Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

F?menü: JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Jogorvoslat közösségi érdeksérelem esetén

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet jogainak megsértése (fellebbezés)

Az iskolaszék és a diákönkormányzat, Szülői Szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése ellen a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz lehet fordulni.

Ezekben a bírósági ügyekben a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.

Figyelem!

Ha az intézményi Szülői Szervezetnek van saját működési szabályzata (ISZSZMSZ), akkor abban kell meghatározni, ezeket a fontos jogosítványokat, amelyről nem sokan tudnak, pedig már a közoktatási törvény is előírta semmiség címén.

Törvényességi felügyeleti eljárás

Ha az iskolaszék, a diákönkormányzat és a Szülői Szervezettel szembeni jogsértő döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hozta, a kormányhivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. (Önkormányzati fenntartású óvoda vagy iskola esetén.)

Figyelem

Ha a Kormányhivatal elutasítja a törvényességi kérelmet, vagy nem biztosít megfelelő jogorvoslatot a sértett szervezetek számára, akkor nincs lehetőség további felülvizsgálatra. Zsákutca!

Fenntartói döntés megtámadása (érvénytelenítés)

Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának id?pontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik. A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség megállapítását a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a kormányhivatalnál lehet kezdeményezni. A három hónapos határidő a döntésnek az érdekelt részére történő közlésének napján kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés meghozatalát követő tizenötödik munkanap. A megtámadáshoz biztosított határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Érvénytelenítés (elégtétel)

Érvénytelenség megállapítása esetén a kormányhivatal, a bíróság

a) elrendelheti

aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől,

ab) hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és ennek a saját költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson,

ac) a jogsértő költségén a jogsértés előtti állapot helyreállítását, a jogsértő állapot megszüntetését, a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától megfosztását,

b) meghatározott időre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott nevelési-oktatási intézmény vagy annak tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési jogviszony, tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítését, feltéve, hogy a településen másik intézményben megoldható az érintett gyermekek, tanulók felvétele.

Érvényessé nyilvánítás

Az érvénytelen döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka megszüntethető.

Szülői Szervezet véleményező jogosítványai

A köznevelési törvény 75. § (3) bekezdésértelmében: A fenntartó

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,

b) átszervezésével,

c) feladatának megváltoztatásával,

d) nevének megállapításával,

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi – többek között - a Szülői Szervezet  véleményét.

MSZOE álláspont

A Szülői Szervezet nem működik hitelesen, ha megfelelő szakvélemények beszerzése nélkül, laikus módon (hasra ütésszerően) véleményezik a fent meghatározott fenntartói döntésekkel kapcsolatos véleményezésre előterjesztett anyagokat.

Ahhoz, hogy Szülői Szervezet szakmailag megalapozott vélemény tudjon nyilvánítani ezekben a fenntartói döntésekben, jogi, pénzügyi, vagy közoktatási szakértőt kell felkérnie kb. 50-80 000 forint/fő összegért.

MSZOE javaslat

Ha a nevelési, oktatási intézményeknek lehetőségük (pénzük) van szakértők megbízására, akkor a Szülői szervezet számára is biztosítani kell megfelelő összeget erre a célra máskülönben nincs értelme a véleményezési jognak.

A nyilvántartott közoktatási szakértők közül - eddigi ismereteink szerint – nem volt olyan szakértő, aki merte volna elvállalni a Szülői Szervezetek felkérését. Ezért javasoljuk, hogy az Oktatási Hivatal jelöljön ki közoktatási szakértőt ilyen esetekben, máskülönben nincs értelme a véleményezési jognak.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum