Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai erőszak (agresszió)

Tanulók és gyermekek megfélemlítése és zaklatása a nevelési, oktatási intézményekben és az intézményen kívül

Az iskolai erőszaknak is nevezett megfélemlítés, és zaklatás általános jelenség és a magyar iskolarendszerben.

Az un. iskolai agresszió tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus, és pedagógus-tanuló között, nyílt erőszak.

A sajtóban és a különböző médiumokban sok szó esik a szülők és a pedagógusok, a tanulók és a pedagógusok közötti erőszakos megnyilvánulásokról (tanárverés), de szemérmes hallgatás veszi körül az iskola, illetve a pedagógusok által elkövetett legális és illegális gyermekbántalmazásokat.

Szülői panaszok sokasága jelzi, hogy az óvodai erőszak a gyermek-gyermek viszonylatában is megjelenik, amit az óvodapedagógusok nem mindig tudnak kezelni.

A pedagógus, mint az állam megbízottja, különleges jogi védelembe részesül. Senki sem akar beszélni a "közfeladatot ellátó pedagógusok" által elkövetett verbális és fizikai erőszakról, a megfélemlítésen át a zaklatásig és a tettlegességig.

Az óvoda és az iskola óvoda (ki nem mondott) feladata, hogy leválasztja a gyermekeket családjukról

Az iskola felel a felügyeletére bízott gyermekek neveléséért, oktatásáért, nem mindegy, hogy funkcionális analfabétákat, iskolaelhagyókat, munkanélkülieket képez, vagy továbbtanulásra motivált, egészséges lelkületű gyermekek nevel.

A bölcsődék és óvodák nem titkolt „nevelési” feladata a gyermekek sokszor drasztikus leválasztása családról (beszoktatás). 

Az iskola a szülők ellen neveli a gyermekeket, amikor áthárítja a teljes felelősséget a szülőkre gyermekük nevelésért, oktatásáért, felelősségre vonja őket gyermekük rossz tanulmányi eredménye miatt és különbséget tesz a szülők között iskolázottságuk és anyagi helyzetük szerint („Milyen szülő vagy te, hogy még egy vacak bécsi kirándulást sem tudsz befizetni.”)

A pedagógus a tanuló egész életére kiható döntések birtokosa, ezért nem mindegy, hogy milyen módszereket, eszközöket használ a rábízott gyermekek neveléséhez, oktatásához, szocializációjához.

Pedagógus az állam megbízottja

Amellett, hogy szakmai szolgáltatást nyújt a szülőknek, a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, közfeladatot ellátó pedagógus az oktatási hatóságok - bizonyos mértékig az állam - megbízottja. Funkciója közé tartozik, hogy a szülő teljesíti-e kötelességét, pl.

 • a pedagógusok, mint az állam megbízottai, jelentik az iskolakerülőket, igazolatlan mulasztás esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek szülőkkel szemben, jelentésük alapján elvonhatják a családi pótlékot. A 16 éven felüli, nem tanköteles kiskorú gyermekeket 30 óra igazolatlan hiányzás esetén vagy indok nélkül eltávolítják az iskolából;

 • ha a tanuló nem tudja, vagy nem akarja megtanulni a központilag előírt és az „iskola által ráerőszakolt” ismeretanyagot, akkor megbuktatják, évfolyamismétlésre ítélik, vagy indoklás nélkül megszűntetik tanulói jogviszonyát, ha elmúlt 16 éves.;

 • ha az állam vagy az iskolafenntartó fizetési kötelezettséget ír elő az ingyenes köznevelésben, a pedagógusok behajtják a jogos vagy jogtalan követeléseket (térítési díjak, kártérítések, osztálypénz, alapítványi befizetések, másolópapír, kréta megvásároltatása, stb.);

 • a pedagógusoknak jelenteni kell a szülőknek (intő, rovó) a tanulók állandó fegyelmezetlenségét azon az alapon, hogy ők felelősek gyermekük taníttatásáért;

 • fegyelmi vétsége esetén, sokszor koncepciós fegyelmi eljárás keretében, súlyos szankciókat léptetnek életbe a kiskorú tanulókkal szemben. És így tovább.

A pedagógusok kötelessége a fent felsorolt és a jogszabályokban előírt feladatok elvégzése (végrehajtása), csak az a baj, hogy a jelenlegi hivatástudatát vesztett pedagógus társadalom kihasználja a gyermekek védtelenségét és a szülők tudatlanságát és pedagógiai módszerek hiányában nyílt vagy passzív agresszióval, együttműködés megtagadásával válaszolnak a szülői és tanulói véleményekre, mint hatalomcsorbító kihívásokra.

A pedagógusok úgy terrorizálják a szülőket, hogy túszul ejtik gyermekeiket.

A gyermek óvodai, iskolai megfélemlítésének legális és illegális eszközei

(nyílt agresszió)

Iskolai értékelés, minősítés felhasználása megfélemlítő fegyelmezésre (egy tanórán belül három elégtelen beírása egy tantárgyból, érdemjegyek utólagos beírása az osztálynaplóba, váratlan feleltetés és/vagy a felelet alulértékelése, javítási lehetőség megtagadása miatt év végi buktatás”, kollektív megfélemlítés a váratlan dolgozatírás, stb.)

Szóbeli megalázás az osztályközösség előtt, (a tanuló képességeinek, külsejének, családi helyzetének kritizálása: büdös vagy, vegyél fel valami rendes ruhát, „ha nem tanulsz, olyan hülye maradsz, mint a munkanélküli anyád”))

A nehezebben kezelhető tanulók kizárása a tanítási időben szervezett kötelező tanulmányi kirándulásból, erdei iskolából, színház és múzeumlátogatásból (másik osztályba való elhelyezéssel).

A tanuló és a szülő névszerinti megalázása a szülői értekezleten (a gyermek nyilvános jellemzése, magatartásának, tanulmányi hiányosságainak közzététele, stb.).

A család nyilvános megalázása, ha nem fizetik be az iskola által előírt pénzköveteléseket (tanítási órán felsorolják azoknak a tanulókat, akik nem fizették be az osztálypénzt, a pedagógusnapi ajándékok árát, vagy az ingyenes tanulmányi kirándulás díját, ráadásul kifüggesztik az iskola vagy az óvoda faliújságára az „adósok” névsorát).  

A tanulók kollektív sértegetése az órákon („ti abortusz maradékok”, „pokolra fogtok jutni”).

Erőszakos „pedagógiai módszerek” az óvodákban (állandó kiabálás, beragasztják a gyermek száját, rángatják, meglegyintik, beletömik a szájába az ételt, nem öltöztetik fel kellően a gyermeket, amikor ki viszik az udvarra, stb.).

A tanuló szabadidejét csökkentő, huzamosabb időt igénylő írásbeli házi feladat elkészítésének megkövetelése, vagy írd le százszor ezt a szöveget, időrabló büntetés.

Sok iskolában újra divatba jött a tanulók bezárása (étlen-szomjan), hadd tuja meg a gyerek, hogy ki az úr az iskolában.

Ennél jobban nem lehet megfélemlíteni és megalázni a kiskorú gyermekeket, tanulókat és szüleiket.

A gyermekek, tanulók intézményen belüli és intézményen kívüli veszélyeztetése és a veszélyeztetés jelzése

Törvény értelmében a pedagógus kötelessége, hogy gondoskodjon a rábízott gyermekek, tanulók testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről, érzelmi biztonságáról.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint a veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza [(Gyvt.) 5. § n) pont]

A hiedelemmel ellentétben a pedagógus felelőssége kiterjed a gyermekek, tanulók óvodán, iskolán kívüli magatartásának, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérésére és kezelésére, mivel a (Gyvt.) 17. § értelmében:

 1. A köznevelési intézmény és az intézmények alkalmazottai (pedagógus)) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében - kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál.

 2. Az iskola, óvoda, kollégium és a köznevelési intézmények alkalmazottja köteles hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ha a köznevelési intézmény alkalmazottja (pedagógus) jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság – jelzésre vagy hivatalból – értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. [(Gyvt.) 17. § (4) bekezdés]

A pedagógusok büntetőjogi felelőssége a felügyeletükre bízott gyermekek, tanulók veszélyeztetéséért

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerint: A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. [Btk. 208. § (1)]

Ha a pedagógus tudomására jut, hogy az iskolával tanulói jogviszonyba levő tanulót az iskolán kívül fizikai erőszak (verekedés, rablás) vagy internetes támadás (cyber- megfélemlítés) éri, akkor köteles hatósági eljárást kezdeményezni vagy jelezéssel élni a gyámhatóság felé.   

Pedagógusok felelőssége az online bántalmazásokért

A pedagógusok azt mondják, hogy semmi közük a rájuk bízott tanulók iskolán kívül életéhez, különös eréllyel tiltakoznak az ellen, hogy beleavatkozzanak tanítványaik online bántalmazásának ügyébe.

Azt is mondják, hogy nem is tudnak a tanulók közötti erőszakos megnyilvánulásokról, az osztályközösségből való kirekesztésekről, az internetes bántalmazásokról.

  Ezeknek az érveknek ellentmondanak, azok a szülői panaszok, amelyek szerint a gyermeküket tanító pedagógusok, figyelemmel kísérik a tanulók egymás közötti beszélgetését és azonnal megtorolják a személyükre vonatkozó kritikai megjegyzéseiket.

(Persze a tanulóknak is meg kell gondolniuk, hogy milyen gondolatokat és milyen hangnemben osztanak meg egymással.) 

Szülői panasz az is, hogy a pedagógusok folyamatosan követik a szülői facebook-csoportok működését, és azonnali megtorlással reagálnak a személyükre vonatkozó vagy az intézményt elmarasztaló szülői véleményekre.

(Az egyik magánóvodában azzal fogadták az egyik szülőt, hogy azonnali hatállyal megszüntették gyermeke óvodai jogviszonyát, mert nem működik együtt az óvodával (havi 60 ezer forintért) és az egyik közösségi oldalon lázította a szülőket, lépjenek fel közösen az óvodai étkeztetés javítása érdekében. Az önkormányzati óvodákban általános a szülők megfélemlítése!)

  Gyengíti a pedagógusok érvelését, amely szerin nem tudnak a tanulókat érintő internetes támadásokról, hogy saját közösségi oldalakkal rendelkeznek, ahol megosztják véleményüket a tanulókkal, szülőkkel és más érdeklődőkkel.

Az iskola hivatalos honapján kívül, sok iskolának saját közösségi (facebook, twitter) oldalt működtet a világhálón, ahol hiányos információkkal vagy félretájékoztatással gyakorolnak nyomást a szülőkre és a tanulókra.

  Szülői és tanulói panasz, hogy a pedagógusok fokozzák tanulók közötti ellentéteket. Ráuszítják az osztályt egy-egy tanulóra, akit nem kedvelnek, akire pikkelnek. Másokkal kivételeznek, amiért a tanuló kivívja a többiek ellenérzését, ezért kibeszélik vagy kigúnyolják a közösségi oldalakon.

Minek számit, ha nem kirekesztésnek, ha egyes tanulókat a pedagógusok „otthon hagynak” a kötelező kirándulásokról, színházlátogatásokról.

MSZOE vélemény

Álláspontunk szerint a pedagógus joga és kötelessége figyelemmel kísérni a tanulók egymás közötti internetes kommunikációját (csevegését).

Ha a pedagógus értesül arról, hogy valamelyik tanítványát „cyber-támadás” éri, vagy önmagát hozza veszélyhelyzetbe, akkor érintett szülők egyidejű értesítése mellett, köteles kivizsgálni az ügyet és az iskola rendelkezésére álló eszközökkel köteles megvédeni a tanulót, jelezni vagy hatósági eljárást kezdeményezni a bántalmazási ügyekben. Közérdekű javaslatok az online bántalmazásokat jogszabályi hátterére

MSZOE javaslat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § módosítására:

Folytatjuk….

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum