Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Pedagógus Etikai Kódex 2015.

Tanulók legális Etikai Kódexe a Házirend

A házirend állapítja meg iskola által elvárt viselkedés szabályait.

Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. [ Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25. § (2)]

Az iskolai Házirend több mint etikai kódex

Törvény értelmében a Házirend állapítja meg az iskola által elvárt tanulói viselkedés szabályait. Ezáltal önálló szabályozásra kapott lehetőséget az iskola, ahhoz, hogy pl. meghatározza a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívül rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. A szabályozás keretei adottak. A tiltás mindig arra az időszakra vonatkozik, amikor az iskola felelősséggel tartozik a tanulóért.

Ugyanakkor ez a meghatározás feljogosítja az igazgatót, hogy olyan szabályokat építsen be a Házirendbe, amelyek elsősorban az iskola, illetve pedagógusok speciális érdekeit tartják szem előtt. Az ilyen a gumiszabályokkal visszaélhetnek a Házirend alkotói és elfogadói, ezért törölni kell a törvényből az erre vonatkozó előírást.

Nem lehet olyan intézkedést előírni, amely a szülőre vonatkozóan költségekkel jár. pl. egyenruha, iskolaköpeny, ünnepi ruha, váltócipő használatát csak akkor lehet előírni, ha az iskola, illetve az állam fizeti.

Tanévnyitót, tankönyvosztást nem lehet előírni tanévkezdés előtt, mert így az iskola törvénytelenül meghosszabbítja a szorgalmi időt (megrövidíti a vakációt).

Jogtalan a jogszabályokban előírt fegyelmezési jogszabályokat figyelmen kívül hagyó előírás és más speciális fegyelmi intézkedés (büntetés) meghatározása.

Figyelem!

Az elvárt viselkedési szabályokat megszegő tanulókat nem lehet jogilag felelősségre vonni, mivel követnek el jogszabálysértést. Ugyanakkor a Házirend előírásainak megsértése fegyelmi vétség, amelyet  az iskola szankcionálhat. Ez ellentmondásnak tűnik.

A Házirend természetesen nem zárja ki, hogy külön Tanulói Etikai Kódexet alkosson az iskola, kollégium, ám ebben az esetben is fel kell hívni mindenki figyelmét arra, hogy az abban foglaltak betartása nem kötelező.

Kivéve akkor, ha az iskolavezetés úgy dönt, hogy létre kell hozni az Iskolai (kollégiumi) Etikai Bizottságot, amely elmarasztalhatja a renitens tanulókat.

Lesz itt még adok-kapok!

Egyházi iskola Házirendje

Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tartja fenn:

f) SZMSZ-ében és házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő,

g) az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható, [Nkt. 32. § (1)]

Az egyházi fenntartású iskolák házirendjében minden olyan viselkedési és megjelenési szabály, kötelesség előírható a pedagógusok és a tanulók számára, amelyek a most nyilvánosságra hozott Pedagógus Etikai Kódex tartalmaz. Elő lehet írni azt is, hogy a szülők minden vasárnap „kötelesek templomba menni”, ha a szülő nem vesz részt az istentiszteleten/misén, akkor a tanuló igazolatlan órát kap vagy elégtelen érdemjegyet. (Szülői panasz)

Ha pedagógus szegi meg az egyházi iskola házirendjét, akkor fegyelmi eljárás indítható ellen, ami akár elbocsájtással is járhat. A Nemzeti Pedagógus Kar Pedagógus Etikai Kódex megszegése estén a pedagógus csak figyelmeztetésbe részesül.

A magán és alapítványi iskola házirendje

A magán és alapítványi iskolák a kötelező tartalmakon kívül azt írhatnak bele a Házirendbe, amit csak akarnak.

Amikor a szülő beíratja gyermekét a magániskolába, akkor elfogadja az iskola összes belső szabályzatát, akár mi van azokba beleírva.

Beleírhatják a házirendbe, hogy az iskola a felvételt fizetéshez vagy más feltételhez kötheti, vagy azt, hogy az iskolába csak papucsban lehet bemenni, vagy az igazgatói irodából csak hátrafelé menve lehet távozni.

Az óvodai, iskolai kollégiumi házirendrendről bővebben itt:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=147&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum