Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulók felügyelete az iskolában

Tanulók felügyelete a gyakorlati képzésben

A szakképző iskolán kívül folyó gyakorlati képzésben a tanulók pedagógiai felügyelete, a kiskorú tanulók testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás jogszabályi háttere nem megoldott.

A szakképzésben tanuló kiskorú gyermeknek idegen környezetben, sokszor az iskolától távol, szülői és pedagógiai felügyelet nélkül, munkahelyi körülmények között kell szakmai gyakorlati képzésben részt venni.

A szülők számára nem mindegy, hogy a gyermekeiket szakképesítésre oktató szakemberek milyen szintű pedagógiai és szakmai felkészültséggel és végzettséggel rendelkeznek.

MSZOE javaslat

A tanuló felügyelete a gyakorlati képzőhelyen

A tanuló felügyelete a gyakorlati képzőhelyen: a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a gyakorlati képzőhelyre történő belépéstől a képzőhely jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a képzési program részeként kötelező, a gyakorlati képzőhelyeken kívül tartott gyakorlati oktatás ideje alatt.

Szakmai követelmények a szakképző iskolában

A szakképző iskolában közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként elsősorban pedagógus végzettséggel vagy szakoktatói végzettséggel rendelkező gyakorlati oktatót kell alkalmazni.

A szakképző iskolában szakmai elméleti tárgy oktatására közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként határozott időre foglalkoztatható az a pedagógus végzettséggel nem rendelkező szakember is, aki az előírt felsőfokú végzettséggel rendelkezik, amennyiben a munkakör pedagógus végzettséggel rendelkezővel nem tölthető be. Ha a szakember nem vállalja a pedagógus végzettség megszerzését, határozott időre szóló foglalkoztatása legfeljebb öt évig tart.

Törvény értelmében a szakképző iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját két éven keresztül a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus módszertani kérdésekben segíti és értékeli, amennyiben a szakember pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal nem rendelkezik. A mentorok feladatait a szakképző iskola pedagógiai programjában szabályozza.

Itt valami már sántít! A jogalkotó úgy akarja bevonni, pl. műszaki szakembereket a szakmai elméleti, gyakorlati oktatásba, hogy felmenti őket a pedagógiai végzettség alól, de legalább pedagógiai mentort rendel ki melléjük. Így az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati képzésben a tanulók felügyelete szakoktatói végzettség hiányában is megoldottnak tűnik.

Pedagógiai végzettség hiánya a gazdálkodó szervezeteknél folyó iskolán kívüli gyakorlati képzésben

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § értelmében:

„(1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki

a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik,

c) büntetlen előéletű, és

d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) Gyakorlati oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.”

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a kiskorú tanulók felügyelet nélkül tartózkodnak a munkahelyi körülmények között folyó gyakorlati képzőhelyeken, ha ötéves szakmai gyakorlattal és büntetlen előélettel bárki oktathatja tanulót egy adott szakképesítésre.

Ki vállalja a felelősséget a kiskorú tanulók pedagógiai felügyeletéért, a képzőhelyet biztosító vállalkozó, az üzletvezető vagy a művezető, akinek szintúgy nincs pedagógiai végzettsége, mint a szakmunkásnak?

Tanuló felügyelete az iskolán kívüli tanműhelyben

Az iskolán kívüli kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló, kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított, a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől teljesen elkülönített, a nyilvántartást vezető szerv által kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített, állandó működő, legalább nyolc tanuló képzésre alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati képzőhely, ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.

Erre a rendelkezésre rá lehet fogni, hogy szakoktatói képesítéssel rendelkező tanműhelyvezető felelős a kiskorú tanulók pedagógiai felügyeletéért, testi épségének megóvásáért, de ezt szerződésben kell rögzíteni.

A szülőt és a tanulót tájékoztatni kell, hogy, ki látja el kiskorú gyermeke pedagógiai felügyeletét az adott képzőhelyen.

Az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés

Az együttműködési megállapodás szövege tartalmazza: azt, hogy a gyakorlati képzési idő egyes szakaszaiban hol valósul meg a gyakorlati képzés, és – szakiskolai tanuló esetén – azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e, továbbá ki gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

Tehát az együttműködési megállapodásban rögzítve van a felügyeletet ellátó személy neve, de azt nem rögzítik, hogy ennek a személynek van-e jogosítványa pedagógiai felügyelet ellátásához.

Nyilván való, hogy ezek az egyedi munkahelyek nem alkalmaznak hivatásos szakoktatót, de valakinek felelősséget kell vállalni a tanulók felügyeletéért.

Figyelem!

A szülő és a tanuló nem ismeri az együttműködési megállapodás tartalmát.

Az együttműködési megállapodás az iskola köti meg a gyakorlati képzést folytató szervezettel a szülők és a tanulók háta mögött.

A tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyeken, nincs biztosítva a kiskorú tanulók pedagógiai felügyelete

Semmilyen törvényi előírás nem vonatkozik a gazdálkodó szervezeteknél folyó tanulószerződéses gyakorlati képzésben a kiskorú tanulók felügyeletének ellátására.

Természetesen a gyakorlati képzést folytató szervezet feladata a tanuló felügyelete, vagyis a gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, akkor is, ha a tanulószerződésben nincs rögzítve a tanuló felügyeletét ellátó személy neve

A gyakorlati képzést folytató szervezet a felelős a tanuló felügyeletének ellátásával oktatásával, nevelésével megbízott személy (legtöbbször egy oktatói képesítés nélküli alkalmazott, pl. egy szakmunkás) tevékenységért és mulasztásainak következményeiért.

A felügyelet elmulasztásból bekövetkezett veszélyeztetés büntetendő cselekmény. Lásd lentebb.

MSZOE javaslat törvényi szabályozásra

Törvényben kell előírni, hogy a tanulószerződés kötelezően tartalmazza a kiskorú tanuló pedagógiai felügyeletét ellátó személy nevét. (Az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés kötelező tartalma előírja a tanulók felügyeletét ellátó személy megnevezését.)

Álláspontunk szerint a tanulószerződés és együttműködés megállapodás alapján gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek (többek között a kis, közép és nagy vállalkozások) kötelesek pedagógiai felkészültséggel rendelkező szakembert foglalkoztatni a kiskorú tanulók munkahelyi körülmények között szervezett gyakorlati képzése esetén.

Amennyiben a képzőhelyen nincs pedagógiai ismeretekkel (mestervizsgával) rendelkező szakember, akkor az iskola pedagógiai felügyeleti kötelezettségét ki kell terjeszteni az iskolán kívüli gyakorlati képzésben tanulókra is.

Kiskorú tanuló veszélyeztetésének büntetése a Btk. szerint

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 208. § (1) bekezdése szerint:

A kiskorú nevelésére, felügyeletére köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Figyelem!

Ebbe a felügyeletet ellátó körbe beletartozik a szülő, a tanulók felügyeletével megbízott pedagógus és a gyakorlati képzést folytató által megbízott személy (oktató) is!

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Btk. 165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget

okoz.

(3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntett miatt az (1) bekezdésben meghatározott esetben három évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben – az ott tett megkülönböztetés szerint – egy évtől öt évig, két évtől nyolc évig, illetve öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum