Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános iskolai oktatás szervezése

Osztálylétszámok az általános iskolában

A

B

C

D

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztálylétszámok

 

minimum

maximum

átlag

Általános iskola 1–4. évfolyama

14

27

23

Általános iskola 5–8. évfolyama

14

27

23

(4. melléklet a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez)

Figyelem! Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a

szakmai munkaközösség,

annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.


Az általános iskolai tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

A

B

C

D

E

évfolyam

gyermek, tanuló heti óraszáma

osztályok heti időkerete

nemzeti-
ségi iskolai nevelés-oktatás többlet tanórai foglal-
kozásai-
nak száma

sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma (óvoda esetében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)

 

BA testne-
velés nélkül

BB testne-
velés

BC órák testne-
veléssel

CA engedé-
lyezett

CB a hittan több-
let óra-
kerete egyházi intéz-
mények-ben

CC 6 és 8 évf. gimná-
zium többlet-
órái

DA nemzeti-
ség

EA értelmi fogya-
tékos

EB gyen-
génlátó

EC vak, nagyot-
halló, mozgás- és beszéd-
fogyaté-
kos

EE siket és autista

EF egyéb

első évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

második évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

harmadik évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

negyedik évfolyam

22

5

27

55

1

 

2

3

7

8

11

3

ötödik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hatodik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hetedik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

nyolcadik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

(6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez)

A fenti finanszírozott (engedélyezett) heti időkeret felosztása

Osztálybontás

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27. § (4) bekezdése szerint:A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét (a fenti kék és a sárga oszlop különbsége) tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontásHOZ veheti igénybe.”

Egyéni és csoportos foglalkozás

Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali

 

oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai


és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és

 

csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a

 

továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). [Nkt.) 27. § (1)]

Figyelem!


Törvény értelmében az osztálybontásokhoz, a kötelező egyéni és csoportos

 

foglalkozásokhoz biztosítani kell a megfelelő pedagógus létszámot.


Felméréseink szerint a törvénysértő létszámtakarékosság miatt több mint

 

60 000 fő pedagógus hiányzik a köznevelési rendszerből. Ez szabotázs!

Tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, egyéni foglalkozásra biztosított időkeret

Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok

 

engedélyezett heti időkeret különbözete (kék és a sárga oszlop különbsége) terhére a

 

tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a

 

beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált

 

tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes

 

felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős

 

foglalkozásokat.

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy

 

óra biztosított az osztályok fenti 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.

Mindennapos testneveléshez biztosított időkeret (heti egy óra)

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy

szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább

napi egy testnevelés óra keretében.

Iskolai sportkör (ISK)

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az


iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában

 

működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások

 

megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott

 

iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A

 

sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött

 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön

 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a

 

felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben

 

vett részt.

Figyelem! Az iskolai sportkör megszervezése kötelező, de a tanuló nem köteles igénybe venni ezt a köznevelési szolgáltatást.

Egyéni foglalkozás

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt

 

szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni

 

foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a

 

tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy

 

további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.

Figyelem! Az egyéni foglalkozás megszervezése kötelező.

Speciális magántanuló

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési  miatt a


szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként


tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az


iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a


rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

Figyelem! A sajátos nevelési igényű magántanuló számára biztosítani kell a heti 10 óra felkészítési időt, de a szülők kérésre magántanulói státusba helyezett tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodnia.

Gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmény

A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a


sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú

 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni.

 

A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai

 

foglalkozáson vesz


részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez

 

szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs

 

tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a fenti 6. mellékle

 

határozza meg. A heti időkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül

 

különösen indokolt esetben átcsoportosítható.

Figyelem! Ha tanuló nem tartozik a fenti kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokra szoruló tanulók körébe, de egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.

 

Folytatjuk…

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum