Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fenntartói döntés bírósági felülvizsgálata a köznevelési intézményekben 2019.

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 38. § (4) bekezdés]

Fontos!

Tehát nem a szülő támadja meg a fenntartói döntést, hanem a Bíróság! A szülőnek csak egy jól megszerkesztett keresetlevelet kell beadnia a bizonyítékokkal együtt.

Keresetlevél halasztó hatálya

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el. [Nkt. 37. § (6)]

Figyelem!

Ez egy kiskapu! A fenntartó bármikor elrendelheti az elmarasztaló döntése azonnali végrehajtását, ami ellen már nem lehet fellebbezni sehol! Így kell a szülőket sakkba tartani.

Jogszabálysértés és érdeksérelem

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

a)a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem

tekintetében. [Nkt. 37. § (3) bekezdés]

Figyelem!

Csak a fent meghatározott speciális érdeksérelem esetén lehet fellebbezni a fenntartó elmarasztaló döntése ellen.

A fenntartói döntés elbírálásának szempontjai az Nkt. 38. § (3) bekezdése értelmében

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Figyelem!

Tehát a szülőnek ismernie kell Ákr. vonatkozó rendelkezéseit, ahhoz, hogy meg tudja állapítani a fenntartói döntés helyességét.

Kérdések szülői nézőpontból

Kérdéses, hogy van-e olyan szülő, aki meg meri kockáztatni, hogy Bírósághoz fordul felülvizsgálati kérelemmel, ha úgy érzi, hogy gyermekét olyan jogsérelem érte, amelyre nem kapott megfelelő jogorvoslatot.

Kérdéses, hogy a szülő vállalja-e, hogy a bírósági felülvizsgálat miatt gyermekét az köznevelési intézmény nem kívánatos személynek tekinti, és bosszút áll rajta.

Kérdéses, hogy a szülőnek egyáltalán van-e pénze ügyvédi tiszteletdíjra, perköltségre vagy lehet, hogy költségmentes?

Kérdéses, hogy van-e egységes bírósági gyakorlat a köznevelési perek kezelésére.

Kérdéses, hogy a köznevelési szakértők (akik pedagógusok) szakmai véleménye, mennyire elfogult egy-egy peres eljárásban.

Mégis vannak olyan szülők, akik a végletekig ki mernek állni a gyermeküket érintő jogsértések és igazságtalanságok megszűntetése érdekében! Igaz, hogy kevesen.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum