Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet

A Szülői Szervezet költségvetése

Az óvodai, iskolai demokrácia feltétele az intézményi szülői szervezetek működtetése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 24. § (2) bekezdése szerint:

„A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésébenvégrehajtásában és, ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik."

Figyelem! A szülők hivatalos képviselői az iskolaszék szülői oldal tagjai és a Szülői Szervezet vezetői!

A szülő alkotmányos kötelessége, hogy mindent szükséges intézkedést megtegyen gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, ugyanakkor a szülő nincs nevesített jogviszonyban az iskolával, ezért az intézményi döntésekbe való beleszólása korlátozott.

Ha szülők megalapítják az intézményi Szülői Szervezetet, akkor törvényesen vehetnek részt gyermekeik védelmében, az óvoda, az iskola és a kollégium működését, munkáját érintő döntések előkészítésében, végrehajtásába, ellenőrzésébe. Lásd a fenti Nkt. idézetet.

A Szülői Szervezet a szülői közösségek érdekképviseleti szervezete az óvoda, iskola, kollégium szerves része. Szülői Szervezet nélkül óvoda, iskola, kollégium nem működhet törvényesen!

A Szülői Szervezet működési költségeinek központi biztosítása

Az Nkt. 84. § (2) bekezdése szerint:

„A fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről."

A működési költségeket a Klebelsberg Oktatási Központ (volt KLIK)  a Tankerületi központokon keresztül elküldi az iskolák szülői szervezetei számára.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák esetében egyértelmű, hogy az önkormányzat képviselő testülete által megszavazott működési költséget kell az óvodai szülői köözösségekhez eljuttatni.

A Szülői Szervezet működési költségeinek biztosítása az egyházi-, és magánintézmények fenntartóinak is törvényes kötelezettsége.

A Szülői Szervezet felelősségteljes működéséhez szükséges forrásokat az óvoda, iskola közvetítésével vagy közvetlenül kell eljuttatni az intézményi szülői közösségekhez.

Figyelem!

Az állami iskolafenntartó és az önkormányzati óvodafenntartó úgy értelmezi a működés feltételeinek biztosítását, hogy szülői szervezet rendelkezésére bocsájtja az intézmény helységeit (terem, WC) és infrastruktúráját (világítás, fűtés, esetleg másolási lehetőség és számítógép használat).

Hát nem erről van szó!

Ha komolyan vesszük az óvodai, iskolai demokráciát és az az Nkt. 24. § (2) bekezdését, amely szerint a szülők részt vesznek a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésébenvégrehajtásában és, ellenőrzésében, akkor a helyiség és infrastruktúra használat mellett biztosítani kell számukra a jogszabályokban előírt feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközöket is.

(Néhány évvel ezelőtt még a központi költségvetésben volt előírva 200 Ft/fő költségvetési támogatás a szülői szervezet működéséhez.  A jogalkotó azért szűntette meg ezt a hozzájárulási tételt, mert az óvodák, iskolák, kollégiumon egyszerűen nem adták oda szülőknek a pénzt, nehogy működtetni tudják a Szülői Szervezetet.)

A szülői szervezet pénze most is megvan, de most is lenyelik, nehogy működjön a társadalmi (szülői) kontroll. 

A Szülői Szervezetek költségvetése (működési költségek)

A jogszabályok számos olyan jogosítványt biztosítanak a Szülői Szervezet számára, amely lehetővé teszi a hatékony érdekvédelmi munkát. Ahhoz hogy a Szülői Szervezet el tudja látni jogszabályban előírt érdekérvényesítő tevékenységét, ahhoz megfelelő anyagi forrásokra van szükség.

Az intézmény területén működő Szülői Szervezet éves költségvetést készíthet a munkatervében meghatározott önként vállalt és kötelező feladatok finanszírozásához.

A szülői szervezet költségvetés kiadási tételei lehetnek:

Infrastruktúra (helység, informatikai eszközök, másolási lehetőség, stb.)

Dologi kiadások (másolópapír, reprezentáció, postaköltség, telefonköltség, írószer, telefonköltség, stb.)

A szülők tájékoztatása (szülői honlap készítés és, fenntartás, szülői kiadványok, szórólapok szerkesztése, sokszorosítása, terjesztése a szülők között)

Szülőképzés (a Szülői Szervezet tisztségviselőnek képzése, továbbképzése)

Költségtérítés (az önkéntes munkát végző szülők költségeinek megtérítése)

Szakmai kiadványok (Pelikán szülői újság előfizetése, nevelési és más kiadványok beszerzése)

Szakértők díjak (köznevelési szakértők, pénzügyi és jogi szakértők pedagógiai szakmai szekértők, számvitelei szakértők, szülői egyesületek szülői szakértőinek megbízási díjai)

Szakértők megbízása a Szülői Szervezet véleményezés feladatainak szakszerű teljesítése érdekében

Az intézményfenntartók és a köznevelési intézmények jelentős összegeget fordítanak különböző szakértői díjak kifizetésére. Ahhoz, hogy például az önkormányzatok képviselőtestületei szakmailag megalapozott határozatokat tudjanak hozni, speciális szakértők véleményével támasztják alá az előterjesztéseket. Van, amikor kötelező a szakértői vélemények csatolása.

A Szülői Szervezet számára a jogalkotó több kérdésben biztosít véleményezési jogot, amelyeket kötelező beszerezni az intézménynek vagy a fenntartónak.  

A véleményezési feladatoknak határidőre történő elvégzése megfelelő szakmai felkészültséget igényel, nagy munkával és költséggel jár (szakértők megbízási díja) a Szülői Szervezet számára.

A szülői szervezet törvényben előírt kötelező feladata (többek között):

Köznevelés-fejlesztési terv véleményezése [Nkt. 75. § (1)]

Köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntés véleményezése [Nkt. 78. § (3)]

Intézményvezetői pályázat véleményezése [Nkt. 78. § (3)]

Intézményvezető felmentésének véleményezése [Nkt. 78. § (3)]

Adatkezelési szabályzat elkészítésének és módosításának véleményezése [Nkt. 43. § (1)]

Intézményi munkaterv véleményezése [20/2012. EMMI rendelet 3. § (1)]

Ha a szülői szervezet vezetői felkészülés, illetve szakértői segítség nélkül aláírják a fenntartó vagy az intézményvezető által eléjük tett egyetértő nyilatkozatott, akkor előfordulhat, hogy saját intézményük bezárását, egy rossz vezetői program vagy a szülők számára előnytelen intézményi munkaterv elfogadását írják alá.

A hiteles véleménynyilvánítás feltételei

A jogszabályokban meghatározott vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

A laikus iskolahasználók nincsenek arra felkészülve, hogy minden kérdésben szakmailag, vagy jogilag releváns észrevételeket tegyenek, ezért a szülői álláspontot szakértői véleményekkel kell alátámasztani. Egyértelmű, hogy a Szülői Szervezet működési költségei között jelentő összeget tesznek ki a szakértői díjak.

Ahhoz hogy a Szülői Szervezet véleménye megalapozott legyen meg kell kérdezni a gyermekeik érdekében eljáró egyes szülők véleményét is az adott kérdésről.

Figyelem!

Jó tudni. Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. 

A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik[Nkt. 40. § (1)]

Tehát, ha a szülői szervezet véleményét nem kéri ki a fenntartó (elmulasztja, akkor a Szülői Szervezet kérheti a fenntartói döntés érvénytelenítését.

A Szülői Szervezet költségvetésének bevételei

Bevételi tétel lehet (többek között):

-  a fenntartó által biztosított működési költség [Nkt. 84. § (2)

-  minden önkéntes szülői támogatás (adomány),

-  az adó 1%-ának átutalása a szülői szervezet által létesített     közhasznú szülői alapítványba,

-   támogatók, szponzorok befizetései,

-   szülőknek szóló pályázatok elnyeréséből származó összegek,

-   "papírgyűjtés" és más pézszerző tevékenység bevétele

stb.

A Szülői Szervezet bevételeinek kezelése

Az iskolai (óvodai) szülői szervezet az iskola (óvoda) szerves része, de nem jogi személy, ezért az Elnök vagy más vezető nevére lehet "bankszámlát" nyitni. Probléma, hogy az esetleges szponzorok (vállalkozások) nem utalnak nagyobb összeget egyéni bankszámára. Bár vannak olyan pénzintézetek, ahol számlát lehet nyitni az osztálypénz, csoportpénzt elhelyezésére.

A hitelesség érdekében célszerű egy Szülői alapítvány létesítése, amelyet a szülők alapítanak, a kuratórium tagjai csak szülők lehetnek, a szülők döntenek az alapítvány céljairól és a támogatások felhasználásáról.

A Szülői alapítvány mint civil szervezet megfelel különböző pályázati kiírásoknak, ami jelentős bevételi forrást jelenthet a szülői közösség számára. A szülői alapítvány bankszámlát nyithat.

Közhasznú Szülői Alapítványok létrehozása

Javasoljuk, hogy minden óvodába, iskolában alakuljon egy - az átláthatóság érdekében közhasznú minősítésű - Szülői Alapítvány.  (Ahol már van pedagógusok által létrehozott és működtetett óvodai, iskolai alapítvány, azt alakítsák át Közhasznú Szülői Alapítvánnyá.)

Alapító lehet egy szülői csoport, vagy egy szülő. Az Alapítvány székhelye az óvoda, iskola.

A szülői alapítvány adószámmal rendelkezik, bankszámlát nyithat. A visszaélések elkerülése érdekében a bankszámláról való rendelkezéshez három képviseletre jogosult szülő együttes aláírása szükséges. 

A szülői befizetések önkéntesek. A befizető szülők neve és az adomány összeg titkos. A névszerinti adatokat csak a szülő kifejezett kérésére lehet nyilvánosságra hozni.

Figyelem!

A szülői alapítvány sajátossága, hogy összeférhetetlenség miatt a pedagógusok nem lehetnek a tagjai.

Szülői Alapítványról bővebb információ itt található:

Az iskola munkatervének véleményezéséhez itt találhatnak információt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum