Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Gyakorlati képzés

Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

Hogyan keressenek tanulószerződése gyakorlati képzőhelyet a tanulók, ha a szakképző iskola nem gondoskodik róla?

A tanulók gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. [Szakképzésről szóló 2011. évi CXXXVII. törvény (Szt.) 47. § (1)]

Figyelem!

Törvény értelmében a gyakorlati képzést vállaló szervezet köteles bejelenteni a szakképző iskolának tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát, tehát az iskola ismeri a gyakorlati képzőhelyek elérhetőségeit.

A szakképző iskola, tanév végéig köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőket a képzőhelyek listájáról. Nem mondhatja azt, hogy keressenek maguknak gyakorlati képzőhelyet!

Tanulószerződéses gyakorlati képzést szervezők

Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy a törvényben meghatározott egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet

A köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező

a) költségvetési szervként működő intézmény,

b) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,

c) a b) alpontban meghatározottak fenntartásában működő intézmény, továbbá

A Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő,

A szakképzési törvény (Szt.) 5. § (14) bekezdése szerinti miniszter az általa fenntartott szakképző iskola tanulója tekintetében, amennyiben a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében – az Szt. 5. § (14) bekezdése szerinti szakképesítésre történő felkészítés keretében – vesz részt gyakorlati képzésen.

A gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásának szabályai

A tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyek nyilvántartását a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági kamara vezeti.

A nyilvántartásba kérelmére az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet vehető fel, amely rendelkezik a szakképzési törvényben, továbbá a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.

A nyilvántartás tartalmazza

a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyét, gyakorlati képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét,

b) azon szakképesítés(ek)nek a megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzőhely a felkészítést nyújtja,

c) a nyilvántartásba vétel időpontját,

d) a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytató, területileg illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, továbbá a nyilvántartásba vételi eljárásban részt vevő szakértő(k) nevét,

e) a gyakorlati képzést szervező szervezet által gyakorlati képzésre fogadható tanulók számát szakképesítésenkénti csoportosításban, továbbá

f) a hatályos és a szüneteltetett, a megszűnt tanulószerződést és együttműködési megállapodást, továbbá ezeknek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben előírt adatait.

A nyilvántartás – a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás kivételével – nyilvános, azt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a gazdasági kamara a saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a nyilvántartást vezető szerv döntését követő nyolc napon belül frissíteni kell.

Tájékoztatásul közöljük a Gazdasági és Iparkamara honlapján található informatikai rendszerben (ISZIR) nyilvántartott gyakorlati képzésre jogosult szervezetek kereső oldalát.

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet

Az NGM honlapján még nem találtik meg a nyilványrtást, de keressük. Ha valaki megtalálta, küldje el a linket az mszoe@upc mail.hu címre.

Figyelem!

Mint fentebb olvashatták a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig kötelesek bejelenteni a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának is.

Ha a szakképző iskola nem adja ki az általa oktatott szakképesítésekhez szükséges gyakorlati képzőhelyek listáját – vagyis nem gondoskodik tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyről akkor törvénysértést követ el.

A tanulók és a szülők joga, hogy megköveteljék a szakképző iskolától, hogy kiadja számukra a nyilvántartott tanulószerződés képzőhelyek pontos címét.

Ha az iskola – törvénysértő módon - arra hivatkozik, hogy nem áll rendelkezésére az általa oktatott szakképesítéshez előírt gyakorlati képzést tanulószerződéses jogviszonyban vállaló képzőhelyek listája, akkor nézzék meg a Gazdasági és Iparkamara (MKIK) honlapján. található kereső rendszerben a feni linken.

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum