Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai, óvodai, Szülői Szervezet

Az iskola és a kollégium éves munkaterve

Az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. A tanév helyi rendjében kell az iskolának és a kollégiumnak szabályoznia azokat a kérdéseket, amelyek egy adott szorgalmi év megszervezésével függenek össze.

Munkaterv a 20/2012. EMMI rendelet 3. §-a szerint

A munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az iskolaszék, kollégiumi szék, az iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.

A fejlesztő nevelés-oktatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve alapján készített intézményi rehabilitációs pedagógiai program és a tanév helyi rendjét meghatározó éves munkaterv alapján folyik.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról a nevelőtestület dönt az érdekeltek véleményének meghallgatásával. A véleményt ki kell kérni, de nem kell figyelembe venni.

Figyelem!

Az iskolai, kollégiumi (óvodai) munkaterv véleményezése a Szülői Szervezetek egyik fontos jogosítványa, amelyen keresztül a szülők megismerhetik és képviselőiken keresztül befolyásolni tudják az iskola, kollégium működését.

Ha az intézményvezetés nem kéri ki a Szülői Szervezet véleményét, akkor a Szülői Szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be! Lásd itt!

Ha a Szülői Szervezet vezetői nem tájékoztatják a szülőket az iskola, kollégium munkatervről, illetve nem kérik ki a véleményüket, akkor nem méltók a tisztségükre.

A tanév helyi rendje

Az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni

a) az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,

b) a szünetek időtartamát,

c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját,

d) az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontját,

g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,

h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.

Figyelem!

Az iskola és a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégium kölcsönösen tájékoztatja egymást a tanév elfogadott helyi rendjéről. Ha az iskolában rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot, a gyakorlati képzés folytatóit és szervezőit lehetőség szerint legalább hét nappal korábban írásban tájékoztatni kell.

Tanítás nélküli munkanap

Az iskolák, kollégiumok alapfeladata a tanulókkal való törődés. A tanítási órák mellett szükség lehet azonban olyan feladatok megoldására, amelyek összefüggnek az adott intézmény életével, működésével, illetve pedagógiai tevékenységgel. Ezeknek a tanítás nélküli munkanapoknak a számát mindig az aktuális tanév rendjében határozza meg a miniszter. Minden évben új miniszteri rendelet készül a tanév rendjéről, amelyben meghatározásra kerül - többek között - a tanév kezdés és befejezés időpontja, a különböző mérések és tanulmányi versenyek időszaka, a középfokú beiskolázás időrendje, stb.

A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.

A tanítás nélküli munkanapok igénybe vehetők az intézményi ügyekben szükséges döntések meghozatalához, a foglalkoztatottak összehívásához, továbbképzéséhez. Ezeken a napokon lehet szervezni az állami vizsgákat az iskola érintett tanulóinak, míg a többi tanulónak más közösségi programot (ezeken a napokon a tanulók számára nincs szünet).

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiumot, a gyakorlati képzés folytatóját és szervezőjét, valamint a vele kapcsolatban álló alapfokú művészeti iskolát tájékoztatja. A kollégiumban az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók vonatkozásában kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap tartható.

A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg.

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén –az iskola és a kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét. Tehát kérelmezni kell (írásban)!

Figyelem!

A Szülői Szervezet feladata lenne, hogy megkérdezze a munkavállaló vagy beteg, idős szülőket, hogyan tudják ellátni gyermekeik felügyeletét, étkeztetését a tanítás nélküli munkanapokon és az őszi, téli, tavaszi szünetekben.

Az iskolai szünetek és a tanítás nélküli munkanapok a pedagógusok számára fizetett munkanapok!

A kollégium egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény, ezért az iskolai szünetek idején is nyitva kell tartani, nem lehet „szállodaként” működtetni. Nem lehet hazaküldeni a tanulókat a szünidőkben, „pláne”, ha nincs hová menniük.

A véleményezés szabályai itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum