Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

F?menü: JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Jogorvoslat közösségi érdeksérelem esetén

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet jogainak megsértése (fellebbezés)

Az iskolaszék és a diákönkormányzat, Szülői Szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése ellen a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz lehet fordulni.

Ezekben a bírósági ügyekben a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.

Figyelem!

Ha az intézményi Szülői Szervezetnek van saját működési szabályzata (ISZSZMSZ), akkor abban kell meghatározni, ezeket a fontos jogosítványokat, amelyről nem sokan tudnak, pedig már a közoktatási törvény is előírta semmiség címén.

Törvényességi felügyeleti eljárás

Ha az iskolaszék, a diákönkormányzat és a Szülői Szervezettel szembeni jogsértő döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hozta, a kormányhivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. (Önkormányzati fenntartású óvoda vagy iskola esetén.)

Figyelem

Ha a Kormányhivatal elutasítja a törvényességi kérelmet, vagy nem biztosít megfelelő jogorvoslatot a sértett szervezetek számára, akkor nincs lehetőség további felülvizsgálatra. Zsákutca!

Fenntartói döntés megtámadása (érvénytelenítés)

Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának id?pontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik. A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség megállapítását a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a kormányhivatalnál lehet kezdeményezni. A három hónapos határidő a döntésnek az érdekelt részére történő közlésének napján kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés meghozatalát követő tizenötödik munkanap. A megtámadáshoz biztosított határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Érvénytelenítés (elégtétel)

Érvénytelenség megállapítása esetén a kormányhivatal, a bíróság

a) elrendelheti

aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől,

ab) hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és ennek a saját költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson,

ac) a jogsértő költségén a jogsértés előtti állapot helyreállítását, a jogsértő állapot megszüntetését, a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától megfosztását,

b) meghatározott időre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott nevelési-oktatási intézmény vagy annak tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési jogviszony, tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítését, feltéve, hogy a településen másik intézményben megoldható az érintett gyermekek, tanulók felvétele.

Érvényessé nyilvánítás

Az érvénytelen döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka megszüntethető.

Szülői Szervezet véleményező jogosítványai

A köznevelési törvény 75. § (3) bekezdésértelmében: A fenntartó

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,

b) átszervezésével,

c) feladatának megváltoztatásával,

d) nevének megállapításával,

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi – többek között - a Szülői Szervezet  véleményét.

MSZOE álláspont

A Szülői Szervezet nem működik hitelesen, ha megfelelő szakvélemények beszerzése nélkül, laikus módon (hasra ütésszerően) véleményezik a fent meghatározott fenntartói döntésekkel kapcsolatos véleményezésre előterjesztett anyagokat.

Ahhoz, hogy Szülői Szervezet szakmailag megalapozott vélemény tudjon nyilvánítani ezekben a fenntartói döntésekben, jogi, pénzügyi, vagy közoktatási szakértőt kell felkérnie kb. 50-80 000 forint/fő összegért.

MSZOE javaslat

Ha a nevelési, oktatási intézményeknek lehetőségük (pénzük) van szakértők megbízására, akkor a Szülői szervezet számára is biztosítani kell megfelelő összeget erre a célra máskülönben nincs értelme a véleményezési jognak.

A nyilvántartott közoktatási szakértők közül - eddigi ismereteink szerint – nem volt olyan szakértő, aki merte volna elvállalni a Szülői Szervezetek felkérését. Ezért javasoljuk, hogy az Oktatási Hivatal jelöljön ki közoktatási szakértőt ilyen esetekben, máskülönben nincs értelme a véleményezési jognak.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum