Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Erkölcstan vagy etika

Tanmenetjavaslat

ERKÖLCSTAN 6. évfolyam

(36 óra)

2016-2017. tanévtől kezdve az erkölcstan tantárgyat átnevezték etika tantárgynak. Lásd itt!

Témák órákra bontása

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

I. MI ÉS ŐK

Célok, feladatok: A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan értékesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése. Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként való kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése. A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének felkeltése.

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyek tudatosítása.

1.        

Bevezető óra

Ismerkedés a tanulócsoporttal, a tankönyvvel.

2.       

1. Jó másoknak adni

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmességnek? Milyen módon lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Melyek az ember legfontosabb fizikai, lelki és szellemi szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember az összes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk?

szándék, tisztelet, közösség, összetartás,

társadalom, szolidaritás

3.       

2. Egyenlők és egyenlőbbek

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen különbség a tagok között?

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha nem sikerül?

közösség, felelősség, társadalom, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, igazságtalanság,

népcsoport

4.       

3. Mi és ők

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz mennyire kötődöm, és miért?

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom bele?

közösség, felelősség, társadalom, rokonszenv,

ellenszenv, csoport, közösség, összetartás

5.       

4. Helyünk a színes forgatagban

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Valóban különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben?

rokonszenv, ellenszenv, közösség, beilleszkedés, általánosítás, előítélet, társadalom

Témák órákra bontása

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

6.       

5. Oda még nem, ide már nem

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek érzünk? Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen? Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? Ha nem, miért nem?

szándék, döntés, szeretet, megértés, közösség, beilleszkedés

7.       

6. Vallási közösségek

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társadalomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek és milyen problémák szeretet

tisztelet származhatnak egy térségben a vallási sokszínűségből?

vallási közösség, összetartás, szeretet,

tisztelet

8.       

7. Ahogy több a gazdag, egyre kevesebb a szegény

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom lenne? Segíteniük kell-e a gazdagoknak a szegényeket?

Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni?

tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, szegénység, szolidaritás, vagyon

9.       

8. Szegény gazdagok – gazdag szegények?

10.    

9. Összetartó erő vagy érzéketlenné tevő felület?

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy internetes közösségi oldalon?

 

virtuális közösség, szokás, társadalom, közösség, szükséglet

Témák órákra bontása

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

11.     

10. Együtt itthon a Kárpát-medencében

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én hová tartozom?

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak? Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás mellett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a helyzet?

Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más helyen többségben? Van-e felelőssége a többségi népcsoportok tagjainak a kisebbségiekkel szemben?

többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ünnep

12.    

Összefoglalás, a tananyag áttekintése

A tanuló tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja és értékeli a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.

II. MI ÉSA KÖRNYEZETÜNK

Célok, feladatok: Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsításában vagy védelmében. A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztulajdon fogalmának bevezetésével.

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosítása.

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyek tudatosítása.

13.    

11. Kíváncsiság és megismerés

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a mai világ legfontosabb technikai eszközei?

technikai eszköz

14.    

12. Használ vagy árt nekünk a technika?

Hogyan hat ezek jelenléte az egyének és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik a hátrányaik és mik a veszélyeik?

társadalom, fogyasztás, technikai eszköz

15.    

13. Magyar marslakók

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a mai világ legfontosabb technikai eszközei?

fejlődés, technikai eszköz

Témák órákra bontása

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

16.    

14. A Föld jövője

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet?

fejlődés, társadalom

17.    

15. Mindennapi eledelünk

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet?

szükséglet, fejlődés, társadalom, vagyon

18.    

16. Kis lábnyom – nagy lábnyom

Miért nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden részén?

Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében?

ökológiai lábnyom, fogyasztás, szokás, társadalom, vagyon, felelősség

19.    

17. A képernyő hatalma

Milyen eszközökkel próbálnak meg befolyásolni bennünket a reklámok? Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?

fogyasztás, függőség, média, reklám

20.   

18. Ezt most miért is vettem meg?

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten?

21.    

19. Megtervezhető a természet?

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a véleményemet?

szükséglet, fejlődés, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség

22.   

20. Enyém-tied-miénk

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a magántulajdont?

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és miként védhető meg a közös tulajdon?

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mikor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra használni?

magántulajdon, közösségi tulajdon,

köztulajdon, visszaélés

23.   

Olvasmány feldolgozása

Lecké(k)hez kapcsolódó olvasmány(ok) feldolgozása, ismétlés, beszélgetés.

24.   

Összefoglalás, a tananyag áttekintése

A tanuló gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is.

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek.

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.

 

Témák órákra bontása

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

III. MI ÉS A MINDENSÉG

Célok, feladatok: A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendszereztetése.

25.   

21. Kell valami másnak is lennie!

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez nekik? El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Magyarországon?

természetfeletti erő, vallás, egyház,

templom, vallási jelkép, ima, böjt

26.   

22. „Ábrándozás az élet megrontója?”

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat, és milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ?

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?

természeti erő, tudomány, tudományos megismerés

27.   

23. Békepipa, füstölő és tömjén

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti erő(k) tiszteletének?

szertartás

28.   

24. Jeruzsálem – Betlehem – Mekka

Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat tartanak szentnek egyes kultúrákban?

zarándoklat, szent könyv, szent hely

29.   

25. A jó kérdés fél siker

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk feltett kérdésekre?

szellemi képesség, tudomány, tudományos megismerés, világkép, világnézet

30.   

26. Határtalanul vagy gátlástalanul

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Milyen mélységben ismerhető meg a világ?

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?

szellemi képesség, tudomány, tudományos megismerés, fejlődés

Témák órákra bontása

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Fejlesztési terület

Ismeretanyag

31.    

27. Géniusz és csodálói

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a gondolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások előadnak vagy alkotnak?

Lehet-e bárkiből művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a legközelebb, és miért?

 

 

művészet, művészi alkotás, világkép,

világnézet

32.   

28. A közösség ereje

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és milyen mélységűek ezek az érzések?

 

közösség, összetartás, beilleszkedés, barát, ismerős, barátság

33.   

29. Hitek és tévhitek

Milyen kérdésekre keressük a válaszokat, és milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találunk-e választ az általunk feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ?

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?

 

döntés, megértés, tudományos megismerés, világkép

34.   

30. Határ a csillagos ég?

Összefoglalás

A tanuló tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja és értékeli a (testi és) lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget.

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.

35.   

Olvasmány feldolgozása, tananyag áttekintése

Lecké(k)hez kapcsolódó olvasmány(ok) feldolgozása, ismétlés, beszélgetés.

36.   

 

Év végi összefoglalás, értékelés

 

         

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum