Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tankötelezettség

A 16 éven felüli tanulók megkülönböztetése életkoruk miatt

A tanuláshoz való jog alkotmányos jog. A 16 éven aluli, tanköteles tanulók kötelesek iskolába járni, tanulói jogviszonyukat semmilyen indokkal nem lehet megszűntetni.

A tankötelezettségüket teljesített - 16 éven felüli - tanulók számára az iskolába járás csak lehetőség!

A köznevelési és szakképzési jogszabályok meghatározzák, hogy a tanulók, hány éves korukig vehetnek részt nappali rendszerű iskolai oktatásban.

Az életkori korlátokon kívül az iskola, tanuló és a szülő döntésén is múlik, hogy a tanuló alacsonyiskolai végzettséggel vagy végzettség nélkül kerül ki az iskolarendszerből.

Életkori korlát az általános iskolában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint általános iskolában 16. életévük betöltéséig tanulhatnak a gyermekek.

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.[Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt) 24/A. §(2)]

Figyelem!

Ha tanuló 15 éves koráig csak hat évfolyamot tudott befejezni sikeresen, akkor köteles a Szakképzési Hídprogramban tovább tanulni.

Egy év múlva már kimaradhat! Többségük ki is marad. Kit érdekel? Kevesebb pénzébe kerül az államnak (költségvetésnek)! Majd a társadalom eltartja őket!

Életkori korlát a középfokú iskolában

Az Nkt. új rendelkezése szerint középfokú iskolába annak a tanévnek a végéig tanulhatnak a tanulók, amelyikben betöltik a 24. életévüket. (A sajátos nevelési igényű tanulók két évvel tovább vehetnek részt nappali rendszerű iskolai oktatásban. Ha a tanuló 24 (26) éves koráig nem tudja befejezni a középfokú iskolát, tanulói jogviszonya megszűnik.

Figyelem!

Nincs garancia arra, hogy a tanuló 24 éves koráig iskolába járhat, mivel a tankötelezettségüket teljesítő 16. éven felüli tanulók  különböző indokokkal vagy indok nélkül eltávolíthatók a középiskolából. Vagy önként kimaradnak.

Az iskolák sportot csinálnak abból, hogy hány 16 éven felüli tanulót tudnak kitenni az utcára, mert erős az igazságérzete, vagy, mert csúnyán néz!

Életkori korlátok feloldása a szakképző iskolában

A szakképzési törvény szerint: az a tanuló, aki 21. életévét megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaitól eltérően – kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül – befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.

Figyelem!

A tankötelezettségük teljesítése után a már nem tanköteles tanulók különböző indokokkal vagy indok nélkül bármikor eltávolíthatók a szakképző iskolák szakképzési évfolyamairól is.

Megkülönböztető intézkedések az évfolyamismétlésnél

Az évfolyam megismétlése - kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A nem tanköteles (16 éven felüli) tanulónak az állami fenntartású iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor ingyenes köznevelési szolgáltatások többségéért térítési díjat kell fizetni.

(Ha betegség vagy más hivatalosan elismerhető ok miatt kell évfolyamot ismételnie a nem tanköteles tanulónak, akkor ingyenesen folytathatja tanulmányait, nem kell térítési díjat fizetni.)

Megkülönböztetés a tanulói jogviszony tekintetében

A tanköteles tanulók tanulói jogviszonyát az iskola semmilyen indokkal nem szüntetheti meg.

Ugyanakkor megszűnik, illetve megszűntethető a 16 éven felüli kiskorú gyermekek tanulói jogviszonya:

– Ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján,

- Ha fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. (Kivéve, ha a tanuló hátrányos helyzetű)

– Megszűnik a már nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya, ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél (30 óra) igazolatlanul többet mulasztott.

– Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

– Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette.

– Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt (túlkoros), feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni.

Figyelem!

Álláspontunk szerint, ha egy iskola a fentiek alapján megszünteti a kiskorú 16 éven felüli (nem tanköteles) tanuló tanulói jogviszonyát, attól még a tanuló folytathatja tanulmányait másik iskolában. Alkotmányos jog!

Nem tankötelesek (16 éven felüliek) védelme az iskolákban itt!

"Óvodakötelezettség"

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum