Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

 

Segédlet az intézményi szintű szülői szervezet üléseinek levezetéséhez

Az intézményi szintű szülői szervezet üléseinek szükségszerinti összehívásáról, és a napirendi pontokról az elnök dönt. A szülői szervezet ülése nyilvános, de az elnök elrendelhet zárt ülést is

A napirendi pontokhoz írásbeli előterjesztéseket lehet készíteni, amelyeket a szülők megvitatnak, elfogadnak (megszavaznak) vagy elutasítanak.

A meghívót az ülés időpontjával, helyszínével, a napirendi pontokkal és az előterjesztésekkel a szülői szervezet ülése előtt el kell küldeni a szülőknek, hogy felkészülten érkezzenek a szülői szervezet ülésére, ne a helyszínen szembesüljenek a napirendi pontok témáival.

Figyelem! A szülői szervezet ülése nem szülői értekezlet. Az intézményi szintű szülői szervezet ülését az elnök hívja össze, nem az intézményvezető.

Ajánlás az intézményi szintű szülői szervezet választmányi (vezetőségi) üléseinek lefolytatásá­hoz (az iskolaszéki üléseken is alkalmazható):

jelenléti ív vezetése,

az összehívás szabályszerűségének megállapítása,

a jelenlévők számbavétele, a határozatképesség megállapítása (levezető elnök),

szavazás a napirend elfogadásáról, módosításáról, kiegészítéséről,

az egyes napirendi pontok előterjesztése és vitája (kérdések, vélemények, javaslatok),

a jegyzőkönyvvezető a vita lezárása után témakörönként felolvassa a határo­zati javaslatot, amit vagy elfogadnak, vagy elvetnek a jelenlevő szülők,

a jegyzőkönyv elkészítése és hitelesítése.

Ajánlás a jegyzőkönyv elkészítésére

Szerepeljen benne:

a szülői szervezet ülésének helye, időpontja,

a összehívás szabályszerű mivoltának megállapítása (meghívó),

a határozatképességre vonatkozó megállapítás,

a megjelentek (határozatképesek, meghívottak stb.) neve a mellékelt jelenléti ív szerint,

az elfogadott napirend, pontokként jól megkülönböztethetően,

a kérdések, hozzászólások, javaslatok lényege,

a határozatok pontos szövege,

a szavazás eredménye,

a határozatok végrehajtásáért felelős személyek megnevezése,

a végrehajtás ideje,

a különvélemények.

(Aláírók: a jegyzőkönyv készítője, a levezető elnök (a szülői szervezet elnöke) és még egy személy)

Ajánlás a szülői szervezet elnöke és elnök helyet­tese szerepének további pontosítására

Az elnök (aki egyben a levezető elnök):

összehívja és levezeti a szülői szervezet ülését (szabályos meghívót küld ki, napirendi pontokkal),

dönt a kötetlen (laza) vagy kötött (szigorú) tárgyalási mód között,

felel a napirendi pontok megtárgyalásáért és a viták lezárásáért,

felel a határozatok egyértelmű rögzítéséért,

felel a szavazások eredményének egyértelmű megállapításáért,

egyéb felelős személy híján az elnöknek kell a határozatokat az érintett sze­mélyekkel megismertetnie,

az elnök képviseli a szülői szervezetet, ô kéri fel a szervezet nevében a külső szakértőket (egyébiránt a tagok is megtehetik ezt, de csak a maguk nevében),

a szülői szervezet választmányi tagjai az elnökön keresztül tehetnek fel kérdé­seket az iskolairányítás munkájával kapcsolatban,

a témafelelősök megbízása is az elnök feladata.

Az elnök helyettese (sok helyütt a szülői szervezet titkárának nevezik):

pótolja az elnököt távollétében,

közreműködik a határozatok (döntések) előkészítésében,

elküldi a meghívókat és az írásos anyagokat a választmány tagjainak

előre felkéri a jegyzőkönyvvezetőt.

A tisztségviselők  (elnökség) feladata:

előzetesen megtárgyalják és összeállítják az írásos előterjesztéseket (ha ezt az előterjesztők nem teszik meg maguk),

gondosodnak a szülői szervezet feladatait meghatározó jogszabályok figyelemmel kíséréséről.

Javaslatok az ülés hatékonysága érdekében

A résztvevők fegyelmezetlen magatartása miatt a szülői szervezet ülései sok helyen órákig elhúzódnak, beszélgetéssé alakulnak, veszekedéssé fajulnak. A szülők egy része megunja a parttalan vitákat és hazamegy, ezzel határozatképtelenné válik az ülés. 

A szülői szervezet ülése, akkor lehet hatékony, ha a résztvevők betartják az írott és íratlan szabályokat. Levezető elnöknek a működési szabályzat előírásainak megfelelően kell vezetnie az ülést (szavazati arányok), és szigorúan be kell tartatnia napirendet.

Az ülések előkészítése és az írásos előterjesztések összeállítása az elnök és a többi tisztségviselő feladata. Az előterjesztések formája egyszerű, hasonít az önkormányzati képviselőtestületi ülésekre készített előterjesztésekre.

Az ülésen új napirendi pont felvétele nem célszerű, szóbeli előterjesztésre csak rendkívüli esetben van lehetőség, hiszen az előterjesztéseket az ülés előtt 15 nappal meg kell küldeni a választmány tagjainak, hogy fel tudjanak készülni a vitákra.

A levezető elnök napirenden kívüli felszólalásokra csak az „egyebek” napirend tárgyalásán ad engedélyt.

Figyelem!

A fent leírtak nem kötelezőek, de a szabályok betartásával és a dokumentumok (előterjesztések, jelenléti ív, jegyzőkönyv) hiteles vezetésével biztosítható az ülések hitelessége (komolysága) és a parttalan viták elkerülése. 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum