervezettel a közös álláspont kialakítása érdekében, és tárgyal az intézményvezetéssel.

Ezt nevezik intézményi demokráciának, ami biztosíték lehet arra, hogy a kisebbségi vélemények is megjelenjenek a szülői érdekvédelemben.

Tagnyilvántartás

Ha egy intézményben több Szőlői Szervezet működik, akkor megoszlik a tagság, ezért célszerű egységes „Belépési nyilatkozatot” készíteni és aláíratni a szülőkkel, hogy a tagnyilvántartásból meg lehessen állapítani,  a szülők melyik Szülői Szervezetbe kérte felvételét és melyik Szülői Szervezet éri el az 50% +1 fő taglétszámot. Egy Belépési nyilatkozat minta lentebb található!

A tagfelvétel és a tagság megszűnésének szabályait a Szülői Szervezet működési szabályzatában kell rögzíteni.

Figyelem!

Nincs akadálya annak, hogy a szülő évközben kérje felvételét vagy átvételét másik Szülői Szervezetbe. Kérdés az, hogy ott szívesen fogadják vagy elutasítják kérelmét.

A szülő megteheti, hogy egyik Szülői Szervezetben sem kíván tag lenni, de ekkor szülői érdekvédelem nélkül marad, vagyis nincs beleszólása az intézmény működésébe. Ugyanakkor el kell fogadnia a többségi vélemény alapján tett intézkedéseket.

Annak sincs akadálya, hogy évközben alakuljon egy újabb szülői szervezet.

Tagfelvétel és a tisztségviselők újraválasztása több Szülői Szervezet esetén

Az első (szeptemberi) iskolai osztály vagy óvodai csoport szülői értekezleten a szülő nyilatkozhat arról, hogy melyik Szülői Szervezet tagja kíván lenni.

A viták elkerülése érdekében egységes Belépési nyilatkozatot kell aláíratni a szülőkkel. Az egységes Belépési nyilatkozatot a Szülői Szervezetek képviselői és az intézményvezető közösen készíti és az szeptemberi első szülői értekezletet tartó pedagógus osztja ki a jelenlévő szülőknek.

Akár egy, akár több Szülői Szervezet működése esetén - az intézménybe évenként belépő és távozó gyermekek, tanulók szülei miatt is - javasolt a Szülői Szervezet tisztségviselőinek évenkénti újraválasztása.

A zavartalan működés érdekében a tagfelvételt és a tisztújítást az első (szeptemberi) szülői értekezlet után közvetlenül vagy később megtartott Szülői Szervezeti ülésen célszerű lebonyolítani az adott működési szabályzatban meghatározottak szerint. 

A Szülői Szervezet ülései nyilvánosak, de az elnök elrendelhet zárt ülést is. Íratlan vagy a működési szabályzatban rögzített szabály, hogy a Szülői Szervezeti ülésen pedagógus csak akkor vesz részt, ha meghívást kap.

A szülői szervezetek egyeztetett munkaterve

A Szülői Szervezet munkatervét az elnök készíti el az elnökség egyetértésével, de a taggyűlés hagyja jóvá a működési szabályzatban meghatározott szavazati arányok betartásával.

A munkatervben meghatározott tevékenységek nem lehetnek ellentétesek az intézményi szabályzatokkal.

A munkatervet össze kell hangolni az óvoda, iskola, kollégium munkatervével, ezért tartalmát az intézményvezetővel is egyeztetni kell. Az nem lenne helyes, ha az egyeztetést megtagadná az intézményvezető.

A munkatervet a többi Szülői Szervezettel is egyeztetni kell, hogy ne ütközzenek egymással a különböző programok, rendezvények vagy más megmozdulások.

Az lenne a helyes, ha a munkatervekben meghatározott rendezvényekről vagy más tevékenységekből nem zárnák ki a azokat a szülőket és gyermekeiket, akik nem tagjai az adott Szülői Szervezetnek.

Természetesen lehetnek intézményen kívül vagy belül szervezett zártkörű összejövetelek is.

Figyelem!

Kollégium esetén a fenti javaslatokat a értelemszerűen kell alkalmazni. Kollégiumban javasolt, pl. az évfolyam szintű Szülői Szervezetek alakítása.

A kollégiumokba járó - otthonuktól távol levő - tanulók számára még fontosabb lenne a szülőket összefogó Szülői Szervezetek működtetése. (Bár a nagy távolságok, miatt nehéz a szülők összejövetele, de az interneten keresztül megoldható az intenzív kapcsolattartás is.

1.      melléklet: Fejléc minta

Pl. Arany János (óvodai) iskolai Szülői Szervezet

Székhely:.……az intézmény címe…………

Levelezési cím:…….az elnök saját címe……..

E-mail:.…. az elnök saját címe….. Telefon: … az elnök saját telefonszáma.…

2.      melléklet

Belépési nyilatkozat

Tagsorszám: ………(utólag)

Alulírott szülő egyetértek a/az ……………………………………óvodai (iskolai) Szülői Szervezet* céljaival és annak érvényre juttatását támogatom azzal, hogy a Szülői Szervezet tagja kívánok lenni a működési  szabályzatában meghatározott feltételek figyelembevételével.

A belépő adatai

Név: ………………………………………………………………………...........…………………..

Lakcím:

irányítószám…………………. város, település. …………………………....…………………..

utca, tér, házszám..…………………………………………………………............……..….……

Telefon/mobil………………………………..………. E-mail……………............………………..

Gyermek/ek neve:……………………………………életkora:…...osztály/csoport……...……...

Gyermek/ek neve…………………………………….életkora……osztály/csoport…...…………

 

 

Dátum: ……………………………….

                                                                   Aláírás:……………………………….

 

 *Annak a Szülői Szervezetnek a megkülönböztető fantázianevét kell beírni, amelyikbe a szülő be akar lépni.

Figyelem!

A szülői értekezleten kitöltött belépési nyilatkozatokat a választott Szülői Szervezetet képviselő szülőnek kell átadni.

A belépési nyilatkozat tagnyilvántartási „kartonként” is használható, ha utólag rávezetésre kerül a „Tagsorszám”. A tagnyilvántartó vállalásokat is tartalmazhat.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum