Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

A Szülői Szervezet „hivatalos” kommunikációja

Szóbeli kommunikáció hátrányai

A Szülői Szervezet formális működésének alapja a tevékenységének dokumentálása. A Szülői Szervezet működtetése akkor hatékony, ha javaslatait, véleményét, észrevételeit, kéréseit, határozatait minden esetben írásban teszi meg, és a válaszokat iktatja és megőrzi (archiválja). A szóbeli felkérés valamilyen véleményalkotásra, és a szóbeli válaszadás ellenőrizhetetlen, kommunikációs forma, ami a Szülői Szervezet intézményi szerepének megcsúfolása.  

Szóbeli tárgyalás akkor lehet hiteles, ha tanuk előtt folyik, a megbeszélésről jelenléti ív és jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül!       

Szülői Szervezet hivatalos levelezése

A Szülői Szervezet és az intézményvezetés vagy a fenntartó közötti kommunikáció eredményességének alapja a hivatalos levelezési forma szabályainak betartásával kezdődik.

1.      Először is el kell készíteni a Szülői Szervezet egyedi levélfejlécét, pl.:

Szülői Szervezet elnevezés (lehet fantázia név vagy az intézmény elnevezése);

Székhelye: az intézmény címe;

Levelezési cím: a Szülői Szervezet képviselőjének címe;

Telefonszám: a Szülői Szervezet képviselőjének telefonszáma;

E-mail cím: Szülői Szervezet saját elektronikus levelező címe legyen;

 

Arany János Általános Iskola Szülői Szervezete

Székhelye: 3412 Újváros, Kerék u. 3

Levelezési cím: 3418 Újváros, Gerinc u. 16.

E-mail: szuloiszervezet@gmail.com Telefon: 06-81/123-1234

2.      Formai követelmény (a levelezési szabályok szerint)

Címzett, Megszólítás, Tárgy, Keltezés, Tisztelettel vagy Üdvözlettel, Aláírás, pecsét (saját körbélyegző), stb.

3.      Tartalmi követelmény lehet

A levél hossza lehetőleg egy, esetleg másfél oldal legyen (azt még elolvassák), inkább melléklet alkalmazása a célszerű, ha hosszabb a mondanivaló.

A tárgy figyelemfelhívó és pontosan fejezze ki, miről szól a levél (formája kérelem, javaslat, vélemény, közérdekű bejelentés, kezdeményezés, panasz törvényességi észrevétel, stb.)

Az első bekezdésben jogszabályi hivatkozás, bemutatkozás, a tárgyban megfogalmazott cél hogy mit akar a Szülői Szervezet, stb.

Utána az indoklás, a helyzet leírása, jogszabályi hivatkozások, stb.

Az utolsó bekezdésben meg kell ismételni, hogy mi a cél (mit akarnak elérni).

Javaslat az a levél befejezésére: Levelünkre (vagy kérelmünkre) mielőbbi (vagy azonnali) érdemi választ várunk.

4.      A levél továbbítása:

Személyesen (átvétellel egy levélmásolaton, dátummal, átvevő aláírása, bélyegző)

Postai úton: (ajánlott, térítvény, elsőbbségi)

Elektronikusan (e-mail)

Ha a levelet gyorsan akarják eljuttatni a címzetthez, akkor célszerű az elektronikus levél, de a biztonság kedvéért postai úton is el kell küldeni.

5.      A levelezés nyilvántartása

A küldött és a kapott leveleket postakönyvben vagy más formában adminisztrálni és dossziéban archiválni kell.

Fontos a dátumok nyomon követés, mert a jogszabályok különböző határidőket írnak elő a válaszadásra (8-15-30 nap).

Felhívjuk a figyelmet az új előírásra, amely szerint napokkal kell számolni nem munkanapokkal!

Az eredeti és a válaszleveleket össze kell kapcsolni és úgy kell nyilvántartani, hogy nyomon lehessen követni, mikor kell választ kapni, és meddig lehet válaszolni.

Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai a köznevelési intézményben

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § szerint:

 (1) Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével az e rendeletben foglaltakra is tekintettel szabályozza.

(2) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni.

(3) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell.

(4) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi nyelven folyik, a gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatosan keletkezett iratokat külön iktatókönyvben, két nyelven – a nemzetiség által használt és magyar nyelven – kell iktatni és tárgymutatózni.

(5) A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell.

(6) A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának.

(7) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását.

Érdemi válasz

A Szülői Szervezet leveleire jogszabályban meghatározott időn belül (5, 8, 15, 30 nap) érdemi választ kell adni.

Törvény értelmében érdemi válasz: „amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve az intézkedésre jogosult személy, szervezet véleménye, döntése, valamint annak indoka;”

Ha a Szülői Szervezet jól átgondolt (indokolt, jogszabályokkal alátámasztott) levelet ír a címzettnek, akkor olyan érdemi választ kaphat, amely megoldja a felvetett kérdést, vagy megfelelő alapot biztosít a további levelezésre vagy jogorvoslatra.

Ha címzett hivatalos személy, akkor köteles határidőn belül válaszolni, amennyiben ezt nem teszi, újabb levélben kell felszólítani a válaszadásra, ebben a levélben jelezni kell, hogy a válaszadás elmaradása esetén meg teszik a szükséges jogi lépéseket.

Törvény értelmében az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

Honlap szerkesztés

A szülőkkel, a tanulókkal, az iskolával, a fenntartóval való kapcsolattartás egyik hatékony eszköze az Szülői Szervezet honlapja. A szülők naprakész tájékoztatása ma már elképzelhetetlen internet nélkül, ezért minden szüli szervezetnek javasoljuk saját honlap elkészítését, szerkesztését és fenntartását.

További kommunikációs lehetőségek

Kérdőív. szórólap, faliújság, szülői értekezlet összehívása, szülői fórum, körlevél, sajtóközlemény, stb.

Ismételten javasoljuk, hogy a hivatalos szervekkel történő kommunikációban mellőzzék a szóbeliséget (letagadható, félremagyarázható, szubjektív, stb.), bizonyos esetekben még tanuk jelenlétében se alkalmazzák.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum