Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

Segédlet Szülői Szervezet alapításához

Szülői Szervezetet bármikor lehet alapítani, akár évközben is!

Törvény értelmében, az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői Szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. [2011. évi CXC. Köznevelési törvény (Nkt.) 73. § (1)]

Figyelem!

Szülői Szervezet alapítása a szülők feladata. Az iskolavezetés és a pedagógusok nem vesznek részt az alapítási folyamatokban, nem jelölhetnek vezetőket, nem befolyásolhatják a szülői közösségeket az általuk alkalmasnak tartott szülők megválasztására.

Ugyanakkor az intézményvezető feladata az alakuláshoz szükséges feltételek biztosítása (helység, fénymásolás, meghívó kiküldése a szülőknek, stb.).

Az alapítás folyamata

Az intézményi szintű iskolai Szülői Szervezet ideális helyzetben úgy alakulhat, hogy az iskolában osztály szülői közösségek illetve óvodában, kollégiumban a csoport szülői közösségek 1-2 főt választanak és delegálnak az intézményi szintű Szülői Szervezet „vezető szervébe”, amit a szó szoros értelmében választmánynak lehet nevezni. A választmány a maga köréből 3-5 fős vezetőséget (elnököt, elnökhelyetteseseket, gazdasági elnökhelyettest, gyermekvédelmi felelőst, stb.) választ az alakuló ülésen.

Első lépés a szervező Bizottság létrehozása

Először egy legalább 3 főből álló, alapító csoportot, azaz szervező Bi­zottságot kell létrehozni az alapítást kezdeményező szülőkből.

A Bizottság bejelenti az intézményvezetőnek a Szülői Szervezet létrehozását.

Törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni a vezetők az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját, rendjét. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (1) g)]

A szervező Bizottság feladatai

A szülők írásbeli tájékoztatása

-  a szülői szervezet megalakításáról és új, felértékelődött szerepéről,

-  a szülői jogokról, és a szülői szervezet jogosítványairól

-  a szülői szervezet szervezeti felépítésérő, szülők delegálásáról, a tisztségviselők választás lefolyásáról,

-  szervezeti és működési szabályzat tervezetének elkészítése (vagy adaptálása).

A szülői képviselők megválasztásának szervezése

A szervező Bizottság felkéri az osztály szülői közösségeket vagy az óvodai csoportok szülői közösségeit, hogy válasszanak és delegáljanak szülői képviselőket az intézményi szintű szülői szervezetbe (választmányba).

Vagy a szülők dönthetnek úgy is, hogy osztály szintű vagy csoport szintű un. mini szülői szervezeteket alakítanak, tisztségviselőket választanak, akiket delegálnak az intézményi szintű szülői szervezet választmányába. A „mini” szülői szervezetek alapításáról itt találhatnak bővebb információt!

Az alakuló ülés összehívása

A Bizottság feladata az alakuló ülés időpontjának és helyének kijelölése és a megívók elküldése a választmány tagjainak.

Az alakuló ülés főbb napirendi pontjai, pl.:

-  A működési szabályzat elfogadása (a szabályzat nem lehet ellentétes az iskolai dokumentumokkal)

-  A tisztségviselők megválasztása

-  A szülői Szervezet éves munkatervének megszavazása

-  A Szülői Szervezet alakulásának megállapítása és nyilvánosságra hozatalának módja.

Az alakuló ülés levezetése

A jelenlévő szülők megválasztják az alakuló ülés levezetőelnökét   

A levezetést a szervező Bizottság egyik tagja is felvállalhatja.

Az alakuló ülés levezető elnöke megnyitja az ülést, és megállapítja a határozatképességet.

A szülői közösség összejövetele akkor szavazóképes, ha az osztályok, illetve a csoportok által delegált szülők több 2/3-a (minősített többség) vagy a szülők döntése alapján több mint a fele (50 % + 1 fő) jelen van (egyszerű többség).

A jelenlévő választmányi tagok maguk közül a jegyzőkönyvvezetőt és szavazatszámlálót választanak

A jegyzőkönyvet a megválasztott elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy szülő az aláírásukkal hitelesítik.

A jelenlévők megvitatják a működési szabályzat tervezetét (alapszabály) és elfogadják a végleges változatot

Törvény értelmében a szülői szervezet dönt a működésének rendjéről, amelyet a későbbi viták elkerülése érdekében célszerű egy működési szabályzatban (alapszabályban) rögzíteni. Szervezeti és működési szabályzat minta itt található!

Tisztségviselők jelölése

A választmány tagjai jelölteket állítanak a különböző tisztségekre (felkérés vagy önjelölés formájá­ban). A jelölés nyílt. Jelölt bárki lehet.  

A jelöltek nevét felírják, pl. a táblára, majd minden jelölt bemutatkozik, és kijelenti, hogy

-  vállalja a jelölést és a tisztséggel járó feladatokat,

-  vállalja, hogy bármikor elérhető a szülők számára (megadja a címét és a telefonszámát),

-  vállalja, hogy mindenben a gyermekeik érdekében eljáró szülők jogait és érdekeit képviseli,

-  tájékoztatják a szülőket minden fontos kérdésről, és kikérik a véle­ményüket,

-  vállalják, hogy aláírnak egy etikai nyilatkozatot.

A szülők a jelölteknek kérdéseket tehetnek fel személyükkel és vállalásaik­kal kapcsolatban.

Az intézményi szülői szervezet elnökének és elnökhelyetteseinek választása

A szülők felírják a jelöltjeik nevét a hitelesített (pl. a szervezők által aláírt vagy az intézmény pecsétjével ellátott) szavazócédulákra. A választás titkos.

A szavazatok meg­számlálása után a legtöbb szavazatot kapott személy lesz az elnök, a sor­rendben következő számú szavazatot kapott szülők lesznek a helyettesek.

Más tisztségviselők is választhatók, ha erre igény és jelölt van, nem árt ugyanis, ha több aktív szülő is részt vehet a szülői szervezet vezetésében. A tisztségviselőket külön-külön kell megszavazni.

A választások eredményét jegyzőkönyvet kell rögzíteni.

Az alapítási dokumentumok archiválása

A jelenléti ívet, a jegyzőkönyvet és a választási dokumentumokat a szavazócédulákkal együtt meg kell őrizni. (Legitimitás!)

A szülők tájékoztatása a Szülői Szervezet megalakulásáról

A szülőket az iskola, óvoda, kollégium hirdetőtábláján lehet tájékoztatni a Szülői Szervezet megalakulásáról, a tisztségviselők elérhetőségéről.

A szülők gyors és hiteles tájékoztatása érdekében a Szülői Szervezet saját honlapot készíthet és szülői hírlevelet szerkeszthet.

Az iskolavezetés tájékoztatása a Szülői Szervezet megalakulásáról

A Szülői Szervezet elnöke tájékoztatja az intézményvezetőjét a megalakulásról. és kérésre átadja az alakulási dokumentumok másolatait számára, mivel a nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért [Nkt. 69. § (2) h)]

Figyelem!

A jól működő szülői szervezet tisztségviselőit is érdemes évente új szavazással megerősíteni. A választásokat (az első szülői értekezlethez kapcsolódóan) lehetőleg szep­tember1-je és október 30-a között kell megtartani.

A működési szabályzatban kell rögzíteni, hogy a tisztségviselők visszahívhatók, ha azt a szülők meghatározott százaléka kezdeményezi. A visszahívást meg kell szavaztatni, a döntéshez minimum a szülők 50%-ának + 1 főnek az egyetértése szükségeltetik.

Iskolai Szülői Szervezet alapító okirat minta itt található!

Óvodai Szülői Szervezet alapító okirata itt!

A Szülői Szervezet alapításának szükségessége

Az osztály- és csoport szintű mini Szülői Szervezet alapítása

Bővebben a Szülői Szervezet üléseinek levezetéséről!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum