Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK

Állami (költségvetési) támogatások a gyermekek neveléséhez, iskoláztatásához

Az iskoláztatás, óvodáztatás indokolt és indokolatlan költségei (pl. osztálypénz) mellett szólnak az egyszeri vagy rendszeres természetbeni és pénzbeli juttatásokról, amelyekkel az állam járul hozzá a családok nevelési, oktatási költségeihez.

Az állami támogatások közvetlenül a kincstáron keresztül vagy egy helyi önkormányzatok, az intézmény fenntartók, a iskolák, óvodák által kell eljuttatni a szülőkhöz és a gyermekekhez.

A széles körű állami gondoskodás nemcsak egy rászorulót segíti, hanem egy család jövedelmi és vagyoni helyzetét függetlenül (alanyi jogon) jár az óvodába, iskolába járó gyermekek után.

Felmérésünk szerint az állami támogatások egy része nem jut el az érdekelt szülőkhöz és gyermekeikhez, hanem ott marad az állami vagy önkormányzati büdzsében vagy az iskolafenntartó költségvetésében.

Elvárható a törvényhozóktól, ha már megszavazta a központi és a helyi támogatásokat, akkor biztosítsák azok eljuttatását a felhasználókhoz. A helyi szervek, óvodák, iskolák nem támogatják a gyermekeinket.

Ne ítéljék meg, ne alázzák meg azokat a családokat, akiknek támogatásra van szüksége, és sorban állnak a különböző támogatásokért.

A szülők ne szégyelljék felvenni a támogatásokat! Minden fillér számí, ami növeli a gyermekek életnívóját!

Mért nem jutnak el a tanulói juttatások a jogosultakhoz?

Elsősorban a tájékoztatás hiánya miatt másodlagosan a juttatások elérésének  szándékos megnehezítése miatt.

A támogatásokat elosztására kötelezett szervek nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a szülők és a tanulók hozzáférjenek azokhoz az információhoz, amely alapján kérhetik vagy kezdeményezhetik a részükre biztosított juttatásokat, ezért milliárdos összegek maradnak az államkasszában .

Az önkormányzatok adminisztratív intézkedésekkel és arrogáns, megszégyenítő hivatali magatartással nehezítik meg a támogatások hozzáférését, és a jogosultak által fel nem vett összegeket elspóroljákmás célok finanszírozására használják.

Az oktatási intézmények részt vesznek a szociális ellátások működtetésében (gyermekétkeztetés, tankönyvellátás stb.). Kifogásolható, hogy az iskola az osztály nyilvánossága előtt megállapítja a társadalmi rászorultság mértékét, így minden tanuló megtudja, ha egy társa, pl. halmozottan hátrányos helyzetű, akkor a szüleinek "csak" általános iskolai végzettsége van, alacsony jósrendűek esetleg munkanélküliek. Az oktatási intézményben kialakult, a támogatásra jogosultak a lekezelő diszkrimináló, véleménye szerint sok szülő inkább nem kéri őket. A szociálsegély érvényessége "titkosan", vagy legalábbis diszkrétebben kell kezelni. 

Az oktatási intézmények nem tartják meg mindig tájékoztatási kötelezettségüket. Vajon tudnak erről a törvényről a szülők:

"Egy tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetében függően, kérelem ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részlegesen vagy teljes egészében mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulóra terhelő költségek megfizetésére, vagy engedélyt kap a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy egy részletekben való fizetésre. "[2011. éves CXC. törvény (NKT) 46. § (4) bekezdés]

A gyermekek, a tanulók természetbeni és pénzbeli juttatásainak listája

(a teljesség igénye nélkül)

Ingyenes tankönyvellátás társadalmi alapon

A szabad tankönyvellátásra jogosultak, akik függetlenül élvezhetik a jövedelem és a jövedelem helyzetét, akik három- vagy többgyermekes családban élnek, tartósan betegek, testi, érzékszervi, értelmi, szóbeli, pszichés fejlődési zavarai miatt tartósan és súlyosan akadályozott nevelési, tanulási folyamatban ( pl. diszlexia ), nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultak. A támogatáshoz kérőlapot küld az iskola. Az ingyenes szabadságra jogosító "ráfizetés" nem kérhet az iskola! Bővebben itt!

További tankönyvtámogatás

Az ingyenes szabadságra jogosultak túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további kedvezmények állapíthatók meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét . Ehhez igazolás szükséges a család egy főre jutó jövedelemének megállapításához.

Az iskola az ingyenes szabadságra jogosultak megfelelõ igényeinek kielégítése után a benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyi tankönyv-támogatási keret, valamint egy könyvtári tankönyvkészlet figyelembe véve a házirendben meghatározott módon bírálja el.

Egy további támogatási igénylő lapot küld az iskola. Lásd itt!

Ingyenes tankönyvellátás alanyi jogon kártérítési kötelezettség

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdés: "Az államháztartás és a gyermekgondozás az oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban a tanuló számára rendelkezésre áll."

Az egy tanévre ingyenesen kölcsönzött tankönyv ellátás felmenőrendszerben kerül bevezetésre, jelenleg az 1-4. évfolyamokon.

A tanév végén visszaszedet használttankönyveket  a Következő tanévbe évben Újra kiosztják a tanulóknak. Bővebben itt! 

Ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátás

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a fizetési kötelezettség alól mentesülnek, vagy részben vagy egészben mentesülnek a törvény által meghatározott tanulók terhelő költségigényétől. teljesítésének halasztására vagy a részletekre való fizetésre. Kérelmezni kell az iskolában. Ne szégyelljék!

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

Az éves költségvetési törvénynek tartalmaznia kell az a támogatást, amelyet az iskolafenntartó kap a gyermekek kedvezményes étkezésének szervezéséhez

Gyermekétkeztetés esetén  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  bölcsődés,  óvodás,  az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő,  a fogyatékos gyermekek számára gyermek után az intézményi díjfizetés 100% -os kedvezményt kell biztosítani.

A 8-13 éves rendezvény gyermekeknek és gyermekeknek járó gyermekeknek és gyermekeknek járó gyermekeknek és gyermekeknek 50% -ának fizetendő három vagy többgyermekes családoknak gyermeknek kell lennie

A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, vagy - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapít meg. A gyermekétkeztetésről itt találhat bővebb információt!

Utazási költség megtérítése

Meg kell téríteni a korai fejlesztést és gondozást nyújtó, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési és oktatását végző, valamint a fejlesztő előkészítő biztosító intézet szükséges távolsági utazási költségeit , a gyermeknek, tanulónak és kísérőjének.

A lakóhely, ennek hiányában a lakóhely szerint illetékes önkormányzat megtéríti a kötelezõ felvételét biztosító óvodába és a kötelezõ felvétel biztosítási iskolába utazási költségeit , továbbá szükség esetén gondoskodik kísérõ személyről a gyermek, tanuló részére, ha az óvoda, és az óvodába, iskolába való utaztatás az önkormányzat nem biztosítja.

Az óvodás gyermekek és a tanulók utaztatásról bővebben itt!

Munkáltatói iskolakezdési támogatás

Az iskolakezkedési támogatás a munkáltató, a bérbeadó és a közoktatásban résztvevő gyermek, tanuló számára a családi támogatásra, a családi támogatásra, vagy hasonló ellátáshoz kötődő vagy a közös háztartásban élő házastárs útján történik. A támogatás adható az iskolakezdés előtt 60 nappal és utána december 31-ig Bővebben qui! 

Iskolatej, óvodatej és gyümölcs program

A tejfogyasztás növelése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a hosszú távú növekedés elősegítése és a fiatalkori táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása érdekében iskololatj programot hirdet.

Az EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösségek létrehozó szerződésére, támogatást nyújt az oktatási intézményeknek a tanulóknak bizonyos tejtermékekkel és gyümölccsel való ellátásához. A támogatást minden gyermek után megkaphatja a magyar államot , de az önkormányzatok többsége nem vállalja az adminisztratív terheket, és az indokolatlanul megkövetelt önrészet.

Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás

Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításban részesül, de egy szülők többsége nem tud róla! Ehhez egy biztosításhoz nincs szükség semmilyen szerződésre, csak egy sajnálatos esemény bekövetkezése után kell egy biztosítóhoz fordulni! A biztosítás az iskolán kívüli, háztartási, közlekedési, szünidei, külföldi, stb. a balesetekre érvényes.

Ha az iskola mégis szeretne valamilyen tanulói balesetbiztosítást kötni, akkor a tanulónak két biztosítása lesz, de csak az egyiket veheti fel. A kártérítés visszamenőleg köteles fizetni a biztosítót. Bővebben itt!

Felelősségbiztosítás, kártérítés

A szakképzésben részt vevő tanuló javára az iskola köteles felelősségbiztosítás kötni. Nem szándékos tanulói kárhozás esetén - pl. elront egy gépet vagy eltör egy szerszámot - a biztosító megtéríti az okozott kárt.

A gyakorlati képzés szervezője, és az iskola vétkességének tekintet nélkül teljes mértékben felelős a tanulónak okozott minden olyan kárért, amely összefügg a gyakorlati képzéssel. A gazdálkodó szervezet, ha egy tanuló gyakorlati képzésben vesz részt a kár éri, köteles azt megtéríteni.

Tudni kell, hogy az iskola felelõs a közismeretek és a szakmai elméleti tanulmányok folytatásához kapcsolódó összefüggésben a tanulót ér kárért, a tanuló vétkességétől függetlenül. Bővebben itt!

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

Ha egy tanuló egy szakképzésben részesíti elônyben alapján Vesz részt, egy pénzbeli juttatáson felül - adóterhet Nem viselő járandóságként - havonta egy Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) Húsz százalékának megfelelő mértékű Kiegészítő pénzbeli juttatás illeti meg , amennyiben olyan szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben Vesz részt, amelyben egy nemzetgazdaság igényei megfelelő szakképzett munkaerő nehezen biztosítható .

A tanulmányi eredménytől és a hiányzástól számított függőségi ösztöndíj mértéke havonta 10-30 ezer forintig terjedhet. Bővebben itt!

Pénzbeli juttatások a tanulószerződéses tanulóknak

A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló számára pénzbeli juttatás köteles fizetni.

A tanulószerződés alapján a tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében - függetlenül az elméleti, illetve gyakorlati képzési napoktól számítva legalább húsz százaléka . A tanulmányi kötelezettségvállalás eredményesen eleget tett a tanulói pénzbeli juttatásnak a második és a további féléves szakképzési évfolyamon - a tanulók tanulmányi előmenetelének és szorgalmának figyelembevételének - emelni kell. A pénzbeli juttatás legfeljebb a minimálbér ötven százaléka lehet.

A tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás egy tanuló - az oktatási szünet időtartama alatt - megilleti. Bővebben itt!

Természetbeni juttatások a gyakorlati képzésben

- a külön jogszabály szerint - kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), plusz eszközökkel , útiköltség-térítés illeti meg. Meg kell kellelni!   Bővebben itt!

Pénzbeli juttatás a nyári szakmai gyakorlatban levő tanulóknak

A szakképződés tanulószerződése nélkül (együttműködési megállapodás alapján) részt vesz a szakmai gyakorlatban időtartamára díjazás illeti meg. A díjazás összege a szakképző iskola és a gyakorlati képzés szerveződése.

Családi pótlék (nevelési- és iskoláztatási támogatás)

A családi pótlék a gyermek születésétől 20 éves koráig jár. A tanköteles tanulóknak folyamatosan folyósítják a ellátást, nem kell évente igényelni. Azok a már nem tanköteles (18 évesnél idősebb) tanulók, akik közoktatási intézménybe járnak, csak akkor kapnak iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), ha ezt az erre rendezett nyomtatványon évente igénylik. A családi pótlék bármikor igényelhető, de az ellátás visszamenőleg csak 2 hónap jár, ezért azonnal töltse ki a kérőlapot és küldjék el a fizetőhelyre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A határozat célja annak igazolása, hogy a gyermekek szociális helyzete alapján jogosult a szabad étkeztetésre , a térítésmentes tankönyvellátásra, a pénzbeli támogatásokra és más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményekre.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendes gyermekvédelmi kedvezményének jogát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 140% -nak az öregségi nyugdíjat . Igényelni kell az önkormányzatnál. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A települési önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatást  állapít meg a feltételek szerint meghatározott törvényben és önkormányzat rendeletében .

Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek életkorához megfelelő nappali felügyeletet, gondozását, nevelést, foglalkoztatását és étkeztetését kell biztosítani azoknak a gyermekeknek, akiknek szüleik, nevelője, gondozói munkájuk, munkaerő-piaci részvételük elősegítő programja, képzési részvétele, betegsége vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartamát lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. [Gyermekek védelme szóló 1997. év XXXI. törvény (Gyvt.) 41. § (1)]

A gyermekek napközbeni ellátásának minősítése a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívül, valamint a iskolai napközű vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermeknek nem közoktatási célú ellátása. Bővebben itt!

Családi adókedvezmény

A családi kedvezményt érvényesítõ magánszemélynek az összevont adóalapja a családi kedvezménnyel csökkentett.

A családi kedvezmény - eltartottak lélek száma függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott slučaju 66 670 forint,

b) kettő eltartott slučaju

ba) 2016-ban 83 330 forint,

bb) 2017-ben 100 000 forint,

bc) 2018-ban 116 670 forint,

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 Ft.

A családi támogatás jogosultsága az a magánszemélynek (családjának) jogosult, aki jogosult a családi pótlékra, továbbá a házastársa nem jogosult családi pótlékra élni a jogosult közös háztartásban.

 [ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29 / A. §]

Figyelem

Fontos dolog lenne a rászorultság mértékének újra gondolása. Ma már nem csak azok a családok szorulnak anyagi segítségre gyermekük neveléshez, iskoláztatásához, akinek az öregségi nyugdíj 140 százaléka alatt van az egy főre eső jövedelmük. Sok gyermek nélkülözhetetlen azokban a családokban, ahol a megemelkedett közüzemi díjak vagy a magas lakáshitel-váltás miatt a gyermekek iskoláztatására, megfelelő étkezésére és ruháztatására sem maradhat pénz.

Nem csak az ő hibájuk, hogy két kereső szülő esetén is támogatásra szorulnak.

MSZOE jogszabály módosítási javaslatok az oktatáshoz kapcsolódó oktatáshoz kapcsolódó támogatások és a tanulói juttatások

Garanciális javaslatok az önkormányzatok által biztosított család és gyermekvédelmi támogatások teljes körű kiosztására

  1. A lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat minden olyan gyermeki nevelőszülőt (gondviselő) köteles kiküldeni, akinek közlése szerint szerepel a gyermekek jólétének és létbiztonságának érdekében felsorolt ​​természetbeni és pénzbeli támogatások listája.
  2. Ha az állami támogatást a helyi önkormányzatok kezeli, akkor 6 hónappal a támogatási összeg kétszeresét köteles a jogosultnak kifizetni, saját forrásból.

  3. Ha a szülő (gondviselő) tájékozatlansága, hanyagsága miatt nem veszi igénybe az állami támogatást, vagy szándékosan lemond róla, akkor a gyermekjóléti szolgálat megvizsgálja, hogy milyen hatással van a gyermek életnívójára és kötelezze a szülőt a támogatás felvételére.

  4. A szülő írásos lemondó nyilatkozatát be kell szerezni, ha a szülői vagyoni és jövedelmi helyzete lehetővé teszi, hogy lemondjon az állami, önkormányzati és óvodai, iskolai juttatásokról.

  5. A kifizetések kincstári számlázása csak egy jogosultak létszámának teljes listája, az értesítő levelek, a kifizetési dokumentáció és a lemondó szülői nyilatkozatok együttes nyilvántartása elfogadható el.

Egy családi támogatás közvetlenül a családoknak közvetlen támogatással (családi pótlék)

A családi pótlék (nevelési és iskoláztatási támogatás) megállapításával és kifizetésével kapcsolatos jogszabályok példamutatóan lettek megalkotva. A Kincstár betartja a jogszabályokat, az utóbbi időben született panasz nem érkezett a szülői egyesületekhez.

Garanciális javaslatok a köznevelési intézmények által kezelt támogatások

  1. A köznevelési intézmények feladata, hogy írásban tájékoztassák a szülőket az óvodákról, az iskolák által biztosított támogatásokról, a fizetési kedvezményekről, melyeket a köznevelési intézmény feladata, és amelyet a szülők köteleznek igénybe venni gyermekük jólétének és létbiztonságának érdekében.
  2. Az oktatási intézményekben rendszeresíteni kell egy tájékoztatási napló intézményét, amely rögzíti, mikor és hogyan tájékoztatta a tanulókról és a szülőkről azokat az előírásokról, amelyekről a jogszabályok tájékoztatási kötelezettséget írnak elő

  3. Amennyiben a közszolgálati intézmény hibát nem kap meg határidőben az intézmény által kezelt állami (költségvetési) támogatást, akkor az intézményvezetőt és a fenntartót felelősségre kell vonni.

A javaslatok lényege, hogy egyetlen gyermek ne maradjon ki az állami ellátások, támogatások, juttatások rendszeréből az önkormányzatok provokáló magatartása, az oktatási intézmények hanyagsága, nemtörődömsége vagy a szülők tájékozatlansága esetleg "önérzetessége" miatt.

Figyelem!

Súlyos következményei lehetnek a gyermekek életszínvonalára, egészségére, nevelésére, oktatására, ha az állami támogatások elosztói úgy akarnak megtakarításokat elérni, hogy megnehezítik a hozzáférést, vagy mondvacsinált okok elvonják a támogatást a szülőktől.

Indokolt pénzeszközök az óvodákban, iskolákban itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum