Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

A jogorvoslati ügyek száma

Az országos szülői egyesület évente kb. 3000 szülői és tanulói panaszt kezel. (Az érdekeltek kifejezett kérésére, a nevük elhallgatásával.)

A szülői bejelentések - megyénként szinte arányos eloszlásban - 3000 nevelési, oktatási intézményt érintenek.

A szülők igazuk tudatában csak végső elkeseredettségükben fordulnak hozzánk problémáikkal, ezért szinte valamennyi kérdés olyan konkrét jogszabálysértésről vagy érdeksérelemről szól, amelyre legtöbbször egy adott osztályt, csoportot vagy az összes iskolába, óvodába járó gyermeket, tanulót érint hátrányosan.

Ha az ország különböző tájegységeiből érkeznek ugyanazok a jogos panaszok (5-10), akkor további felméréseket végzünk a szülők között, mert általános visszásságokról van szó.

Számításaink szerint, ha csak 3000 iskolából beérkező szülői bejelentésre tudunk megnyugtató választ (jogmagyarázatot) adni, akkor iskolánként 50-100 gyermekkel számolva, kb. 150-300 000 ezer szülő jogorvoslati igényét tudjuk teljesíteni.

A panaszok és a felmérések alapján készítjük el tájékoztató anyagainkat, amelyeket kiadványainkban a nagylátogatottságú honlapunkon, a sajtóban és a médiumokban próbálunk nyilvánosságra hozni, hogy minél több szülőt elérjen az információ.

Óvodai, iskolai jogorvoslati kérelmek száma

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény értelmében „Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az általunk feldolgozott szülői panaszok számának „drasztikus” emelkedése miatt feltételezhető, hogy valami baj lehet a köznevelési rendszabályok betartásával, a nevelési, oktatási intézmények törvényes működésével, az óvodai, iskolai fenntartói döntések és intézkedések jogszabályszerűségével.

A legdurvábban jogszabálysértő óvodai és iskolai döntések, intézkedések és mulasztások továbbra is a kistelepüléseken történnek. Mennél kisebb a település annál jobban félnek a szülők, hogy jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre vonatkozó jogorvoslati kérelemmel forduljanak az intézmények vezetői vagy a fenntartó felé. Csak teljes titoktartást kérve mernek hozzánk fordulni kérdéseikkel.

Véleményünk szerint a szülői félelem, és a jogszabályismeret teljes hiánya miatt elenyésző az intézmények jogszabályértő döntéseivel szembeni jogorvoslati kérelmek száma.

MSZOE vélemény

Amennyiben az MSZOE évente 3000 olyan panasz kezel, ami 3000 nevelési, oktatási intézményből érkezik, akkor feltételezhető, hogy évente 1-2 millió olyan jogszabálysértés és egyéni érdeksérelem történik, amely jogorvoslatra szorulna, de felméréseink szerint néhány száz jogorvoslati eljárás jut el a másodfokú (legtöbbször elutasító) döntésig. Ez azt jelenti, hogy az oktatásirányító szervekhez csak a szülői, tanulói panaszok töredéke jut el. Így nincs hiteles információ az óvodákban, iskolákban zajló visszásságokról, amit jogszabályi intézkedésekkel meg lehetne előzni.

Mivel az EMMI által működtetett Szülői Érdekképviseleti Tanácsot, a Diákjogi Tanácsot és a Közoktatás-politikai Tanácsot a minisztérium megszűntette, vagyis megszűnt az érdekegyeztetés az iskolahasználókkal, úgy érezzük, hogy az oktatási tárca vakon hoz, olyan intézkedéseket, amelyeknek semmi közük a valósághoz. Végrehajthatatlanok vagy egyáltalán nem hajtják végre azokat az oktatás szereplői.

MSZOE javaslat

Javasoljuk, hogy az állami intézményfenntartó központ készítsen országos kimutatás a járási tankerületi igazgatóságok által hozott - elintézett és elutasító - másodfokú jogorvoslati döntésekről, témakörönként csoportosítva.

Javasoljuk továbbá az oktatási hivatalhoz és a kormányhivatalokhoz beérkezett szülői panaszok dokumentálását és statisztikai feldolgozását, szintén témakörönként.

Ezekből a statisztikákból kell meríteni az oktatási rendszabályok megalkotásánál, nem hasra ütésszerűen vagy más érdekek mentén kell a gyermekek nevelését, oktatását szervezni Magyarországon.

Néhány elutasított jogorvoslati ügy

(fenntartó által elintézett ügyről nem tudunk), pedig végig vezettük a szülőket)

1.   Az utóbbi időben szülői panaszok százai érkeztek be az MSZOE címére, amelyek szerint az iskola intézkedéseivel szemben fellépő szülők írásban, telefonon vagy személyesen fordultak a járási tankerületek igazgatósághoz (másodfokú döntéshozóhoz), ahol azt közölték velük, hogy az ügy az iskolára tartozik, ők nem „avatkozhatnak” bele.

2.   Több nyilvánvaló jogsértés esetén behívatták a szülőt (egy fő) a tankerületi igazgatóságra két tankerületi tisztviselő, az igazgató és az érintett pedagógus jelenlétében és szóban közölték vele, hogy fordulhat bírósághoz is, de akkor a tankerületi jogászokkal fog szembe állni, és biztosan elveszti a pert, utána fizetheti a perköltséget. A szülő azonnal meghátrált és sírva panaszolta, hogy inkább bele nyugszik a jogsértésbe.  Különben pedagógusszülő volt, de úgy látszik, ilyenkor nem működik a szolidaritás. Szerinte felmerül az iskola és a fenntartó közötti összejátszás gyanúja.

3.   A legújabb fejlemény, hogy az egyik MSZOE jogászai által kidolgozott jogorvoslati kérelmet, maga az intézményfenntartó központ utasította el. Az ügy lényege, hogy 14 éves leány tanulót javítóvizsgára utasították, mert nem vetkőzött le testnevelés órára, ezért 20 db elégtelen érdemjegyet kapott, de nem kapott figyelmeztetést, rovót és nem indult vele szemben fegyelmi eljárás sem.

Törvény értelmében nem tekinthető jogszerűnek, ha a tanulói tudást kifejező érdemjegy vagy osztályzat egyben értékítéletet is tükröz a tanulói magatartással összefüggésben. [Nkt. 54. § (1)]

Különben azért tagadta meg a levetkőzést a lánygyermek, mert menstruált, fájdalmai voltak és többszöri kérésére sem kapott felmentést.

4.   A javítóvizsgán úgy buktatták meg a tanulót, hogy a fizikai, edzettségi állapotának mérésnél alkalmazott Hungarofit teszt alapján értékelték teljesítményét, amelyet állítólag nem tudott teljesíteni, ezért évfolyamismétlésre utasították. Egyértelmű, hogy a „fizikai mérés” tesztje nem lehet a tanuló értékelésének, minősítésének alapja testnevelésből, mint ahogyan a kompetencia mérés eredménye sem.

Az ügyet nem tudjuk tovább vinni, mert a szülő úgy döntött, hogy eláll a jogorvoslati lehetőségtől inkább vállalja gyermeke évfolyamismétlésének terheit.

5.   Ifjúsági válogatott sportolót buktattak meg testnevelésből, aki a független vizsgabizottság előtt kitűnően vizsgázott. Ez hogyan lehet?

6.   Írási nehézséggel küzdő (diszgráfiás) jobb kezes tanuló eltörte a jobb karját, ezért az írásbeli dolgozatát bal kézzel íratták meg vele elégtelenre.

7.   Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos panaszok százai kerültek nyilvánosságra, de szülői beadványokkal kapcsolatban nem történt semmilyen intézkedés.

8.   Az indokolatlan iskolai pénzkövetelések tovább fokozódnak, megállításuk csupán illúzió.

Ezek az esetek az MSZOE érdekképviseleti kudarcai is!

További felsorolás helyett olvassák el az oktatási jogok miniszteri biztosi hivatalának beszámolóit, amit itt találhatnak!

Az osztálypénz gyűjtésről itt találhatnak információt és szülői panaszokat.

 

 

 

 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum