Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tanulók védelme a szakképzésben

A tanulói munka díjazása iskolában

A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog (pl. valamilyen  termék vagy szellemi alkotás) értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A megfelelő díjazásban a tanuló és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.

A díjazás kérdésében egyedi megállapodás akkor köthető, ha olyan dologgal kapcsolatos vagyoni jog átruházása után járó díjazásról van szó, amelyet alkalmilag, egyedileg készített a tanuló.

A szülő szerepe a megállapodás megkötésénél

A megállapodás megkötésénél 14 éven aluli tanulók esetében a szülő egyetértését ki kell kérni.

14 életévét betöltött kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ily módon a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre a jogszabály feljogosítja. A közoktatási törvény rendelkezései alapján, ha a tanuló betöltötte a 14. életévét jogosulttá válik arra, hogy megállapodjon a vagyoni jog átruházásával kapcsolatban az iskolával, kollégiummal. Nincs szükség arra, hogy nyilatkozatához beszerezzék a szülő beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását.

Jogutódlás

A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.

Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett, ha az iratkezelés szabályai nem terjednek ki az adott dologra, a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni a Ptk. szerint.

Tanítási órák keretében végzett munka díjazása

Más az eljárás abban az esetben, ha, a tanítási folyamat részeként rendszeresen osztály, csoport keretében elkészített dologról van szó (pl. tanműhelyben előállított termék). Ebben az esetben a díjazás megállapításának előfeltétele, hogy a teljes oktatási folyamatban részt vevők tevékenységével összefüggésben legyen olyan eredmény (nyereség), amely terhére díjazást lehet kifizetni.  Minden tanulót díjazásban kell részesíteni, aki részt vett a dolog előállításában. Ennek szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló teljesítményét. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évis CXC. törvény (Nkt.) 46. § (9) bekezdés]

A díjazás adóterhet nem viselő járandóság

A tanuló az iskola, a kollégium között megállapodás speciális, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból eredő kötelezettségekre épülő megállapodás. Törvény értelmében adóterhet nem viselő járandóság, ha a köznevelési törvényben meghatározott nevelési, oktatási intézmény fizet a tanuló részére pénzbeli juttatást. Ebből következik, hogy nem kell megfizetni a társadalombiztosítással és a nyugdíjbiztosítással összefüggő terheket sem.

Összegezve: az iskola, illetve a kollégium által kifizetett díjazás nem tartozik az adóköteles jövedelem körébe, ennek megfelelően nem képezi járulékalap részét sem.

Szellemi alkotás

Ha az előállított dolog szellemi alkotás,  e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Figyelem!

Az egyes szakképző iskolák sokszor akár 100 milliós évi bevételt is elérnek a tanműhelyben dolgozó gyermekek munkájának eredményeként, például kőműves, burkoló, festő, mázoló, nyomdász, ruhaipari, stb. szakképesítések oktatása esetében.

Kevés olyan iskolát ismerünk, amelyik díjazásban részesítené a tanulóit a munkájukból származó bevételből. De van olyan is.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum