Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Általános iskola

Délelőtt és délután is nyitva tartó általános iskola

Az általános iskola nyitva tartása a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (2) bekezdés szerint:

„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.”

A köznevelési törvény szerint felügyelet: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt.

Ez a rendelkezés a köznevelési törvény életbelépésével, 2013. szeptember 1-től hatályos, vagyis az általános iskolák legalább 16 (szülői igény esetén 17 óráig) kötelesek foglalkozásokat szervezni a tanulók számára, valamennyi évfolyamon. Tehát szeptember 1-től legalább 16 óráig nyitva kell tartani minden általános iskolát.

A délelőtti és délutáni tanítási időszakban megszervezett, foglalkozás az iskolára ró kötelezettséget, a tanuló számára lehetőségként jelenik meg a délutánra szervezett nem kötelező foglalkozások és a felkészüléshez nyújtott segítség formájában.

Értelmezésünk szerint az iskola nyitva tartására vonatkozó előírásokat az egyházi, a magán és alapítványi általános iskolákra is vonatkoznak.

Figyelem!

A délutáni kötelező nyitva tartás magába foglalja a napközis feladatok ellátását, ezért a napközi foglalkozás, mint olyan, okafogyottá vált (a napközi és a napközis tanár fogalma megszűnt).

Kötelező-e a tanulónak délután is bent maradni az iskolában?

Az iskola nevelés tekintetében nem válhat a család vetélytársává, hanem annak segítő partnere kell hogy legyen. A család által a gyermekek nevelésével-oktatásával megbízott intézményként biztosítja a gyermek számára a biztonságos környezetben való fejlődés lehetőségét akkor, amikor a család ezt szakmai vagy egyéb objektív okokból nem tudja megtenni, illetve enyhíti a család szociális helyzetéből adódó hátrányokat.

Az Nkt. 55. § (1) bekezdés szerint: „Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként (lásd itt) működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Bővebb információ a felmentésről itt!

Figyelem!

Az igazgató mérlegelési joga, hogy teljesíti-e a szülő kérelmét, vagy megtagadja a tanuló felmentését. Diszkrecionális jog itt! 

Az egész nap nyitva tartó általános iskola feladatai tanévkezdés előtt

  1. Az általános iskola beiratkozásnál, vagy tanévkezdés előtt, köteles a tanulókat és a szülőket írásban tájékoztatni, hogy az iskola minden tanítási napon 16 (17) óráig tart nyitva.

  2. Az iskola vállalja, hogy a kötelező tanórai foglalkozások befejezése után legalább 16 óráig biztosítja a tanulók felügyeletét, étkeztetését és foglalkoztatását .

  3. A nevelési-oktatási intézmény köteles a szülő írásbeli nyilatkozatát beszerezni, hogy kiskorú gyermeke számára igénybe kívánja-e venni a délutáni nem kötelező foglalkozásokat, vagy él a felmentés lehetőségével.

  4. A szülőnek nyilatkozni kell arról, hogy a hét minden mindennapjára kéri a gyermeke délutáni felügyeletét vagy csak meghatározott napokra (pl. kedden és pénteken nem igényli, mert edzésre kell mennie)..

  5. Rendkívüli esetben a szülő (ellenőrző könyvben) vagy telefonon keresztül jelezheti, hogy gyermeke nem vesz részt a délutáni foglalkozásokon, ezért a délelőtti kötelező tanórai foglalkozások után elhagyhatja az iskolát, 

  6. Ha a tanuló reggel nem megy iskolába, vagy felmentés nélkül távol marad az délutáni foglalkozásokról, akkor a szülőt azonnal értesíteni kell telefonon vagy futárral. (Lehet, hogy a tanuló balesetet szenvedet, vagy „elrabolták”, esetleg a szülő tudta nélkül lóg az iskolából.)

Nyilván való, hogy az iskolának tudni kell előre a délutáni tanulólétszámot, hogy tervezni tudja a foglalkozásokat, a szükséges pedagógus és más munkaerő létszámot, és gondoskodni tudjon az iskolában maradó tanulók napi háromszori étkeztetéséről.

Mivel az iskola felel a rábízott tanulók felügyeletéért, egyértelmű, hogy a tanuló önkényes távolmaradása a délutáni, un. egyéb tanórán kívüli foglalkozásokról súlyos fegyelmi vétség, de nem tekinthető igazolatlan órának.

Az délelőtt, délután nyitva tartó iskola ingyenes köznevelési közszolgáltatás

Az Nkt. 46. § (6) bekezdése f) ponja szerint: A tanuló joga különösen, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek.

A „délutáni” foglalkozás időkeretében - szülői és tanulói igény esetén - az általános iskola az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja:

Felkészülési lehetőség a másnapi tanórai foglalkozásokra, a különböző feladatok gyakorlására.

Tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás, egyéni foglalkozás)

Idegen nyelvi és informatikai gyakorló oktatás az iskola tanárai által (ingyenesen)

Kulturális programok (énekkar, színjátszó kör, bábozás, agyagozás stb.)

Iskolai sportkör (ISK) keretében sportfoglalkozások, házi versenyek szervezése

Kirándulás, nyáron strandolás, télen szánkózás

Stb.

Álláspontunk szerint a délelőtti foglalkozások után a tanulókat nem lehet terhelni új ismeretanyagok oktatásával, de lehetőséget (segítséget) kell biztosítani számukra a gyakorlásra, memorizálásra.

Az egésznap nyitva tartó általános iskolákban a házi feladat intézményét újra kell gondolni!

A 8 óra tanulás mellett a tanulók számára is biztosítani kell 8 óra szórakozást (játékot), 8 óra pihenést és a szabad hétvégét.

Figyelem!

A délutáni felügyeletért és a foglalkozásokért az általános iskola, térítési díjat nem szedhet!

Azt megteheti az iskola, hogy olyan iskolán kívüli „nem kötelező” szabadidős programokat is szervez délutánra, ami pénzdíjas, de csak azoknak a tanulóknak, akinek szülei önként vállalják a részvétel költségeit.

A délelőtt, délután nyitva tartó állami fenntartású iskola finanszírozása

Az állami fenntartású iskola működtetése, a működési költségeinek biztosítása (dologi kiadások, fűtés, világítás, takarítás, stb.) eddig a települési önkormányzatok feladata volt délután is. A 2016-2017. tanévtől már a tankerületi központok (a volt KLIK) feladat a működtetés is. 

A pedagógusok bérének biztosítása is a tankerületi központok felelőssége.

A pedagógusok munkaideje

2013-2014. tanévtől kezdve már - hasonlóan a munkavállaló szülőkhöz –a pedagógusok számára is kötelező a 40 órás munkahét, ami megalapozta az iskolák délutáni kötelező nyitva tartását.

Az Nkt. § (5) bekezdése szerint: „A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.”

Amennyiben az iskolában dolgozó pedagógusok kötött munkaideje (heti 32 óra) nem elég a feladatok ellátásához, akkor igénybe kell venni a pedagógus helyettesítési rendszert, amelyen keresztül biztosítható a szükséges pedagógus létszám. Egy percig sem maradhat felügyelet nélkül egyetlen gyermek sem.

Természetesen az állami fenntartású iskolákban továbbra is a települési önkormányzatoknak kell biztosítani a rászoruló és a fizetős tanulók napi háromszori étkeztetését.

A gyermek napközbeni ellátása tanítási időben

A gyermekek napközbeni ellátása a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, amely önkormányzati feladat. 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Bővebb információ itt!

A Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) szerint a gyermek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermek életkorának megfelelően – különösen, bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy más házi gyermek felügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint a köznevelési törvény alá tartozó óvodákban. (A napközis tábort, mint fogalmat és az iskolát, mint ellátási helyszint nem régen kivették a törvényből).

A délután is nyitva tartó iskola intézményének bevezetésével mégis „úgy néz ki”, hogy szorgalmi időben az állami intézményfenntartó, az egyházi, magán és alapítványi iskolafenntartók is részt vesznek a gyermekek napközbeni ellátásában.

Figyelem!

Az őszi, téli, tavaszi szünetben az iskolának kell biztosítani a tanulók felügyeletét, étkeztetését és foglalkoztatását. Ugyanakkor a nyári szünet idején tanulók napközbeni ellátása a települési önkormányzat feladata.

MSZOE javaslatok

A gyermek napközbeni ellátására vonatkozó rendelkezéseket, a települési önkormányzatok és az iskolafenntartók feladatait pontosítani kell.

A tanórán kívüli délutáni foglalkozások programját az iskola helyi tantervében kell rögzíteni.

A tanórán kívüli, "egyéb" délutáni foglalkozások rendjét az iskola házirendjében kell előírni.

Az általános iskolai tananyagot jelentősen csökkenteni kell.

A házi feladat intézményét újra kell gondolni, akik igénybe veszik a délutáni foglalkozásokat az iskolában írják meg az írásbeli házi feladatot.

A 16 óráig nyitva tartó általános iskolában okafogyottá vált a jogalap nélküli írásbeli házi feladat intézménye. 

Helyzetértékelés

A 16 óráig nyitva tartó általános iskola intézményének bevezetése nem könnyű a pedagógusok számára, de idővel biztos megoldják ezt a feladatot is.

Szülők mondták, hogy a gyerekek a folyosón vagy az iskolaudvaron rohangálnak, a pedagógusok a tanári szobában tanakodtak.

Ha elmegyünk egy-egy iskola mellett, még most is előfordul, hogy a nyitott ablakokon keresztül „egetverő zsivaj” hallatszik ki az utcára. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek nem tudnak mit kezdeni magukkal.

Több iskola úgy oldotta meg a tanulók felmentését, hogy a szülőkkel egy egész évre szóló felmentési kérelmet írattak alá, hogy a tanuló távolmaradása esetén automatikusan mentesüljenek a felelősség alól.  Ebben az esetben egy „ellenkérelmet” kell írni, ha a szülő azt akarja, hogy gyermeke „néhanapján” bent maradhasson a délutáni foglalkozásokon.

A délutáni foglalkozások szervezése felelősségteljes és nehéz feladat az általános iskolákban, de lassan konszolidálódik a helyzet. Van olyan iskola, ahol megegyeztek a szülőkkel, hogy pénteken korábban mennek haza a gyerekek.

Lehet, hogy az „egész napos iskola” és az „egész nap nyitva tartó általános iskola” törvénybe iktatása az évszázad oktatáspolitikai intézkedése lesz?

A tanulókon és a szülőkön is múlik, hogy milyen mértékben használják ki ezt az ingyenes köznevelési szolgáltatást.

Az általános iskola új szolgáltatásként egész napos iskolaként is működhet!

A fent leírt délelőtt és délután nyitva tartó általános iskola nem tévesztendő össze az un. iskolaotthonos oktatás helyett 2013-2014. tanévben az első évfolyamokon felmenőrendszerben bevezetett „egész napos iskolával”, amelyről itt található bővebb információ!

És mi lesz a középfokú iskolákban tanuló gyermekekkel

Nagy kérdés, hogyan oldja meg az oktatásirányítás a középfokú iskolákba (szakiskola, szakközépiskola,szakgimnázium, gimnázium) járó 16 éves korukig tanköteles, kiskorú gyermekek napközbeni ellátását tanítási év közben. 

Felmentés a 16 óráig tartó foglalkozások alól itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum