Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Gyakorlati képzés

Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

Hogyan keressenek tanulószerződése gyakorlati képzőhelyet a tanulók, ha a szakképző iskola nem gondoskodik róla?

A tanulók gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. [Szakképzésről szóló 2011. évi CXXXVII. törvény (Szt.) 47. § (1)]

Figyelem!

Törvény értelmében a gyakorlati képzést vállaló szervezet köteles bejelenteni a szakképző iskolának tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát, tehát az iskola ismeri a gyakorlati képzőhelyek elérhetőségeit.

A szakképző iskola, tanév végéig köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőket a képzőhelyek listájáról. Nem mondhatja azt, hogy keressenek maguknak gyakorlati képzőhelyet!

Tanulószerződéses gyakorlati képzést szervezők

Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy a törvényben meghatározott egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet

A köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező

a) költségvetési szervként működő intézmény,

b) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,

c) a b) alpontban meghatározottak fenntartásában működő intézmény, továbbá

A Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő,

A szakképzési törvény (Szt.) 5. § (14) bekezdése szerinti miniszter az általa fenntartott szakképző iskola tanulója tekintetében, amennyiben a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében – az Szt. 5. § (14) bekezdése szerinti szakképesítésre történő felkészítés keretében – vesz részt gyakorlati képzésen.

A gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásának szabályai

A tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyek nyilvántartását a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági kamara vezeti.

A nyilvántartásba kérelmére az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet vehető fel, amely rendelkezik a szakképzési törvényben, továbbá a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.

A nyilvántartás tartalmazza

a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyét, gyakorlati képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét,

b) azon szakképesítés(ek)nek a megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzőhely a felkészítést nyújtja,

c) a nyilvántartásba vétel időpontját,

d) a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytató, területileg illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, továbbá a nyilvántartásba vételi eljárásban részt vevő szakértő(k) nevét,

e) a gyakorlati képzést szervező szervezet által gyakorlati képzésre fogadható tanulók számát szakképesítésenkénti csoportosításban, továbbá

f) a hatályos és a szüneteltetett, a megszűnt tanulószerződést és együttműködési megállapodást, továbbá ezeknek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben előírt adatait.

A nyilvántartás – a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás kivételével – nyilvános, azt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a gazdasági kamara a saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a nyilvántartást vezető szerv döntését követő nyolc napon belül frissíteni kell.

Tájékoztatásul közöljük a Gazdasági és Iparkamara honlapján található informatikai rendszerben (ISZIR) nyilvántartott gyakorlati képzésre jogosult szervezetek kereső oldalát.

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet

Az NGM honlapján még nem találtik meg a nyilványrtást, de keressük. Ha valaki megtalálta, küldje el a linket az mszoe@upc mail.hu címre.

Figyelem!

Mint fentebb olvashatták a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig kötelesek bejelenteni a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának is.

Ha a szakképző iskola nem adja ki az általa oktatott szakképesítésekhez szükséges gyakorlati képzőhelyek listáját – vagyis nem gondoskodik tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyről akkor törvénysértést követ el.

A tanulók és a szülők joga, hogy megköveteljék a szakképző iskolától, hogy kiadja számukra a nyilvántartott tanulószerződés képzőhelyek pontos címét.

Ha az iskola – törvénysértő módon - arra hivatkozik, hogy nem áll rendelkezésére az általa oktatott szakképesítéshez előírt gyakorlati képzést tanulószerződéses jogviszonyban vállaló képzőhelyek listája, akkor nézzék meg a Gazdasági és Iparkamara (MKIK) honlapján. található kereső rendszerben a feni linken.

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum