Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulók felügyelete az iskolában

Törvény védi a pedagógusokat a szülőkőktől

Garanciák az indokolatlan szülő- és tanulóellenes pedagógus magatartás visszaszorítására

A szülők és a pedagógusok viszonya mindenképpen összetett probléma és komplex megoldást igényel, de néhány erőszakos szülői megnyilvánulás miatt nem lehet a magyar köznevelés egészére vonatkozó, általános következtetéseket levonni.

Minden szülő egyetért a pedagógusokat bántalmazó szülők és nagykorú tanulók büntetőjogi felelősségre vonásával, ugyanakkor a kapcsolódó jogszabályoknak garanciát kell nyújtani számukra a sokszor előforduló pedagógus bosszúval szemben. (Lásd itt!)

Statisztikai adatokkal alátámasztott kutatások bizonyítják, hogy a pedagógusokkal szembeni bántalmazások száma nem növekedett az elmúlt évtizedekben. 2-2,5 félmillió szülő esetében statisztikailag elhanyagolható évi 4-5 erőszakos eset (bár a gyakorlatban egy is sok) nem ad okot azokra a hisztérikus megnyilvánulásokra, amelynek alapja a pedagógusok indokolatlan félelme a szülőktől és a tanulóktól.

A kiegyenlített tájékoztatás érdekében a gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléseket is napvilágra kell hozni!

A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.

Senki sem vizsgálta eddig, hogy a pedagógusok által elkövetett testi, lelki (verbális) erőszak miatt hány tanuló kísérelt meg öngyilkosságot és hánynak „sikerült is”. Nem vizsgálta senki, hány gyermeket ért testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető erőszak a nevelési, oktatási intézményekben, ezért nem is történik igazi felelősségre vonás az ifjúság elleni bűntettekért.

Kiskorúak veszélyeztetése itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=360&v=marad&fid=153&hol=jobb

A „tanárverés” büntetése

Az országos szülői szervezetek egyetértenek azzal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) fokozottabban védje a közoktatásban dolgozó pedagógusokat és más alkalmazottakat. Ugyanakkor a törvényhozók további felelőssége, hogy a pedagógusok kiemelt védelme, ne fajuljon „boszorkányüldözéssé” a tanulók és a gyermekeik érdekében eljáró szülőkkel szemben.

A továbbiakban felsoroljuk azokat a büntetendő cselekményeket, amelyeknek elkövetése esetén a szülők szabadságveszésre is ítélhetők

Hivatalos személy elleni erőszak A Btk. 310. § szerint: „(1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt

a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,

b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy

c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (tanárverés)

Btk. 311. §A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.”

Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak

Btk. 312. §A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el.”

1. Az óvodán, iskolán, kollégiumon belül ki fogja eldönteni, hogy jogszerű-e a pedagógus eljárása, ami ellen a szülő fellép? Jogszerűen jár-e el a pedagógus, ha elismervény és számla nélkül szed pénzt a szülőktől az ingyenes szolgáltatásokért? Jogszerűen jár el a pedagógus, ha egy órán három egyest ad egy tanulónak egy tantárgyból? Jogszerűen jár-e el a pedagógus, ha felügyelet nélkül hagyja a tanulókat, ha késve megy be az órára? Jogszerűen jár-e el s szakképző iskola, ahol a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevételhez jutott, de a vállalkozási nyereségből nem részesülnek a tanulók (gyermekmunka, kizsákmányolás)? Szülői panaszok alapján.

2. Az óvodán, iskolán, kollégiumon belül ki fogja eldönteni, hogy a szülői vagy tanulói fellépése erőszakos vagy fenyegető jellegű.

A szülők tájékozatlanok ezekben a kérdésekben, nem tudják eldönteni, hogy az óvoda, iskola, kollégium, illetve a pedagógus mikor jár el jogszerűtlenül, ezért inkább nem tesznek semmit gyermekeik védelmében, a nyilvánvaló jogszabálysértő intézkedésekkel szemben sem.

A szülők bizonytalanná válhatnak, hogy igazuk védelmében megfelelő hangnemet használnak-e, „félnek” a szigorú büntetésektől, inkább nem szólnak semmit, vagy messze elkerülik az oktatási intézményeket, ezzel megszűnhet a társadalmi kontroll, a hosszú évek alatt felépített iskolai demokrácia.

Szerzett szülői jogok elvesztése!

Ki dönti el, hogy a gyermeke érdekében eljáró, véleményt nyilvánító, vagy panasztevő szülő hangneme erőszakos vagy fenyegető-e a pedagógusra nézve, ha kimaradtak az 1993. évi köznevelés törvényből, pl. az alábbi előírások, amelyeket a szülők, eszközként felhasználhattak gyermekeik védelme érdekében:

1. A szülő kötelessége (törölve)

A közoktatási törvény 14 § (2) bekezdés értelmében: „A szülő kötelessége különösen, hogy…. f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,”

Az országos szülői egyesületek érték el, hogy ez a pont bekerüljön a közoktatási törvénybe (anno). A szülők e rendelkezés alapján kezdeményezhettek eljárást gyermekük érdekében.

Ez a kötelezettség nem került be a nemzeti köznevelési törvénybe. Megszűnt a törvényi hivatkozás lehetősége, ezért az oktatási, nevelési intézmények, a  járási tankerületi igazgatóságok és az önkormányzati fenntartók „elhajtják a szülőket”, ha fel akarnak lépni gyermekük érdekében, mivel már nem kötelességük gyermekeik érdekeinek védelme,  akkor joguk sincs hozzá - mondják.

2.   Közérdekű igényérvényesítés (törölve)

A közoktatási törvény 13. § (6) törölt bekezdése szerint: „A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő - a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint - eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre.”

Ez a bekezdés is kimaradt a köznevelési törvényből, pedig a járási tankerületi igazgatóságok gyermekjogi hozzáállása miatt nagyon hiányzik a jogorvoslati palettáról ez az előírás.

Az általános „közérdekű igényérvényesítésről” itt találhatnak információt, de az nem ez!

Ezt a bekezdést szintén az országos szülői egyesületek „kapták” a jogalkotótól valamikor (a Parlament Oktatási Bizottságától), egy másik - tanulókat és szülőket „negatívan” érintő – bekezdés kompenzálására. Ez a kényszerítő intézkedés bekerült a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénybe is az alábbiak szerint:

A szülő kikényszerített kötelessége

Nkt. „72. § (4) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.”

Kérdések szülői nézőpontból

Mit csináljon a szülő, ha gyermeke „nem akar elmenni” a nevelési tanácsadóba vagy az iskolapszichológusi vizsgálatra? Kényszerítse vagy jelentse fel a kormányhivatalnál? Ha a szülő 16-21 éves korú, már nem tanköteles gyermeke nem hajlandó elmenni a nevelési tanácsadóba, akkor megbüntetik a szülőt vagy megszűntetik a tanuló tanulói jogviszonyát?

Ez egy végrehajthatatlan, ésszerűtlen büntető jellegű intézkedés.

A nevelési tanácsadás köznevelési szolgáltatás, vagy kényszerintézkedés?

Ha az óvodában, iskolában van óvodapszichológus illetve iskolapszichológus, akkor miért kell kötelezni a szülőt, hogy vigye gyermekét iskolán kívüli iskolapszichológusi vizsgálatra?

Ez egy olyan ésszerűtlen kényszerítő intézkedés, amely – véleményünk szerint – sérti a szülők és a tanulók emberi méltóságát, ezért javasoljuk bekezdés azonnali törlését.

Figyelem!

Ha a szülő kötelessége - büntetés terhe mellett -, hogy a nevelőtestület utasítására gyermekével együtt megjelenjen a felsorolt vizsgálatokon akkor biztosítani kell számára az alábbi feltételeket (jogosítványokat) különös tekintettel a munkavállaló szülőkre:

Utazási költségtérítést (gépkocsi használatot is).

Munkabér kiesés költségeit vagy munkaidőn kívüli ügyfélfogadást

A szülő akadályoztatása esetén kísérő személy költségeit.

Indokolatlan pedagógus kezdeményezés esetén jogorvoslati lehetőséget. 

Indokolatlan vizsgálat esetén kártérítést.

16 éven felüli (nem tanköteles) tanuló esetén nem lehet kötelezni a szülőt a szakszolgálat igénybevételére.

Hatósági segítséget, ha gyermeke nem akar elmenni a vizsgálatokra.

Stb.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2019.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum