Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

Osztály szintű Szülői Szervezet

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 24. § (2)]

A szülők akkor tudnak hatékonyan, fellépni az óvodába, iskolába, kollégiumba járó összes gyermek, tanuló érdekében, ha megszervezik magukat és közös képviseletet hoznak a gyermeki, tanulói és szülői jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez.

Törvény szerint: „Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. [Nkt.)73. §] (1)

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet a gyermekek neveléséért, oktatá­sáért elsősorban felelős felnőttek közössége.

Az iskolai szintű szülői szervezetet az osztályok szülői közössége alkotja.

Az eddigi gyakorlat azt bizonyítja, hogy az iskolában csak akkor tud eredményesen működni a Szülői Szervezet, ha hierarchikusan épül fel, ha a „osztályszintű”, un. mini Szülői Szervezetek együtt hozzák létre az „intézményszintű” iskolai Szülői Szervezetet.

Figyelem!

A továbbiak az óvodai csoportszintű Szülői Szervezetre is alkalmazhatók.

Osztályszintű szülői érdekképviselet szükségessége

Az osztályba járó gyermekek szüleinek érdekei azonosak. Az iskolai rendszabályok az iskola összes tanulójára érvényesek, de egy osztályon belül lehetnek olyan szabályok, igények, események, amelyek csak az adott osztály tanulói és szülői közösségét érintik.

Ha a szülő egymaga áll ki az osztály érdekeiért, pl. a szülők nem értenek egyet az osztálypénz szedésével vagy az oktatott tananyag mennyiségével, egyes pedagógusok osztályzási módszerével vagy fegyelmező intézkedésével, az osztálynapló vezetésével, vagy a házirend egyes rendelkezésével, akkor a saját magát vagy gyermekét hozhatja nehéz helyzetbe.

A szakmai fölényükkel esetlegesen visszaélő pedagógusok – jogos igény esetén is - megtehetik, hogy az aktív szülő gyermekét megszégyenítik az osztályközösség előtt vagy ráveszik a többi szülőt arra, hogy ne támogassa javaslatot vagy panaszt tevő szülő kezdeményezését.

Ha az osztályban formailag is megalakul a mini szülői szervezet, akkor a szülők többsége által megválasztott vezetőség hivatalosan is részt vehet az osztályszintű döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében. A vezetőség egyenrangú partnerként tárgyalhat az osztályban tanító pedagógusokkal és az iskolavezetéssel. Az osztály által delegált szülők képviselheti az osztály érdekeit az iskolai szintű szülői szervezet ülésein.

A szülői szervezet feladata –többek között - a szülők tájékoztatása az aktuális oktatási kérdésekről, a tanulók érdekeinek védelmében hozott jogszabályok és az iskolai rendszabályok elemzése és betartásuk megkövetelése az iskolától és a szülőktől.

A működési szabályok rögzítésének fontossága

Ahhoz hogy az osztály szülői szervezet ülése ne legyen parttalan viták helyszíne szükséges szabályozni a szervezeti felépítést (pl. vezetőség), a működést (pl. szavazási arányok) és rögzíteni kell a szervezeti célokat és a célok megvalósítása érdekében elvégzendő feladatokat.

A pedagógusok által összehívott un. szülői értekezleten általános gyakorlat, hogy néhány hangadó szülő ráerőszakolja akaratát a többiekre, akik nem mernek ellentmondani, akkor sem, ha nem értenek egyet az adott „előterjesztéssel”.

Az osztályszülői szervezet által megalkotott és elfogadott szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) előírt szavazati arányok betartásával egyértelművé válik a többségi akarat. Az osztályszülői szervezet döntései (határozatai) az összes szülőre vonatkoznak. Az osztály szülői szervezet csak a tanulói jogviszonnyal és a jogszabályokban előírt egyéni és kollektív szülői jogokkal, kötelezettségekkel kapcsolatosan hozhat döntéseket.

A szülői szervezet feladata fellépni a jogszabálysértő iskolai intézkedéseivel szemben. Az indokolatlan iskolai pénzkövetelések teljesítésére (tanulmányi kirándulás, erdei iskola, osztálypénz, ballagás, stb.) nem hozhat döntést a szülői szervezet.

A szervezeti forma

A Szülői Szervezet alakuló és további üléseit a szülők hívják össze. Az ülésen pedagógus csak meghívásra lehet jelen. A szülői szervezeti ülés nem tévesztendő össze a pedagógusok által szervezett „osztály szülői értekezletekkel”.

Az osztályszintű Szülői Szervezet létszáma azonos az osztályba járó tanulók szüleinek számával (tanulónként egy szülő szavazhat). A tagság automatikus, nem szükséges belépési nyilatkozatot tenni, ha a szülők többsége egyetért az alapítással. 

Az alakuló ülés megtartásához a szülők többségének jelenléte szükséges (50 százalék + egy fő).

Az alakuló ülésen a jelenlévők megválasztják a tisztségviselőket. A szülői szervezet vezetőségét megválasztó szülőknek joguk van a vezetők visszahívására, ha nem a szülők többségének véleményét képviseli munkájuk során.

Sok szülő lelkesen megválasztatja magát különböző tisztségekbe, de nem megy el a Szülői Szervezet üléseire, ezért fontos lehet az önkizárás szabályainak rögzítése is.

Az alakulási folyamat

Az osztályszínű szülői szervezetet a szülői közösség tagjai önállóan hozzák létre az iskolában vagy az iskolán kívül.

Meghívó kiküldése minden szülőnek az osztályszülői szervezet alapításáról.

A hitelesség érdekében az ülésen jelenléti ívet kell aláírni és jegyzőkönyvet kell vezetni.

El kell fogadni a célokat, feladatokat tartalmazó, szavazási arányokat meghatározó szervezeti működési szabályzat tervezetet.

A jelenlévő szülők megválasztják az osztályszülői szervezetet képviselő 3-5 fős vezetőséget.

Ki kell mondani a megalakulást, amelyet közölni kell az osztályfőnökkel.

Javaslat működési szabályokra

1) A osztályszintű Szülői Szervezet rendes üléseit nevelési évenként négy (lehet több vagy kevesebb) alkalommal tartja.

2) Összehívásról –meghívó kiküldésével - az osztályszintű Szülői Szervezet elnöke vagy helyettese gondoskodik, aki levezeti az ülést (levezetőelnök).

3) Az osztályszintű Szülői Szervezet elnöke vagy helyettese az ülés előtt két héttel köteles írásban értesíteni a szülőket a napirendi pontokról.

4) Rendkívüli Szülői Szervezeti ülés hívható össze (vagy kell összehívni), ha kezdeményezi:

· egy szülő (vagy a szülők 10 %-a)

· az osztályszintű Szülői Szervezet vezetője

· az iskolapedagógus

· az iskola vezetője

5) A rendkívüli Szülői Szervezet ülését a kezdeményezéstől számítva 15 napon (72 órán, két héten, egy hónapon stb.) belül kell összehívni, vagy/és a kérdés sürgőssége szerint.

6) Az osztályszintű Szülői Szervezet ülése határozatképes, ha az osztályba beosztott gyermekek 50 % + 1 fő részének szülei vannak jelen. Tisztségviselők választásához az osztály szülői közösségének 2/3 ának (vagy 50%+ 1 fő) jelenléte szükséges. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni.

7) A szülői közösség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

8) A osztályszintű Szülői Szervezet üléséről jegyzőkönyv (emlékeztető) készül, amit a levezető elnök és egy hitelesítő ír alá.

9) A osztályszintű Szülői Szervezet elnöke köteles tájékoztatni az ülésen történtekről és a határozatokról a meg nem jelent szülőket is (írásban).

10) Egyéb

Bővebb információ a szervezeti és működési szabályzatról itt található!

A szülői szervezet működési dokumentumai

Az ülések dokumentálása

Meghívók, előterjesztések, határozatok, jegyzőkönyvek (emlékeztető). Fontos az iskolaszintű szülői szervezetbe és az iskolaszékbe delegált szülők beszámolója.

A szülői szervezet levelezése

A szülői szervezet véleményét javaslatait írásban közli az érdekeltekkel, amelyekre a címzettek kötelesek érdemi választ adni. (A szó elszáll, vagy letagadják.)

Az osztályszintű szülői szervezet komolyságát bizonyítja, ha saját fejléces papíron bonyolítja levelezését.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum