Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Felmentés az általános iskola délutáni foglalkozásai alól (elemzés és állásfoglalás)

A délelőtt és délután nyitva tartó általános iskola meghatározása (nem azonos az „egész napos” iskolával)

Az Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (2) bekezdés szerint:

„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási* időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.”

*Magyarországon csak az un. „egész napos iskola típusban” van délutáni tanítás, a délután is nyitva tartó általános iskolába délután nem lehet tanítani. Nem lehet a tanulók szabadidejét tanítással terhelni! Ugyanakkor biztosítani kell a munkavállaló szülők gyermekeinek délutáni felügyeletét, étkeztetését, gondozását, nevelését és foglalkoztatását. Egész napos iskola itt! Hasonlítsák össze az egésznap nyitva tartó iskolával.

A délutáni foglalkozások szervezése az általános iskolában

Figyelem!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy az órarend szerinti délelőtti kötelező tanórai foglalkozások után a tanulónak részt kell venni a délutáni – tanórán kívüli – egyéb foglalkozásokon”.

Ugyanakkor az ingyenes köznevelés közszolgáltatás keretében az általános iskola köteles a délutáni foglakozások lehetőségét biztosítani minden tanuló számára !

 A tanuló nem köteles az iskolában ebédelni, de az iskola köteles megszervezni a rászoruló és - szülői igény esetén - a  fizetős tanulók napi háromszori étkeztetését.

A tanuló nem köteles az iskolai sportkörben sportolni, de az iskola köteles iskolai sportköri foglalkozásokat szervezni.

A tanuló nem köteles az iskolai diákkörben (szakkör)részt venni, de tanulói igény esetén az iskola köteles szakköröket szervezni.

 A tanuló nem köteles a délután szervezett felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkoztatáson részt venni, de az iskola köteles ilyen foglalkozásokat szervezni.

A tanuló nem köteles az iskolában megírni a házi feladatát, de az iskola köteles a házi feladat megírásához, megoldásához segítséget nyújtani.

A tanuló nem köteles az iskolában délután mozogni, játszani, de az iskola köteles biztosítani a tanulók számára a játékos testmozgás lehetőségét

Tehát az általános iskolai köteles foglalkozásokat szervezni a tanítási idő után délután, a tanuló köteles az iskolában tartózkodni, de nem köteles a foglalkozásokon aktívan részt venni, ha a szülő kéri a felmentését. A tanuló délutáni teljesítménye nem értékelhető érdemjeggyel.

Az is igaz hogy a tanulóknak is jól jönnek az ingyenes köznevelés szolgáltatások, a sportolási lehetőség, a korrepetálás, a különböző szakkörök, stb., de nem lehet kényszeríteni őket azok igénybevételére.

A felmentés lehetősége a délutáni foglalkozáson való részvétel alól

A felmentési kérelem (bejelentés) meghatározott időszakra, akár egy napra vagy az egész tanévi idejére vonatkozhat. A bejelentési kötelezettség előírására (felmentési kérelem) azért van szükség, hogy az iskola tervezni tudja a délutáni foglalkozások tanulói létszámához biztosított pedagógusok számát.

Az Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 55. § (1) bekezdés szerint:

„Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.”

Jogszabály értelmében tehát az igazgató saját hatáskörében, azaz „önkényesen” dönthet úgy is, hogy nem menti fel a tanulót a délutáni foglalkozások alól. (diszkrecionális jog itt).

Az iskolafenntartónak nincs joga felülbírálni a mérlegelési joggal rendelkező igazgató döntését. Ezek szerint fellebbezésnek sincs helye.

Ez a törvényi meghatározás így alaptörvény ellenes.

Elutasító döntés esetén az igazgató személyi szabadság akadályoztatása miatt bírósági úton támadható.

FŐSZEGY álláspont!

Álláspontunk szerint a „bejelentéssel” a szülő eleget tett jogszabályi kötelezettségeinek és gyermeke szabadon távozhat az iskolából a kért napokon. Az igazgató egyet tehet, tudomásul veszi a szülő felmentési kérelmét.

A kérelem az átvétel napjától hatályos.

Figyelem!

A szülő alapvető joga, hogy személyesen bármikor - akár a délelőtti kötelező „tanórai”, akár délutáni nem kötelező „egyéb foglalkozásokról - indoklás nélkül „elvigye” gyermekét az iskolából vagy előzetes bejelentés után a tanuló önállóan „eltávozhasson” az intézményből.

Az iskola nem börtön.

A szülő joga és kötelessége, hogy gyermeke hiányzását igazolja. Az igazolt és igazolatlan órák száma együttesen 250 óra lehet. [20/2012. EMMI rendelet 51.§ (7) a) pont]

A tanulók felügyelete az iskolában megbízási jogviszony alapján

Nkt. 25. § (5) bekezdése szerint:

„A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről”,

Az Nkt. 4. § 10. pontja szerint:un.

 „gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt.”

Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét. A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába, amelyet a polgári törvénykönyv szabályoz.

Figyelem!

Azok a szülők, akik beadták a felmentési kérelműket úgy döntöttek, hogy meghatározott időszakra felfüggesztik az iskola délutáni felügyeleti jogára adott megbízásukat.

Praktikus javaslat szülőknek

Ha az iskola igazgatója, úgy dönt, hogy nem fogadja el a szülő kérelmét, nem egyezik bele, hogy a tanuló távol maradjon a délutáni tanórán kívüli foglalkozásokról, akkor a szülő megteheti, hogy a kötelező tanórai foglalkozások után mégis elviszi gyermekét az iskolából.

Mit tehet az iskola, ha a szülő el akarja vinni gyermekét a délutáni foglalkozásokról?

     1. Nem engediK ki a kapun a tanulót a szülő kérésére sem.
    (Bezárják? Megkötözik?)

Ez a „személyi szabadság megsértése”, amelyet büntetendő cselekmény.

     2. Igazolatlan hiányzásnak tekinti a tanuló távozását.

Csak a kötelező tanórai foglalkozásokról való hiányzást lehet igazolatlan órának tekinteni. A délutáni foglalkozások nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások.

Mivel az iskola felel a rábízott tanulók felügyeletéért, egyértelmű, hogy a tanuló bejelentés nélküli távolmaradása a délutáni, un. egyéb tanórán kívüli foglalkozásokról fegyelmi vétség, de hiányzása nem tekinthető igazolatlan órának.

    3. Feljelenti a szülőt a gyermekvédelmi hatóságoknál a
    tankötelezettség megszegése miatt?

Ez még viccnek is rossz! De sajnos egyes iskolavezetők megteszik a feljelentést. Az még rosszabb, hogy a hatóságok is beveszik ezt az iskolai maszlagot. 

Az általános iskolában szervezet délutáni foglakozás nem része a tankötelezettség teljesítésének.

Figyelem!

A szülőknek is jól jön, ha az iskola vigyázz gyermekeikre, ameddig dolgoznak, vagy más elfoglaltságuk van a délutáni időszakban. Ugyan úgy, mint az óvodában. Ezért is lett kitalálva az általános iskola délutáni nyitva tartása.

A válaszadási határidők betartása, betartatása

Súlyos törvénysértés, ha a bizonyítottan feladott és átvett (iktatott) felmentés kérelmező levélre a szülő nem kap határidőn belül érdemi választ bejelentés tudomásul vételéről,

Ha ajánlott levélben küldik el a kérelmet (vagy személyesen vetetik át egy levélmásolaton), akkor azt iktatni kell és meg kell őrizni a levelet, hogy visszakereshető legyen kérelmezőlevél és a válaszlevél dátuma. Az igazgató dönthet úgy is, hogy azonnal, 8, 15 vagy 30 napon belül válaszol, a szülői felmentési kérelmére.

A közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. év. CXL törvény (Ket.) 4. § (1) bekezdés szerint:

„Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a

 

jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez

 

való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.”

Ha a szülő egész tanévre akarja felmentetni a gyermekét, akkor a viták elkerülése érdekében, már augusztus elején küldje el a kérelmét ajánlott levélként. Ebben az esetben az iskola elégséges időt kapott a válaszra és kifogásolható, ha a választ határidő után kapta kézhez a szülő.

Jogorvoslati lehetőség

A „határidőket” a köznevelési törvény (Nkt.) és a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. év. CXL törvény (Ket.) határozza meg. Jogász legyen a talpán, aki ki tudja bogozni, hogy a felmentési kérelem ügyében milyen határidőt kell betartania az iskolának.

Mivel az iskolaigazgatók és a pedagógusok nem tartják be a törvényekben előírt határidőket, vagy egyáltalán nem válaszolnak a szülői levelekre, a köznevelési törvényben kell előírni a tisztességes iskolai (óvodai) ügyintézés szabályait.

Jogorvoslati lehetőségekről itt találhatnak bővebb információt!

Diszkrecionális jog

Egész napos iskola itt!

Tantárgyválasztás (honlap hír)

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum