Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános iskolai oktatás szervezése

Osztálylétszámok az általános iskolában

A

B

C

D

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztálylétszámok

 

minimum

maximum

átlag

Általános iskola 1–4. évfolyama

14

27

23

Általános iskola 5–8. évfolyama

14

27

23

(4. melléklet a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez)

Eltérés a maximális osztálylétszámtól

Az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb

 

húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok számától, akkor is, ha a tanítási év során

 

az új tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

Eltérés a minimális osztálylétszámtól

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt a tanulói jogviszony tanítási év közben történő

megszűnése indokolja. [Nkt.  25. § (7)]

Figyelem!

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak

hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az általános iskolai tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

A

B

C

D

E

évfolyam

gyermek, tanuló heti óraszáma

osztályok heti időkerete

nemzeti-
ségi iskolai nevelés-oktatás többlet tanórai foglal-
kozásai-
nak száma

sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma (óvoda esetében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)

 

BA testne-
velés nélkül

BB testne-
velés

BC órák testne-
veléssel

CA engedé-
lyezett

CB a hittan több-
let óra-
kerete egyházi intéz-
mények-ben

CC 6 és 8 évf. gimná-
zium többlet-
órái

DA nemzeti-
ség

EA értelmi fogya-
tékos

EB gyen-
génlátó

EC vak, nagyot-
halló, mozgás- és beszéd-
fogyaté-
kos

EE siket és autista

EF egyéb

első évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

második évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

harmadik évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

negyedik évfolyam

22

5

27

55

1

 

2

3

7

8

11

3

ötödik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hatodik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hetedik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

nyolcadik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

(6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez)

A fenti finanszírozott (engedélyezett) heti időkeret felosztása

Osztálybontás

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27. § (4) bekezdése szerint:A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét (a fenti kék és a sárga oszlop különbsége) tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe.”

Csoportbontás, egyéni és csoportos foglalkozás

Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). [Nkt.) 27. § (1)]

Figyelem!

A fenti törvényi meghatározásokat nem tartják be az iskolák. A szülők pedig egyáltalán nem tudnak róla.

 

Törvény értelmében az osztálybontásokhoz,

a kötelező és választható,

az egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében

csoportbontásokkal

kell megszervezni, amelyek végrehajtásához biztosítani kell a megfelelő pedagógus létszámot.

Felméréseink szerint a törvénysértések (a kötelező köznevelési szolgáltatások óraszámainak elszabotálása) miatt több mint 60 000 fő pedagógus létszám hiányzik az iskolarendszerből.

A finanszírozott időkeret terhére végzett köznevelési közszolgáltatások

Tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, egyéni foglalkozásra biztosított időkeret

Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete (kék és a sárga oszlop különbsége) terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozásokat.

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok fenti 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.

Mindennapos testnevelés

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében.

Iskolai sportkör (ISK)

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.

Figyelem!

Az iskolai sportkör megszervezése kötelező, de a tanuló nem köteles igénybe venni ezt a köznevelési szolgáltatást.

Egyéni foglalkozás

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.

Figyelem!

Az egyéni foglalkozás megszervezése kötelező.

Speciális magántanuló

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési  miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

Figyelem!

A sajátos nevelési igényű magántanuló számára biztosítani kell a heti 10 óra felkészítési időt, de a szülők kérésre magántanulói státusba helyezett tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodnia.

Gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmény

A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a fenti 6. melléklet határozza meg. A heti időkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül különösen indokolt esetben átcsoportosítható.

Figyelem!

Ha tanuló nem tartozik a fenti kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokra szoruló tanulók körébe, de egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.

 

Folytatjuk…

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum