Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Gyakorlati képzés 2017.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Sérti a szakképzésben tanuló diákok emberi méltóságát a nyári szünet lerövidítése!

Törvény írja elő, hogy az iskolai rendszerű szakképzésben tanuló többségükben kiskorú gyermekek a tanítási év befejezése után még 20-30 napot kötelesek „összefüggő szakmai gyakorlaton” részt venni.

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat a „régi világból” itt maradt gondolkodásmód, hogy az „inasoknak” később az „ipari tanulóknak” nyáron is dolgozniuk kell.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (Nkt.) törvény szerint a tanítási év utolsó napját követően legalább hatvanszakképző iskolában legalább harminc – összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani. [Nkt. 30. § (1) bekezdés]

Semmi sem indokolja, hogy a szakképző iskolákba járó tanulóknak csak 30 nap nyári szünet jár, az általános iskolába és gimnáziumba járó diáktársaik pedig legalább 60 összefüggő napból áll tanítás nélküli nyári szünetet kapnak.

Sérti az egyenlő bánásmód elvét, amikor a törvény megkülönbözteti a szakképzésben tanuló diákokat a gimnáziumba járótársaiktól a nyári szünidő indokolatlan lerövidítésével,

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat indokolatlansága

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

A duális képzésben az elmélet-gyakorlat aránya a gyakorlatigényes szakképesítések esetén, 40/60, 30/70, 20/80, ezért az úgynevezett összefüggő szakmai gyakorlatot szorgalmi időben is meg lehet tartani, hiszen jóval több a gyakorlati órák száma, mint az elméleti órák száma.

Magyarországon 100 éve folyik a duális képzés, nem most kell felfedezni a spanyolviaszkot.

Törvény értelmében a gyakorlati képzést lehetőleg a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással kell megszervezni. Ettől a gyakorlati képzést folytató szervezet és a szakképző iskola közötti megállapodással lehet eltérni.

Tehát a 10-15 napos ún. összefüggő szakmai gyakorlatot tanév közben, vagyis szorgalmi időben is meg lehet tartani, nem kell hozzá igénybe venni a nyári szünet napjait.

Összevont szakmai gyakorlat egy mondvacsinált sztereotípia, amelynek az a célja, hogy a nyári hónapokban ingyen munkaerőhöz jussanak a gazdálkodó szervezetek!

Visszásságok a nyári összefüggő gyakorlati képzésben

Sok gyakorlati képzőhely kihasználva a tanulók szakmai tudását, felkészültségét 13-19 ezer forintos tanulói juttatásért olyan szakmai munkát végeztet a tanulókkal, amelyért a felnőtt munkavállalóknak 300-400 ezer forint bért fizetnek.

Sok gyakorlati képzőhelyen kihasználva a tanulók számítógép ismeretét, idegen nyelvtudását, vezetői jogosítványát, olyan munkákat végeztetnek velük, amelynek semmi köze sincs a szakmai vizsgára való felkészítésükhöz.

Szülők kifogásolják, hogy a gyermeküket hétvégeken és ünnepnapokon is berendelik munkára, de utána nem biztosítják számukra az előírt pihenőnapot.

Szülők és tanulók is kifogásolják, hogy „szakmai képzés” helyett megalázó lóti-futi munkákat, rakodást, takarítást végeztetnek velük.

Tanulók panaszolják, hogy nem kapják meg a kötelezően előírt pénzbeli és természetbeni juttatásokat (étkeztetés, utazás, munkaruha, védőeszköz, stb.) Az iskolai tanműhelyekben folyó nyári összefüggő szakmai gyakorlaton a tanulók egyáltalán nem kaják meg a kötelező pénzbeli juttatást.

A felkapottabb szakmák esetén a képzésben való ingyenes részvételre jogosult tanulótól vagy a tanuló szülőjétől a gyakorlati képzést folytató szervezetek a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért pénzbeli hozzájárulást (költségtérítést) kérnek és fogadnak el.

Nem soroljuk tovább a jogszabálysértéseket és más disznóságokat.

Figyelem!

A tanulószerződés és az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a gazdasági kamara végzi. [Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 58. § (2)]

A szülőknek nem csak lehetőségük, hanem kötelességük is jelezni a területileg illetékes gazdasági kamarának, ha a gyakorlati képzőhelyen gyermeküket veszélyeztető jogsértéseket tapasztalnak.

Tanulók díjazása a nyári összefüggő gyakorlat idejére

Ha tanulószerződéssel nem rendelkező tanulóval létesít a szakképző iskola tanulói jogviszonyt, akkor a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára a tanulónak díjazást kell fizetni. (2002/2. OM rendelet 2. § )

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a minimálbér 15 százalékának 1,3-szerese, kb. 19 ezer forint. [Szt. 65. § (1)]

A díjazás évfolyamonkénti összegét a tanuló tanulmányi eredménye, illetve teljesítmény szerint emelni kell.

Ha az összefüggő szakmai gyakorlat az iskolai tanműhelyben folyik, akkor a tanulói juttatás összegét az iskola állapítja meg és az iskola köteles gondoskodni a díjazás összegének kifizetéséről.

Megkülönböztetés a gyakorlati képzésben résztvevő tanuló között

Az iskolai rendszerű gyakorlati képzés a képzőhely és a tanuló (szülő) között megkötött tanulószerződés vagy a szakképző iskola és a gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezet által - a szülők és a tanulók háta mögött – megkötött un. együttműködési megállapodás alapján folyhat.

A törvény szerint a tanulószerződéses tanulók kevesebb tanulói juttatást kapnak, mint azok a tanulók, akik együttműködési megállapodás alapján vesznek rész a nyári összefüggő gyakorlaton.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a minimálbér 15 százalékának 1,3-szerese, kb. 19 ezer forint. [Szt. 65. § (1)]

Ugyanakkor a tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzésen a tanuló juttatása az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese és 1,3- szerese között mozog, kb. 13-19 ezer forint. [Szt. 63. § (2)]

A nyári szünetben összefüggő gyakorlati képzésen résztvevő tanulók megkülönböztetése a tanulói juttatások tekintetében alkotmányossági kérdés (diszkrimináció).

MSZOE álláspont

Szakképzésben tanulók nyári összefüggő gyakorlati képzésének akkor van értelme, ha a tanulók pénzbeli juttatása egységesen a mindenkori minimálbér 100 százaléka.

Kiskorú (18 éven aluli) gyermekek veszélyeztetettsége a gyakorlati képzőhelyeken

A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az egyedi munkahelyre (pl. egy kézműves vállalkozónál vagy egy kiskereskedőnél) beosztott tanuló gyakorlati képzését csak olyan személy láthatja el, aki szakirányú képesítéssel, továbbá kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű.

Sajnálatos, hogy a pedagógiai végzettség nem lehet követelmény a munkahelyi körülmények között szervezett gyakorlati képzésben.

A szakképző iskolák felügyeleti kötelezettsége nem terjed ki az iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyekre, ezért a tanulók szülői és pedagógiai felügyelet nélkül maradnak a munkahelyi körülmények között folyó gyakorlati képzésen.

Amikor a szülő rábízza kiskorú gyermekét a szakképző iskolára (beíratja), azt abban a tudatban teszi, hogy ott megfelelő módon gondoskodnak felügyeletéről, a tanuló testi, lelki épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről.

Törvény értelmében „a pedagógus feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, továbbá, hogy előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést.” (Nkt. 62. §)

Ha az iskolában vagy a gyakorlati képzőhelyen a tanuló pedagógiai felügyelet nélkül marad, akkor a testi, lelki épségét, erkölcsét, érzelmi biztonságát a környezete vagy önmaga súlyosan veszélyeztetetheti.

Álláspontunk szerint az iskola felügyeleti kötelezettségét és ellenőrzési jogosítványait ki kell terjeszteni az iskolán kívül folyó gyakorlati képzésre is, különös tekintettel a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra.

MSZOE javaslatok a szakképzésben tanulók védelme érdekében

Javasoljuk az ésszerűtlen, ezért az emberi méltóságot sértő, diszkriminatív jellegű nyári összefüggő szakmai gyakorlat azonnali megszűntetését a szakközépiskolák és a szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum