Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Iskolai, óvodai szülői szervezet

A Szülői Szervezet alapításának és működésének szükségessége 

Szülői Szervezet nélkül óvoda, iskola, kollégium nem működhet!

Ha a nevelési, nevelési-oktatási intézményben nincs legitim Szülői Szervezet, akkor az intézmény nem működik törvényesen, mivel a gyermekeik oktatásáért, neveléséért elsősorban felelős szülők véleményének beszerzése vagy egyetértése nélkül a fenntartó, vagy a nevelési, oktatási intézmény számos kérdésben nem hozhat érdemi döntést.

Tehát Szülői Szervezet nélkül az óvoda, iskola, kollégium működésképtelen! Ezért minden óvodában, iskolában, kollégiumban létre kell hozni az intézményi Szülői Szervezetet.

Az intézményi Szülői Szervezet létrehozása

Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. [Nemzeti köznevelésiről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. § (1) bekezdés]

A Szülői Szervezet alapítása és működtetése tehát törvényi követelmény, akkor is, ha létrehozása a szülők döntésén múlik.

A Szülői Szervezet az óvoda, iskola, kollégium része. A Szülői szervezetet a gyermekeik érdekében eljáró szülők hozzák létre. A Szülői Szervezet dönt saját működési rendjéről, tisztségviselőinek megválasztásáról. (20/2012. EMMI rendelet 119. §)

A Szülői Szervezet működése

A formalizált Szülői Szervezetnek saját működési és szervezeti szabályzata és munkaterve van. A Szülői Szervezet működtetésének lényege, hogy a szülők többségének véleményét képviselje. A parttalan viták elkerülése érdekében működés szabályzat egyik fontos része a szavazati arányok rögzítése (pl. egyszerű többség, minősített többség, szótöbbség, szótöbbség, teljes egyetértés, stb.)

Szülői képviselet

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. [Nkt. 24. § (2)]

Szülőket a Szülő Szervezet tisztségviselői és a Szülői Szervezet által delegált iskolaszék valamint intézményi tanács szülői tagjai képviselik az iskolai döntések ellenőrzésében.

Ha a nevelési, oktatási intézményben nincs Szülői Szervezet, akkor nincs szülői képviselet, nincs szülői érdekvédelem és a szülők nem tudnak élni kötelezően előírt kollektív jogaikkal, nem tudják elvégezni kötelező feladataikat , nem tudják figyelemmel kísérni a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését és a pedagógiai munka eredményességét.

A nevelési oktatási intézmény Szülői Szervezet nélkül törvényellenesen működik!

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítási joga (többek között)

Szükségesség igazolása I.

Nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles kikérni a szülői szervezet véleményét

 1. Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri Szülői Szervezet, közösség véleményét. [20/2012. EMMI rendelet 3. §

 2. Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. [17/2014. EMMI rendelet 26. § (5)]

 3. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. [17/2014. EMMI rendelet 30. § (2)]

 4. Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését. [20/2012. EMMI rendelet 130 § (5)]

 5. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. [Nkt. 43. § (1)]

 6. A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni azokat az ügyeket, amelyekben a Szülői Szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (1) g)]

Figyelem!

Ha az intézményvezető nem szerzi be a Szülői Szervezet véleményét, illetve a szülői közösség írásos véleményét nem csatolja a véleményezendő intézményi dokumentumokhoz, akkor súlyos jogszabálysértést követ el.

A fenntartó vélemény beszerzési kötelezettsége

A fenntartó köteles beszerezni a Szülői Szervezet véleményét a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt. [Nkt. 75. § (3)]

Érvénytelenítés

Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható.

A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik.

A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni.

Az érvénytelenség megállapítását a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a kormányhivatalnál lehet kezdeményezni. [Nkt. 40. § (1)]

Figyelem!

Ha a Szülői Szervezet véleményét nem kéri ki az intézményfenntartó önkormányzat, akkor a Szülői Szervezet élhet az érvénytelenítés jogával, amely rendkívül erős szülői jogosítvány.

A települési önkormányzatok kötelesek beszerezni a szülői Szervezetek véleményét

Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából az oktatási hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv.

A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények (óvoda, iskola, kollégium) Szülői Szervezeteinek véleményét is. [Nkt. 75. § (1)]

Figyelem!

A jogalkotó azért írta elő a széleskörű társadalmi egyeztetést, hogy a vélemények ismeretében a miniszter megalapozott döntést tudjon hozni.

Álláspontunk szerint, ha a települési önkormányzat nem szerzi be és nem csatolja a saját véleményéhez a településen működő köznevelési intézmények Szülői Szervezeteinek véleményét, akkor súlyos törvénysértést követ el.

Ha a települési óvodákban, iskolákban, kollégiumokban nem működnek a Szülői Szervezetek, akkor a települési önkormányzat nem tudja közvetíteni a gyermekeik nevelésértés oktatásáért felelős helyi lakosok véleményét a saját véleményével együtt.

A helyi lakos szülők és a települési önkormányzatok közös érdeke, hogy minden köznevelési intézményben működjön legitim Szülői Szervezet.

Iskolaszék hiányában a Szülői Szervezet véleményez

Szükségesség igazolása II.

A Szülői Szervezet szükségességét bizonyítják azok a jogszabályi előírások is, amelyek szerint, ha az intézményben nem működik iskolaszék, akkor az iskolaszék jogosítványai a Szülői Szervezetet illetik meg.

Tájékoztatásul bemutatunk néhány olyan jogszabályi helyet, amely szerint óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék hiányában bizonyos jogosítványok a Szülői Szervezetre „szállnak át”.

 1. „Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség véleményét kell beszerezni.”

  [20/2012. EMMI rendelet 4. § (5)]

 2. Az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt – az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai Szülői Szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. [20/2012. EMMI rendelet 16. §

 3. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai Szülői Szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét. [Ntt. 8. § (2)]

Figyelem!

Egyértelmű, hogy iskolaszék és Szülői Szervezet hiányában senki sem dönthet a szülők helyett semmilyen kérdésben, ezért az intézményi Szülői Szervezetek működtetése elengedhetetlen.

Csak a Szülői Szervezet delegálhat szülői képviselőket az Óvodaszékbe, Iskolaszékbe és a Kollégiumi székbe és az Intézményi Tanácsba

Szükségesség igazolása III.

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az óvodaszékbe, iskolaszékben, kollégiumi székben. [20/2012. EMMI rendelet 119. § (3)]

Figyelem!

A nevelési, oktatási intézménybe nem működhet iskolaszék, ha nincs Szülői Szervezet, mert nincs, aki a szülőket delegálja.

Az intézményvezető nem nevezhet ki szülői tagokat az iskolaszékbe!

Szülői Szervezet ellenőrzési feladata

Szükségesség igazolása IV.

Ki a felelős, ha a nevelési, oktatási intézményben nem működik Szülői Szervezet?

Ha a nevelési, oktatási intézményben nem működik Szülői Szervezet az elsősorban a szülők felelőssége.

A Szülői Szervezet kötelező létét a törvényekben és az alacsonyabb rendű jogszabályokban meghatározott kötelező feladatok és érdekvédelmi lehetőségek határozzák meg, hasonlóan a nevelőtestülethez. Például jogszabály nem írja elő, hogy a nevelési, oktatási intézményekben nevelőtestületet kell létrehozni, de számos olyan feladatott írnak elő, a nevelőtestület részére, amelyek nélkül az óvoda, iskola, kollégium nem tud működni.

Mivel Szülői Szervezet nélkül köznevelési intézmény nem működhet törvényesen, ezért az intézményvezető felelőssége is a Szülői Szervezet megalakításának szorgalmazása és támogatása.

Ha valamelyik óvodában, iskolában vagy kollégiumban nem működik Szülői Szervezet, akkor az intézmény vezetőnek fel kell kérni a szülőket, hogy hozzanak létre egy szervező bizottságot, és alakítsák meg az osztályszintű és intézményi szintű Szülői Szervezeteket. A Szülői Szervezetet csak a szülők hozhatják létre.

Ha az intézmény vezetés nem tesz meg mindent a Szülői Szervezet megalakulása érdekében, vagy nem biztosítja a működéshez szükséges anyagi és tárgyi feltételeket, akkor törvénysértő módon jár el.

Ebben az esetben a fenntartónak felelősségre kell vonni az intézmény vezetőjét mulasztásáért.

Ha a szülők nem alakítják meg a Szülői Szervezetet, akkor vétséget követnek el a gyermekekkel, illetve a tanulókkal szemben. Eben az esetben az iskolavezetésnek és a fenntartónak meg kell győznie a szülőket, arról hogy Szülői Szervezet nélkül a nevelési, oktatási intézmény nem működhet törvényesen, ezért alakítsák meg és működtessék a Szülői Szervezetet.

A Szülői Szervezet törvényes működése

A Szülői Szervezet, akkor működik törvényesen, ha a jogszabályokban előírt és a saját szervezeti és működési szabályzatában vállalt feladatait maradéktalanul elvégzi, együttműködik, de nem szocializálódik , nem kollaborál az intézményvezetéssel.

A Szülői Szervezet fő feladata, hogy eleget tegyen véleménynyilvánítási kötelezettségének, figyelemmel kísérje, hogy az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője és az intézményfenntartó eleget tesz-e kötelező vélemények beszerzését előíró jogszabályi előírásoknak. A szülői Szervezet vezetőségének kötelessége, hogy megtegye a megfelelő lépéseket a törvényesség betartása érdekében. Ez a társadalmi kontroll!

Figyelem!

Álláspontunk szerint az intézményvezető feladata, hogy felkészítse a Szülői Szervezet vezetőit a jogszabályokban előírt feladataik elvégzésére.

A Szülői Szervezet nem teheti meg, hogy nem teljesíti a különböző jogszabályokban előírt véleményezési kötelezettségeit!

Etikátlan, ha a választmány illetve a vezetőség nem a szülők többségének érdekeit képviseli, vagy ha nem él a Szülői Szervezet törvényben előírt jogosítványaival - javaslattevő, véleményezési, egyetértési jogával -, vagy alapos elemzés, vizsgálat nélkül, illetve a szülők megkérdezése nélkül véleményezi a fenntartó vagy az intézményvezetés által előterjesztett dokumentumokat (az elnök önkényesen aláírja), akkor nem méltó a szülői közösség bizalmára.

A iskolai Szülői Szervezet további jogosítványait a működési szabályzatban soroljuk fel itt!

Az óvodai Szülői Szervezet jogosítványai: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=327&v=marad&fid=132&hol=jobb

A Szülői Szervezet véleményező jogosítványának írott és íratlan szabályairól bővebben információt itt találhatnak: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=169&v=marad&fid=23&hol=jobb

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum