Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

Őszi, téli, tavaszi szünet az iskolákban

A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (4)]

Évközi szünetek a 2015-2016. tanévben a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. § bekezdése szerint

Ősz szünet

Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő)”.

Ez csak öt nap szünet, ami súlyos törvénysértés!

Téli szünet

„A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).2

Tavaszi szünet

„A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).”

Figyelem!

Az iskola más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet.

Jogszabály értelmében az iskola módosíthatja a szünetek kezdő és befejező napját és hosszabb szünetet is adhat, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

Az őszi tanítási szünetről és a tanulók felügyeletéről és az étkezési lehetőségekről a szülőket írásban kell tájékoztatni.

A felügyeletet és az étkeztetést igényelni kell.

Az őszi, téli, tavaszi szünet időpontját és a kapcsolódó intézkedéseket az iskola munkatervében kell rögzíteni.

Tanulók pedagógiai felügyelete és étkeztetése az őszi szünetben

Az szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. [2015-2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. § (6) bekezdés]

A felügyelet azt jelenti, hogy a tanítási szünetek munkanapjain az iskolát nyitva kell tartani, és gondoskodni kell a tanulók foglalkoztatásáról, testi épségének megóvásáról és étkezésének megszervezéséről, különös tekintettel a térítésmentes és kedvezményes étkeztetésre jogosult tanulók számára.

Figyelem!

Az állami fenntartású általános iskolában és középfokú iskolában az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet ingyenes köznevelési közszolgáltatás.

Magyarországon kb. 720 000 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult rászoruló, tartósan beteg, fogyatékos vagy nagycsaládos tanuló jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre az őszi szünetben is!

A szünetek előtti utolsó tanítási napon, még kapnak ebédet a rászoruló tanulók, a szünet első napjától kezdve már bezárják a legtöbb iskolát és a menzát az éhes gyermekek előtt.

Az állam azért gondoskodik a 720 000 tanuló ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetéséről, mert a szülőknek nincs elég jövedelme gyermekeik ellátásához.

Nem lehet egyik napról a másikra étkeztetés nélkül hagyni 720 000 tanulót!

A gyermekek étkeztetése az őszi, téli, tavaszi (és a nyári) iskolai szünetekben a települési önkormányzatok feladata!

Figyelem!

Az óvodákban nincs szünet! Az óvoda egész évben folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény.

A pedagógusok számára nincs őszi szünet

„A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető.” [326/2013. Kormányrendelet 30. § (3)]

A pedagógusok munkaideje is heti 40 óra ugyanúgy, mint a munkavállaló szülőknek.

Tehát nincs személyi akadálya az iskola nyitva tartásának és a tanulói felügyelet maradéktalan ellátásának az évközi szünetekben.

Figyelem!

Mit csinálnak a pedagógusok az őszi, téli, tavaszi szünetben, ha a tanulók előtt bezárják az iskolákat? Tanmenetet készítenek, dolgozatokat javítanak, pályázatot, portfóliót írnak, vagy továbbképzésre járnak? Vagy kiveszik éves szabadságukat?

A munkavállaló szülő nem rendelkezhet önállóan az éves szabadságáról

Az ősz, téli, tavaszi és nyár szünetek munkanapjainak száma 18+54=72 nap.

A munkavállaló szülőknek nincs elég szabadsága, hogy otthon maradjon kiskorú gyermekével az ősz, téli, tavaszi és a nyári szünetekben. (A munkavállaló szülőknek pótszabadságokkal együtt kb. 50-55 nap szabadság jár.)

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. § (Mtv.) szerint: A szabadságot eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.

A munkáltató

a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,

b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,

c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

Ha a dolgozó szülő ellenáll a munkáltatói akaratnak, akkor könnyen „feketelistára” kerülhet!

MSZOE javaslat

A dolgozó szülők nem rendelkeznek szabadon az éves szabadságuk felhasználásáról, ezért módosítani kell a munkajogi szabályokat az alábbiak szerint:

„Vis maior esetén a kisgyermekes szülők szabadon rendelkezzenek a szabadságukkal.”

(Ilyen rendkívüli eset a változó idő- és időtartamú tanítási szünet is.)

Szakiskolai tanulók megkülönböztetése az őszi szünetben

 1. tétel

Az iskolai rendszerű szakképzésben őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. [Szt. 26. § (3)]

 1. tétel

A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve, „lehetőleg” a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani. [Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) t. 38. § (2)]

Figyelem!

Az egyik bekezdés kizárja az őszi, téli, tavaszi szünetben folyó gyakorlati képzést, a másik bekezdés előírja. Érthető ez az ellentmondás? Ráadásul szabadnap kiadása is csak lehetőség. Ez diszkrimináció a gimnáziumi tanulókhoz viszonyítva.!

A kollégiumokban nem lehet őszi, téli, tavaszi szünetet tartani

A kollégiumokban nincs évközi sem tanév végi nyári szünet. Nem lehet hazaküldeni a tanulókat az ősz, téli, tavaszi (nyári) szünet idejére! Biztosítani kell számukra a teljes kollégiumi ellátást, felügyeletet, egész napos étkeztetést. De mégis haza küldik őket!

Az óvodákban nincs ősz, téli, tavaszi sem nyári szünet.

Szülők panaszolják, hogy az óvodákat is bezárják az iskolai szünetek idejére. Ez súlyos törvénysértés. (Normatíva lenyúlás, a gyermekétkeztetés költségeinek elspórolása, a köznevelési szolgáltatások megtagadása, a gyermekek veszélyeztetése, stb.)

Az évközi szünetek örömei tanulói nézőpontból

A 6-8 órás tanórai foglalkozások és a 2-4 órás otthoni tanulás a után tanulók természetesen örülnek, ha nem kell iskolába járni, hat napig, nem kell tanulni (figyelni, felelni) és nem kell eltűrni az iskolai igazságtalanságokat.

Lehet pihenni, kikapcsolódni, szórakozni, játszani, szabadon mozogni (kirándulni, sportolni).

Még az sem baj, ha megpróbálják behozni lemaradásukat.

Figyelem!

Az őszi szünetben nem illik házi feladatot feladni!

Az évközi szünetek problémái szülői nézőpontból

Ha a munkavállaló szülőknek van elég szabadságuk, akkor felhasználhatják a szünetet családi együttlétre, kirándulásra, közös programokra, stb.

A munkavállaló (vagy beteg) szülők többségének sok gondot (aggodalmat) okozhat gyermekükről való gondoskodás, ha az iskola nem tart nyitva az őszi, téli, tavaszi szünetek napjain és nem látja el gyermekük felügyeletét.

A munkavállaló szülők hozzászoktak, hogy az általános iskola 16-17 óráig vigyázz gyermekükre és biztosítja számukra a megfelelő étkeztetést. Most hirtelen rájuk szakadt ez a gond.

A térítésmentes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult szülők számára megoldhatatlan gyermekük étkeztetése az iskolai szünetekben, hiszen azért jogosultak az ingyenes étkeztetésre, mert a család egy főre eső jövedelme nem elég a „mindennapi” kenyérre. Miért nem lehet ezt megérteni?

Tanulók veszélyeztetése

Ha az iskolák nem teljesítik nyitva tartási kötelezettségüket az évközi szünetekben (tanítás és tanulás nélküli munkanapokon), akkor megnövekszik a lakásban egyedül hagyott vagy a lakásból kizárt utcán tartózkodó (csavargó) és sokszor éhező kiskorú gyermekek száma. A gyermekbalesetek száma is növekszik.

Szülői nézőpontból szükségtelen az őszi szünet.

Felesleges megszakítani a tanítást és ráterhelni a munkavállaló szülőkre gyermekük felügyeletének biztosítását, hiszen nem tudják magukkal vinni gyermeküket a munkahelyükre. Bár vannak olyan cégek, ahol ezt megengedik.

MSZOE javaslat

Ha a tananyagmennyisége és a rossz iskolai légkör miatt a tanulók másfél hónap alatt úgy elfáradnak, hogy pihentetni kell őket, akkor csökkenteni kell a megtaníthatatlan és megtanulhatatlan (felleges) ismeretanyagot. Csökkenteni kell és a napi 10-12 órás tanulói terhelést. Nem kell elvenni a gyermekkorukat!

Az őszi szünet hat tanítás nélküli napját ketté kell osztani három napot a téli (karácsonyi) szünet napjaihoz kell hozzáadni, három napot pedig a tavasz szünethez. 

A két hosszabb évközi szünet jobb a tanulóknak, jobb az iskolának és a szülők jobban tudják tervezni szabadságukat, szabadidejüket.

Természetesen az iskolákat nyitva kell tartani a hosszabb iskolai szünetek ideje alatt is!

Az országos szülői egyesületek oktatáspolitikai céljai az őszi szünet ürügyén

 • A tanév rendje szerint szülői, tanulói igény esetén az iskoláknak el kell látni a tanulók felügyeletét és étkezetését az évközi és a nyári szünetekben is.

 • Fő cél: Az őszi, tavaszi, téli és nyári szünetben is biztosítani kell 720 000 fő ingyenes vagy kedvezményes étkezetésre jogosult rászoruló tanuló napi háromszori étkeztetését.

 • A szülőknek, a tanulóknak és sok pedagógusnak is meg kell tudni, hogy az iskolai szünetek a pedagógusok számára tanítás nélküli munkanapok. A pedagógusokra nem vonatkozik az iskolai szünet.

 • Szünetek idején nem lehet „haza” küldeni a tanulót a kollégiumból, ha ő nem akarja otthon tölteni az iskolai szüneteket (rosszak az otthoni körülményei).

 • Minden szakiskolai tanulók számára biztosítani kell az őszi, téli tavaszi szünetet.

 • Ha a tanulók évközben elfáradnak a tanulásban, akkor csökkenteni kell a napi terhelésüket (időben és tananyagban).

 • A dolgozó szülők nem rendelkeznek szabadon az éves szabadságuk felhasználásáról, ezért módosítani kell a munkajogi szabályokat az alábbiak szerint:

  „Vis maior esetén (ilyen a tanítási szünet) a szülők szabadon rendelkezzenek a szabadságukkal.”

 • Szülői panasz, hogy az óvodákat is bezárják az őszi, téli és tavaszi iskolai szünetek idején, ami tilos. Ezt ellenőrizni kell.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum