Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

Nyári szünet az iskolákban

A helyi önkormányzatok feladata a dolgozó szülők gyermekeiről való személyes gondoskodás a nyári „vakáció” idején.

A fizetős nyári táborokat kevés család tudja igénybe venni!

2017. június 15-én (csütörtökön) véget ér a tanév, kb. 1,2 millió iskolás tanuló számára megkezdődik a nyári szünet.

Másnap június 16-án, 1,2 millió tanuló pedagógiai felügyelet nélkül marad, és kb. 860 000 tanuló számára megszűnik az iskolai étkeztetés.

A munkavállaló szülőnek nincs annyi szabadsága, hogy gyermeke mellett maradjon ilyen hosszú időre, ráadásul a munkaadó határozza meg a szabadság kiadásának időpontját.

Több százezer „kulcsos gyermek” cselleng az utcákon a nyári szünetben, mert szüleik dolgoznak, nincsenek olyan rokonok, nagyszülők, szomszédok, akik vigyáznának rájuk. Növekszik az utcai és otthoni gyermekbalesetek száma, Tragikus módon emelkedik ilyenkor az „eltűnt” gyermekek száma is.

Sok gyermek ráadásul éhezik is, hiszen az iskolában biztosított volt az étkeztetésük.

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a nyári szünet idején jól öltözött fiatalok egyesével vagy csoportoson pénzt kunyerálnak (koldulnak, tarhálnak, követelnek) a felnőttektől (külföldiektől is) vagy kortársaiktól élelemre vagy más célra, kimerítve ezzel a zaklatás formáját.

A tanév során ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult kb. 700 000 (!) szociálisan rászoruló tanuló szüleinek továbbra sem lesz pénze, arra, hogy saját költségén étkeztesse gyermekét a nyári szünetben.

Több tízmilliárd forintot spórol meg a költségvetés, amikor – a nyári szünetre hivatkozva – egyik napról a másikra megszűnteti az iskolai étkeztetést.

Figyelem!

A munkavállaló szülők nem ismerik azokat a lehetőségeket, amelyeket az állam biztosít számukra gyermekük elhelyezésére a nyári szünetben, vagy elhiszik, hogy a nyári szünetben kizárólag az ő feladatuk gondoskodni gyermekükről.

Pedig a jogszabályok egyértelműen előírják, hogy kinek a feladat a tanulók ellátása a nyári szünetekben.

A tanulók napközbeni ellátása nyári szünetben a települési önkormányzatok feladata

A helyi önkormányzatok törvényben előírt kötelező feladata a gyermekek védelme érdekében személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások között a gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése az iskolai szünetekben. Csak a szülők nem tudnak róla!

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. [Gyvt. 41. § (1) bekezdés]

Figyelem!

A gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele - ha törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.

Felhívjuk a munkavállaló szülők figyelmét, hogy a tanév befejezése előtt kérvényezzék az önkormányzatoknál (jegyzőnél), gyermekük napközbeni ellátását, hogy ne tudják elspórolni az erre az ellátásra biztosított állami támogatást.

Törvény értelmében a települési önkormányzat (főváros, kerület is) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot, amelyből tájékozódhatnak a szülők a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos intézkedésekről. A szülők nézzék meg a helyi rendeletet!

Bővebb információ a napközbeni ellátásról itt található!

MSZOE közérdekű javaslata munkajogi kérdések rendezése érdekében

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha a települési önkormányzatok nem biztosítják a nyári szünetben minden tanuló számára a napközbeni pedagógiai felügyeletet és a háromszori étkeztetést.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekek nyári felügyelete, nevelése, foglalkoztatása, gondozása, étkeztetése fontos köznevelési, gyermekvédelmi és foglalkoztatáspolitikai kérdés.

A köznevelés, a gyermekvédelmi és a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket össze kell hangolni, hogy a munkavállaló szülők, nyugodtan tudjanak dolgozni, ne idegeskedjenek gyermekük elhelyezése miatt, ne kelljen ütközniük munkaadóikkal, mert a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama nem a szülők munkarendjéhez igazodik, különös tekintettel a nyári iskolai szünetre és az óvodák törvénysértő nyári zárva tartására.

Munka törvénykönyve 122. § szerint a szabadság kiadásáról jelenleg a munkaadó dönt.

Álláspontunk szerint módosítani kell a munkajogi szabályokat, hogy a kisgyermekes szülők szabadon rendelkezzenek szabadságukkal és be kell vezetni a szülői szabadság intézményét.

A szülői szabadság intézménye azt jelenti, hogy az óvodába és iskolába járó gyermekek szülei vis maior esetén (pl. gyermekük betegsége) bármikor kérhetnek fizetés nélküli szabadságot.

MSZOE közérdekű javaslata

Ki kell nyitni az iskolákat a nyári szünetben a felügyelet és étkeztetés nélkül maradó többszázezer tanuló előtt!

A nyári szünetben üresen álló iskolaépületek, udvarok, főzőkonyhák évtizedekig ideális helyszínei voltak a gyermekek nyári felügyeletét, foglalkoztatását, étkeztetését biztosító napközbeni ellátásának, az úgynevezett önkormányzati napközis táboroknak.

Az állami fenntartású iskolák többségét működtető települési önkormányzatok felhasználhatják az általuk működtetett – saját tulajdonú - iskolák területét a helyi lakosok gyermekeinek napközbeni ellátásához a nyári szünetben.

Figyelem!

Az állami iskolafenntartó központnak (KLIK) nem feladata a tanulók nyári felügyelete és étkeztetése!

Ugyanakkor a tanítási év lezárását követően az iskola a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. [35/2014. EMMI rendelet (5)]

Csak az a baj, hogy az állami iskolák eltitkolják a szülők előtt ezt a lehetőséget!

Az új rendelkezések szerint tehát lehetőség van arra, hogy az állami iskolákat működtető helyi önkormányzatok az étkeztetés biztosításával, az állami fenntartású iskola a pedagógus létszám biztosításával közösen oldják meg a tanulók nyári felügyeletét és  foglalkoztatását, pl. a többszázezer megbuktatott tanuló felkészítését a javító vizsgára.

A pedagógusok számára a nyári iskolai szünet az tanítás nélküli munkanap, tehát nincs akadálya nyári munkavégzés elrendelésének.

Figyelem!

1. Az iskolai szülői közösségeken és az egyes szülőkön múlik, hogy megköveteljék az állami iskolafenntartó központtól (KLIK) , hogy biztosítsa gyermekeik számára a nyári felügyeletet és a felzárkóztató foglalkozásokat. Jogszabályokra való hivatkozással kérvényezzék ezt a köznevelési szolgáltatást!

2. Az állami iskolafenntartó központ (KLIK) feladata, hogy megegyezzen az iskolákat működtető helyi önkormányzattokkal, hogy biztosítsák a tanulók számára a napi háromszori étkeztetést, a szükséges infrastruktúrát és az alkalmazotti létszámot az iskolák nyári nyitva tartása során.

3. Az EMMI Köznevelési Államtitkárság és az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság feladata, hogy összehangolva tevékenységüket, a jogszabályok maradéktalan betartatásával biztosítsák a gyermekek napközbeni ellátását azokon a napokon, amikor az iskolában nincs tanítás.

Az óvodák törvénysértő zárva tartása a nyári hónapokban

Az óvoda szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig, nyitva tartó, köznevelési intézmény.

Az óvodákat a munkába járó szülők igénye szerint egész évben folyamatosan – napi tíz órában - nyitva kell tartani a közel 400 ezer gyermek számára!

Az óvodában nincs nyári szünet!

Óvoda nyitva tartásról bővebben itt!

A vállalkozási alapon folyó táboroztatásról itt találhatnak információt!

Ingyenes gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás itt!

Gyermekétkeztetés

A gyermekek napközbeni ellátása

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum