Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános iskolai oktatás szervezése

Osztálylétszámok az általános iskolában

A

B

C

D

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztálylétszámok

 

minimum

maximum

átlag

Általános iskola 1–4. évfolyama

14

27

23

Általános iskola 5–8. évfolyama

14

27

23

(4. melléklet a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez)

Eltérés a maximális osztálylétszámtól

Az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb

 

húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok számától, akkor is, ha a tanítási év során

 

az új tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

Eltérés a minimális osztálylétszámtól

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt a tanulói jogviszony tanítási év közben történő

megszűnése indokolja. [Nkt.  25. § (7)]

Figyelem!

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak

hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az általános iskolai tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

A

B

C

D

E

évfolyam

gyermek, tanuló heti óraszáma

osztályok heti időkerete

nemzeti-
ségi iskolai nevelés-oktatás többlet tanórai foglal-
kozásai-
nak száma

sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma (óvoda esetében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)

 

BA testne-
velés nélkül

BB testne-
velés

BC órák testne-
veléssel

CA engedé-
lyezett

CB a hittan több-
let óra-
kerete egyházi intéz-
mények-ben

CC 6 és 8 évf. gimná-
zium többlet-
órái

DA nemzeti-
ség

EA értelmi fogya-
tékos

EB gyen-
génlátó

EC vak, nagyot-
halló, mozgás- és beszéd-
fogyaté-
kos

EE siket és autista

EF egyéb

első évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

második évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

harmadik évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

negyedik évfolyam

22

5

27

55

1

 

2

3

7

8

11

3

ötödik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hatodik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hetedik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

nyolcadik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

(6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez)

A fenti finanszírozott (engedélyezett) heti időkeret felosztása

Osztálybontás

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27. § (4) bekezdése szerint:A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét (a fenti kék és a sárga oszlop különbsége) tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe.”

Csoportbontás, egyéni és csoportos foglalkozás

Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). [Nkt.) 27. § (1)]

Figyelem!

A fenti törvényi meghatározásokat nem tartják be az iskolák. A szülők pedig egyáltalán nem tudnak róla.

 

Törvény értelmében az osztálybontásokhoz,

a kötelező és választható,

az egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében

csoportbontásokkal

kell megszervezni, amelyek végrehajtásához biztosítani kell a megfelelő pedagógus létszámot.

Felméréseink szerint a törvénysértések (a kötelező köznevelési szolgáltatások óraszámainak elszabotálása) miatt több mint 60 000 fő pedagógus létszám hiányzik az iskolarendszerből.

A finanszírozott időkeret terhére végzett köznevelési közszolgáltatások

Tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, egyéni foglalkozásra biztosított időkeret

Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete (kék és a sárga oszlop különbsége) terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozásokat.

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok fenti 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.

Mindennapos testnevelés

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében.

Iskolai sportkör (ISK)

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.

Figyelem!

Az iskolai sportkör megszervezése kötelező, de a tanuló nem köteles igénybe venni ezt a köznevelési szolgáltatást.

Egyéni foglalkozás

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.

Figyelem!

Az egyéni foglalkozás megszervezése kötelező.

Speciális magántanuló

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési  miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

Figyelem!

A sajátos nevelési igényű magántanuló számára biztosítani kell a heti 10 óra felkészítési időt, de a szülők kérésre magántanulói státusba helyezett tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodnia.

Gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmény

A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a fenti 6. melléklet határozza meg. A heti időkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül különösen indokolt esetben átcsoportosítható.

Figyelem!

Ha tanuló nem tartozik a fenti kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokra szoruló tanulók körébe, de egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.

 

Folytatjuk…

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum