Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulói jogok, tanulói státusz

Tüntethetnek-e az iskolába járó kiskorú tanulók?

Igen!

1991. évi LXIV. törvény

a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban,
1989. november 20-án kelt Egyezmény
kihirdetéséről

15. cikk

1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát.

2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illetőleg a közegészségügy és a közerkölcs, vagy mások jogai és szabadságai védelmének érdekében szükségesek.

 

A gyermekjogi egyezmény és a magyar törvények szerint kiskorú gyermek az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, tehát az iskolában tanuló kiskorú gyermekeknek joguk van, hogy véleményüket békés gyülekezés keretében együttesen nyilvánítsák ki.

Álláspontunk szerint az iskolában tanulók gyermekek joga, hogy eredménytelen egyeztetések után, követeléseik teljesítése érdekében demonstráljanak, többek között a megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű tananyag csökkentéséért, az iskoláztatásuk ingyenességéért, a színvonalas iskolai étkeztetésért, a továbbtanulási lehetőségek korlátozása miatt, a házirend módosításáéert, stb.

Az iskolákban tanító pedagógusoknak is érdeke, hogy támogassák a tanulói közösségek jogos követeléseit. A pedagógusoknak sem lehet érdeke, hogy évente 250 000 tanulót kell megbuktatniuk, mert nem tudják megtanulni az előírt – sokszor felesleges – kerettantervi tananyagot.

Az iskolákban tanító pedagógusoknak is érdeke, hogy támogassák a középiskolai férőhelyek számának csökkentése a szakképesítések számának korlátozása és a felvételi keretszámok csökkentése miatt folyó tanulói követeléseket, hiszen többéves munkájuk veszhet kárba, ha tanítványaik többsége nem tanulhat tovább az általuk választott középfokú iskolában, felsőoktatási intézményben vagy nem tudja befejezni iskolai tanulmányait.

Hogyan demonstráljanak az iskolába járó tanulók, ha az iskolavezetés vagy a fenntartó nem teljesíti többségi igényeiket?

1. A kezdeményezők írásban kérjék fel az iskola vezetőjét, hogy engedélyezze a tanulók gyülekezését az iskola területén, lehetőleg tanítási időn kívül, de akár tanítási időben is.

2. Ha a békés tüntetés nem akadályozza a többi tanulót a tanulásban, akkor az intézményvezető igazolhatja a demonstráló tanulók mulasztását (a legtöbb házirendben tartalmazza, hogy az igazgató hány nap mulasztást igazolhat saját hatáskörben).

3. Ha az igazgató úgy dönt, hogy nem kíván élni az igazolási lehetőségével, akkor nevelőtestületi értekezletet hívhat össze, és szavazásra teheti fel a gyülekezés engedélyezésének kérdését.

4. Elutasítás esetén a tanulóknak joguk van arra, hogy tanítási idők kívül (délután) tüntessenek az iskola területén, amikor már nem zavarják a tanítást.

A tüntetés ideje alatt az iskola köteles biztosítani a tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletét.

Figyelem! Ha az iskolaszintű vagy osztályszintű diákönkormányzat egyetért a tüntetés céljával, akkor vállalhatja a tüntetés kezdeményezését és szervezését.

A tanulói tüntetés veszélyei

Ugyanakkor vigyázni kell, hogy különböző felnőtt csoportok ne tudják saját céljaiknak megfelelően manipulálni a 14 éves korukig cselekvőképtelen és a 14-18 éves korukig korlátozottan cselekvőképes kiskorú tanulókat.

Javasoljuk, hogy a 14 éven felüli kiskorú tanulók a szüleikkel közösen vegyenek részt a saját érdekükben szervezett iskolán kívüli tüntetésen vagy vigyenek magukkal szülői igazolást, ha önállóan akarnak csatlakozni más demonstráló tanulói csoporthoz.

14 éven aluli tanulók iskolán kívüli tüntetése még szülői felügyelettel is megkérdőjelezhető.

A tanulói tüntetés akadályozása

Sajnálatos, hogy a felnőtt társadalom kétségbe vonja a gyermekek, tanulók gyülekezéshez és szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. A felnőttek sztrájkolhatnak, de a tanulók nem tüntethetnek saját jövőjük érdekükben?

A pártok bemehetnek az iskolába, akkor a tanulók is tüntethetnek tüntethetnek saját intézményükben.

A  Nemzeti köznevelési törvény 24. § (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.

Figyelem!

Ha a törvény lehetővé teszi, hogy az iskolavezetés - tanítási időn kívül - kiadhatja az iskola helységeit párt vagy párthoz nem kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység is folytató csoportoknak, akkor nem lehet akadálya annak, hogy pl. a középiskolába járó érettségi előtt álló tanulók az iskola területén gyülekezzenek és demonstráljanak továbbtanulásokat korlátozó vagy a tanulói jogviszonyukat érintő intézkedésekkel szemben.

 

Pedagógusok által szervezett iskolán kívüli tanulói tüntetés

Ha a tüntetést az iskolában tanító pedagógusok szervezik, vagy maga az iskola igazgatója kezdeményezi, vagy csatlakoznak egy nagyobb tüntető csoporthoz, akkor a kiskorú tanulók részvételéhez be kell szerezni a szülők írásos beleegyezését. 

Alapvető követelmény, hogy a tanulókat nem lehet kényszeríteni a tüntetésben való részvételre.

Szülői panasz, hogy egy központilag szervezet pedagógustüntetésen "minden tanulónak az utcára kellett vonulni, az osztályban nem maradhatott senki".

Etikátlan dolog, ha a sztrájkoló vagy tüntető pedagógusok pajzsként tolják magu kelőtt a kiszolgáltatott tanulókat!

Gyülekezés jogának megsértése

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 217. § szerint: „Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint választási gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum