Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Erkölcstan vagy etika?

Hit- és erkölcstan tantárgy az állami fenntartású iskolákban

(egyházi jogi személy szervezi)

A köznevelési törvény (Nkt.) értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó garanciákat biztosít a kötelező általános iskolai hit- és erkölcstan oktatás bevezetésével.

Beiratkozásnál vagy tanévkezdésnél a szülő - gyermeke véleményének tekintetbevételével - választhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit és erkölcstanoktatásban vegyen rész az adott évfolyamon.

Az iskola feladatai a hit- és erkölcstan órák szervezésében

Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

A tantárgyválasztást szabályozó 20/2012. EMMI rendelet értelmében az állami fenntartású általános iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit és erkölcstan órán kíván részt venni.

Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig tájékoztatja a szülőket, hogy melyik vallási felekezet fog hit- és erkölcstanoktatást szervezni az adott iskolában.

Figyelem!

Az első évfolyamra beiratkozó gyermekek szüleit a beiratkozásnál kell tájékoztatni, hogy az iskola melyik egyház számára biztosítja a hit- és erkölcstan oktatás feltételeit.

Egyházi jogi személy feladatai a hit- és erkölcstan órák szervezésében

Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az etika óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között.

Az egyházi jogi személy feladata

A hit és erkölcstanoktatásnál az egyházi jogi személynek a feladata a hit és erkölcstanoktatás megszervezése, ennek keretében különösen

a) a hit és erkölcstanoktatás tartalmának meghatározása,

b) az állami fenntartású iskolával közösen – a hit és erkölcstanoktatásra való jelentkezés lebonyolítása,

c) a hit és erkölcstanoktatásban közreműködő személy alkalmazása és ellenőrzése és

d) a foglalkozások ellenőrzése.

[A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 35/B. §(1) bekezdés]

A hit- és erkölcstanoktatást végző személy alkalmazási feltételei

Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hit és erkölcstanoktatásban közreműködő személy alkalmazásakor a hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel kell rendelkeznie.

További követelmény a bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet általi megbízás. [Nkt. 32. § (1) bekezdés h) pont]

Figyelem!

Ki a felelős a tanulók testi épségéért, erkölcsi és érzelmi biztonságáért az egyházi jogi személy által szervezett kötelező tanórai foglalkozásokon.

A szülőknek tudni kell, hogy megszűnik az iskola törvényben előírt felügyeleti kötelezettsége, amikor hit- és erkölcstanoktatásra járatják gyermeküket. 

A tanulók testi épségéért, lelki fejlődésért, érzelmi biztonságáért a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházi jogi személy felel, akár az iskolában akár iskolán kívül tartják a hitoktatást.

Tehát az iskolának elvileg „semmi köze”, ahhoz, hogy hogyan és mit tanít, és mire neveli a tanulókat az adott egyház által odaküldött személy az iskola területén. Ez nagy baj.

Álláspontunk szerint írásos megállapodásban (szerződés) kell rögzíteni, hogy az iskolában vagy az iskola területén folyó hivatalos hit- és erkölcstanoktatásban ki látja el a tanulók felügyeletét az iskola vagy az egyházi jogi személy.

Az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó további szabályok

(20/2012. Emmi rendelet 182/A §)

A szülők tájékoztatása a hit- és erkölcstanoktatásról

Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit és erkölcstan oktatás munkamódszerét.

Figyelem!

Jogszabály értelmében az egyházi jogi személy mérlegelési joga, hogy tájékoztatassa a szülőket és a tanulókat, arról, hogy milyen módon szervezi meg hit- és erkölcstanoktatást vagy úgy dönt, hogy nem ad tájékoztatást.

Még jó, hogy az iskolaigazgató köteles megismertetni a szülőkkel az egyházi dokumentumokat.

Az egyházi tankönyveket ingyenesen kell a tanulók számára biztosítani!

Szülői nyilatkozat, szülői igény

Beiratkozáskor, átiratkozáskor az egyházi jogi személy nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy

a) valamely, a hit és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstanoktatást, vagy

b) az etikaoktatást

igényli a gyermeke számára.

Amennyiben a szülő a hit és erkölcstanoktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez.

Figyelem!

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit és erkölcstan oktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában.

Az ilyen igényről az igazgató írásban értesíti a szülő által megjelölt egyházi jogi személy képviselőjét.

Tanulói csoportok kialakítása

A hit és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit és erkölcstanoktatással kapcsolatos további adminisztrációt az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy

a) a hit és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók,

b) az etika helyett választott hit és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani.

Amennyiben az egyházi jogi személy az etika órával azonos időpontban a hit és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg.

Figyelem!

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

A szülői választás módosítása

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit és erkölcstanoktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit és erkölcstanoktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.

Értékelés, minősítés

A hit és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.

Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit és erkölcstan” megnevezést használja.

Figyelem!

Ha a tanulót megbuktatják etikából, akkor etikátlan?

Ha a tanuló kettes vagy hármas érdemjegyet kap hit- és erkölcstanból, akkor nem elég erős a hitében?

MSZOE javaslat

Véleményünk szerint az etika tantárgy és a hit- és erkölcstan tantárgy esetén a buktatást (javítóvizsga, évfolyamismétlés) eszközét nem célszerű alkalmazni, vagyis meg kell tiltani!

Erkölcstan vagy etikaoktatás

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum