Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: GAZDASÁGI KAMARA a szakképzésben

Gyakorlati képzőhelyek kamarai ellenőrzése

A szakképzés ellenőrzési rendszere hatósági és törvényességi, továbbá szakmai ellenőrzésből áll.

Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai elméleti és a szakképző iskola által szervezett gyakorlati képzés (tanműhelyi képzés) hatósági és törvényességi ellenőrzése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.) meghatározottak szerint folyik.

A komplex szakmai vizsga hatósági ellenőrzését a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal végzi.

Figyelem!

A gazdálkodó szervezeteknél és egyéb szervezeteknél a „tanulószerződés” és az „együttműködési megállapodás” alapján folyó (iskolán kívüli) gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a gazdasági kamara végzi.

A gazdasági kamara komplex ellenőrzése a gyakorlati képzés során

A kamarai nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenőrzi, Lásd: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)]

Ellenőrzés kezdeményezése

Az ellenőrzést kezdeményezheti

a tanulóval tanulói jogviszonyban álló szakképző iskola,

a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő megkeresése alapján vagy egyébként

a  kamara hivatalból.

Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskola képviselője, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A szakképző iskola, amennyiben nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival vagy az ellenőrzésről hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképző iskola képviselője ellenőrzés során tett észrevételét az ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként csatolni kell.

Szülői, tanulói kezdeményezés

A gyakorlati képzés során tapasztat szabálytalanságokkal kapcsolatban a szülő vagy a nagykorú tanuló levélben fordulhat területileg illetékes gazdasági kamarához, amelyben kezdeményezi a képzést biztosító gazdálkodó szervezet képzési tevékenységének ellenőrzését.

A szabálytalanságok miatt beadott szülői panaszokat a gazdasági kamarák nem kötelesek kivizsgálni!

Javasoljuk a szülőknek, hogy az ellenőrzés kezdeményezéséről értesítsék a tanuló felügyeletét ellátó szakképző iskola vezetőjét!

MSZOE javaslat

A szülői kezdeményezés akkor lenne hatékony, ha a kamarai ellenőrzésekben szakképző iskola képviselőjén kívül részt venne az adott iskola szülői közösségének képviselője is.

Iskolai kezdeményezés

Ha a szakképző iskola megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet nem a kerettanterv előírásainak megfelelően folytatja a gyakorlati képzést vagy más szabálytalanságot észlel, akkor köteles ellenőrzést kezdeményezni a gazdálkodó szervezetet nyilvántartó területi gazdasági kamaránál.

Ha a szakképző iskola tudomására jut, hogy a képzést folytató gazdálkodó szervezet képzési tevékenysége nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor köteles ellenőrzést kezdeményezni a területileg illetékes gazdasági kamaránál.

A szülői és tanulói bejelentések (panaszok) alapján is köteles az iskola ellenőrzést (vizsgálatot) kezdeményezni a területi gazdasági kamaránál, hiszen tudomására jutott, hogy a tanulói jogviszonyba levő tanulóját sérelem érte az iskolán kívüli képzőhelyen

Figyelem!

Sajnálatos tény, hogy a szakképző iskolák nem kezdeményeznek vizsgálatot a gazdasági kamaránál, akkor sem, ha bizonyossá vált számukra, hogy a gyakorlati képzőhely nem készíti fel a tanulót kellően a szakmai vizsgára vagy tudomására jut, hogy a gyakorlati képzőhelyen a tanuló testi épségét, érzelmi biztonságát veszélyeztető tevékenység folyik.

Az általunk megkérdezett intézmények vezetői azt mondják, hogy az iskola felügyeleti joga nem tejed ki az iskolán kívül szervezett gyakorlati képzésre. Az állami iskolafenntartó (KLIK) képviselői azt mondják, hogy a gyakorlati képzőhelyeken folyó visszásságok és visszaélésekhez nincs semmi közük, mivel az gazdálkodó szervezeteken folyó gyakorlati képzés ellenőrzése kamarai feladat. Ez a hozzáállás több mint struccpolitika, ez ifjúság elleni bűntett.

A gazdasági kamara ellenőrzési feladata (hivatalból)

A területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e.

A gyakorlati képzést folytató szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzőhely a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e.

A gazdasági kamara vizsgálata a gyakorlati képzés ellenőrzés során kiterjed a szakoktató alkalmazási feltételeire, a maximális csoportlétszámra, a tanulói terhelésre, a tanulói kedvezmények és juttatások biztosítására, az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre, a foglalkozási napló vezetésére, valamint az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben és az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartására. [Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 60. § (3) (4) bekezdés ]

Amennyiben a szakképesítés nem tartozik a gazdasági kamara hatáskörébe, az ellenőrzést a területileg illetékes gazdasági kamara a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával együttműködve végzi.

Figyelem!

Szülői és tanulói panaszok alapján végzett felméréseink és a kamarák által végzett ellenőrzések dokumentumai alapján megállapítható, hogy az ellenőrzések során a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek 90 %-a megsérti a fent felsorolt jogszabályi előírásokat.

A szakképző iskola ellenőrző szerepe és felelőssége

Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskola képviselője, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A szakképző iskola, amennyiben nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival vagy az ellenőrzésről hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképző iskola képviselője ellenőrzés során tett észrevételét az ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként csatolni kell.

És akkor mi van? A kamara nem köteles figyelembe venni az észrevétel,ha a szakképző iskola egyáltalán mer véleményt nyilvánítani.

Az ellenőrzés eredménye (szankciók)

Szankció I. Figyelmeztetés (tolerancia)

A területileg illetékes gazdasági kamara végzéssel kötelezi a gyakorlati képzést folytató szervezetet a jogszabálysértés azonnali megszüntetésére és a hiányzó feltételek tizenöt napon belül történő pótlására, amennyiben az ellenőrzése során azt észleli, hogy

a) a gyakorlati képzést folytató szervezet tárgyi vagy személyi feltételei nem felelnek meg a gyakorlati képzés folytatására vonatkozó jogszabályoknak,

b) a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést nem a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja,

c) a tanulószerződés nem felel meg e törvény előírásainak,

d) a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz maradéktalanul eleget, vagy

e) a jogszabályi előírások alapján ellenőrzött feltételek valamelyikét nem teljesíti. (Lásd az Szt. 60. § szerinti fenti felsorolást)

Figyelem!

Két évtizedes tapasztalatunk szerint a kamarai figyelmeztetéseket kevés képzőhely vette figyelembe. A megismételt ellenőrzések ugyanazokat a hiányosságokat állapították meg, mint ez első vizsgálatok. Az „ejnye-bejnye” figyelmeztetéseket nem követték további lépések. Vajon miért nem?

Szankció II. Bírság (pénzbüntetés)

Ha a gyakorlati képzést folytató szervezet a végzésben előírt kötelezettségének a végzésben meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a területileg illetékes gazdasági kamara a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten – tizenöt napos határidővel – kötelezi, és egyidejűleg bírságot szab ki.

Szankció III. Eltiltás a képzés folytatásától

Ha a gyakorlati képzést folytató szervezet

a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,

b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,

c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy

d) a gyakorlati képzés folytatásának e törvényben meghatározott feltételeit továbbra sem biztosítja, és ezzel a tanuló komplex szakmai vizsgára történő eredményes felkészítését veszélyezteti, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezetet törli a nyilvántartásból, és három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

Eltiltás esetén a jogsértést megállapító határozat egyidejű megküldésével a tanulóval tanulói jogviszonyban álló szakképző iskolát, a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt (gyámot) tájékoztatni kell. A területileg illetékes gazdasági kamara a nyilvántartásból törlő és a gyakorlati képzés folytatásától eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek.

Szankció IV. Az eltiltó határozat közzététele

Az eltiltó  határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a gazdasági kamara honlapján közzé kell tenni. Aztán mi a fenének?

Párhuzamos szankció V. Szabálysértési eljárás

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 2012. évi II. törvény 249. § szerint: „Aki a tanuló gyakorlati képzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megsérti, illetőleg a tanuló számára előírt juttatásokat nem biztosítja, szabálysértést követ el.”

Figyelem!

Biztos volt ilyen szabálysértési eljárás, de mi nem tudunk róla!

MSZOE javaslat

A szabálysértési eljárásra vonatkozó utalást be kell tenni a szakképzési törvénybe, mert nem ismerünk olyan szülőt, tanulót vagy pedagógust, aki tudna erről a törvényi előírásról. Valahogy nincs idejük a magyar törvénytárak tanulmányozására. (régen benne volt az utalás a szakképzési törvényben, de kivették. Vajon miért? 

Illegális gyakorlati képzés I.

Szankció VI. Figyelmeztetés (gondoskodás)

Ha a területileg illetékes gazdasági kamara nyilvántartásba vétel hiányában nyújtott gyakorlati képzés folytatásáról szerez tudomást, a gazdasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel hiányában nyújtót figyelmezteti, és gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a jogszabályoknak megfelelően folyjon, és erről egyidejűleg értesíti a szakképző iskolát.

Figyelem!

A tanulószerződéseket és az együttműködési megállapodásokat a kamarának kell ellenjegyezni, akkor, hogyan maradhat ki a nyilvántartásból valamelyik képzést folytató gazdálkodó szervezet?

Illegális gyakorlati képzés II.

Szankció VII. Három év eltiltás

Ha a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozat ellenére nyújtott gyakorlati képzés folytatásáról szerez tudomást, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést azonnal felfüggeszti, és ezzel egyidejűleg a gyakorlati képzést jogellenesen nyújtóval szemben bírságot szab ki, továbbá haladéktalanul gondoskodik a tanulót tanulószerződés keretében foglalkoztató gyakorlati képzést szervező szervezet kiválasztásáról. Ebben az esetben a gazdasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel hiányában vagy eltiltó határozat ellenére nyújtót a döntés közlésétől számított három évre eltiltja gyakorlati képzés folytatásától.

A gyakorlati képzést folytató szervezetek ellenőrzésének részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

A szakmai képzés ingyenességének ellenőrzése

Az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben, a tanuló részére az első szakképesítésre történő felkészítés keretében, az elméleti és a gyakorlati képzés – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől ingyenes. (Szt. 29. §)

Azon tanulótól, aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult, a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől (gyámjától) nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést. [Szt. 29. § (2)]

Bejelentési kötelezettség

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő köteles bejelenteni a szakképző iskolában, ha a gyakorlati képzőhelyen pénz kérnek vagy követelnek a képzőhely biztosításáért.

És akkor mit tesz az iskola? Semmit!

Figyelem!

A szülők örülnek, hogy gyermekük egyáltalán kap gyakorlati képzőhelyet, ezért kurrens szakképesítéseknél akár többszázezer forintot is hajlandók fizetni.

Ha a szülő mégis „meri jelenteni” a jogtalan pénzkövetelést, akkor a kamara és az iskola azt kéri, hogy bizonyítsa be, hogy kértek tőle pénzt! Tehát ez egy alibi rendelkezés.

Szankció VII. Öt év eltiltás

Az illetékes szakképző iskola a fizetési tilalom megszegéséről a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. A tilalmat megszegő gyakorlati képzést folytató szervezetet a területileg illetékes gazdasági kamara – a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – a Szt, 60. §-ban meghatározott ellenőrzés eredményeként legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati képzésben való részvételtől. Eltilthatja, ha akarja (feltételes mód)

A tilalmat megszegő gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a tanulótól vagy szülőjétől (gyámjától) elfogadott pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítés összegét a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül visszafizetni a tanulónak vagy a tanuló szülőjének (gyámjának).

Párhuzamos szankció VIII. Feketelista

A fizetési tilalmat megszegő gyakorlati képzést folytató szervezet nevét a gazdasági kamara nyilvánosságra hozza a honlapján a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül.

Figyelem!

Ez „aranyos ötlet”, de ezt úgysem teszi meg a gazdasági kamara saját tagjaival.

Foglalkozási napló vezetésének ellenőrzése

A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését.

A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely az értesítés alapján – a 60. §-ban meghatározottak szerint – soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását. [Szt. 41. § (1) (2) (3)]

Figyelem!

A foglalkozási napló vezetése a gyakorlati képzőhely és szakképző iskola közötti kapcsolat neuralgikus pontja. Számunkra egyértelmű, hogy az iskolában folyó szakmai elméleti képzés és a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés köszönő viszonyban sincs egymással. Vagy az iskolai elméleti képzés korszerűtlen, vagy a gyakorlati képzőhely felszereltsége és a gyakorlati oktatás végző szakemberek felkészültsége hiányos.

Az iskolai elméleti oktatás és a gyakorlati képzés összehangolása nélkül az foglalkozási napló ellenőrzése és a különböző büntetések előírása „porhintés” a szülők és a tanulók szemébe, különösen akkor, ha a jogos szankciókra ritkán kerül sor.

Speciális szankció IX. Bírság kivetése

Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését a területileg illetékes gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara – az Szt. 61. §-ban foglaltak szerint – bírságot szab ki.

Speciális szankció X. Három év eltiltás

Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

Figyelem!

Előfordulhat, hogy az ellenőrzések során a Gazdasági Kamara, akkor nem jár el kellő szigorral a saját nyilvántartott tagsága ellen, ha szabálytalanságot észlel.

Összeférhetetlenség

A gazdasági kamara a gazdálkodó szervezetek érdekvédelmi és érdekérvényesítő szervezete, amelyet a tagok választással hoznak létre.

Összeférhetetlennek tartjuk, hogy a szakképzési törvény a területileg illetékes gazdasági kamarákra bízta a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás alapján a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzését és a szabálytalanságok szankcionálását. (Kecskére a káposztát?)

Ráadásul a szakképzési törvény előírásai nem kötelezik a gazdasági kamarákat arra, hogy a képzőhelyeken az ellenőrzések alkalmával feltárt szabálytalanságok miatt büntetéseket szabjanak ki.

Nem tudunk olyan gyakorlati képzőhelyet, amelyiket eltiltottak volna a képzés folytatásától, mert „kenőpénz” fogadott el a képzésért vagy, mert nem fizette ki a kötelező tanulói juttatásokat. 

A munkaadók érdekeit védő egyoldalúan tanulószerződések alapján tanulmányi idejük 60-80 százalékát munkahelyi körülmények között gyakorlati képzésben részt vevő tanulók és szüleik panaszát a Gazdasági Kamara nem köteles kivizsgálni.

Munkavédelem a gyakorlati képzésben

A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a munka törvénykönyvéről szóló törvény biztosít a munkavállalók részére. A tanuló foglalkoztatására – e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell továbbá a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.

A tanulószerződéses és az együttműködési megállapodásos gyakorlati képzőhelyek működésével kapcsolatos tanulói és szülői panaszokkal a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi felügyelőségeihez kell fordulni, ha megtalálják őket és egyáltalán fogadják a szülői panaszokat.

Jogviták a tanulószerződéssel kapcsolatban

A szakképzési törvény előírásai nem kötelezik a gazdasági kamarákat arra, hogy kivizsgálják és orvosolják gyakorlati képzést folyató gazdálkodó szervezetek által a tanulókkal szemben elkövetett jogsértések miatt beadott szülői és tanulói panaszokat.

A gazdasági kamarák nem felelősek az általuk nyilvántartott és ellenőrzött gyakorlati képzőhelyen folyó jogsértésekért.

A tanuló szerződés a tanuló és a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdálkodó szervezet között kötött kétoldalú megállapodás, amelynek a szakképzési törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.[Szt. 48. § (4)]

A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulószerződéses jogviszonyt, szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell érteni. [Szt. 26. § (7)]

A tanulószerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. A jogvitát megelőzően a gazdasági kamara csak közvetít a felek között a vita feloldása érdekében. [Szt. 70 § (4)] A közvetítő szerep is  összeférhetetlenség, de jobb a semminél!

A laikus szülők és a nagykorú tanulók nincsenek olyan helyzetben (se pénzük, se felkészültségük), hogy jogos sérelmeikre bíróság előtt kezdeményezzenek jogorvoslati eljárást. Így kell rövidre zárni egy jogorvoslati utat!

Munkaügyi felügyelőségek feladatairól és elérhetőségükről bővebb tájékoztatás itt!

A gazdasági kamara feladatai az iskolai rendszerű szakképzésben   

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum