Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára

Óvodai szakvélemény iskolakezdéshez

Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány, amelyen az óvoda –saját szakmai véleménye szerint - három pont közül választhat, aláhúzással:

„Javasoljuk a gyermek:

a) az iskola első évfolyamára

b) további óvodai nevelését

c) szakértői bizottsági vizsgálatát”

Az óvodai szakvéleményt (javaslatot) a szülőknek alá kell írni és egy példányát át kell adni a számukra. Javasoljuk, hogy írják alá és vegyék át az óvodai szakvéleményt, akkor is, ha nem értenek egyet vele.

(Sok óvoda megkéri szülőktől a nyomtatvány árát, de ne fizessenek érte.)

Mit tegyen a szülő, ha nem ért egyet az óvodai szakvéleménnyel (javaslattal)

Ha a szülő nem ért egyet azzal az óvodai „javaslattal”, hogy 6 éves gyermeke még egy évig óvodában maradjon, akkor kérni kell, hogy fejlettségi szintjét szakértői bizottság vizsgálja meg.  Természetesen a gyermek fejlődését nyomon követő óvodai dokumentáció alapján! Lásd lentebb.

Ha a szülő nem ért egyet azzal az óvodai „javaslattal”, hogy 6 éves gyermeke már elég fejlett és beiratkozhat a kijelölt vagy választott iskolába, akkor kérje, hogy gyermeke fejlettségi szintjét szakértői bizottság vizsgálja meg. Természetesen a gyermek fejlődését nyomon követő óvodai dokumentáció alapján! Lásd lentebb.

Ha a szülő nem ért egyet, azzal, hogy gyermeke szakértői vizsgálatra szorul, akkor is el kell vinni gyermekét,  ha az óvoda hivatalosan felszólítja. Ha megtagadja a vizsgálatot a köznevelési feladatot ellátó hatóság (kormányhivatal) kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton.

Fontos tudni!

Az óvodai szakvélemény csak egy javaslat. Az általános iskola dönthet úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az óvoda „javaslatát” és a Szakértői Bizottság véleményét és saját belátása (mérlegelése) szerint dönt a gyermek felvételéről.

Nincs olyan jogszabályi előírás, hogy az óvoda vagy a Szakértői Bizottság véleményét az iskolának kötelező figyelembe venni! Az iskola igazható mérlegelési joga, hogy felveszi a gyermeket vagy sem.

Egy év múlva úgyis kiteszik az óvodából, akár mit mond az óvoda vagy a szakértői bizottság!

Figyelem!

Hogyan bizonyítja az óvoda azt a szakmai álláspontját, hogy a gyermek felvehető az iskola első évfolyamára? Hasára üt, vagy dokumentumokkal igazolja, hogy a gyermek hat éves korára elérte vagy el fogja érni az iskolakezdéshez szükséges fejletséget?

Hogyan bizonyítja az óvoda azt a szakmai álláspontját, hogy a gyermek további óvodai nevelésre szorul, mert szeptember 1-ig nem fogja elérni iskolakezdéshez szükséges fejletséget?

Hogyan bizonyítja az óvoda azt az álláspontját, hogy a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatára szorul?

Az óvodába járó gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció

Álláspontunk szerint egyértelmű, hogy az óvodába járó „gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” az egyetlen olyan dokumentum, amellyel bizonyítható az óvodai szakvéleményben aláhúzott három pontos állásfoglalás valamelyike.

A 20/2012. EMMI rendelet 93/A. § (1) bekezdése szerint:

 „A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.”

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza”

„a) a gyermek anamnézisét,

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.”

Figyelem!

A szülő joga, hogy megismerje a gyermekéről írásban rögzített fejlődési adatokat és egyéb megfigyeléseket. A szülő joga, hogy megismerje gyermeke „fejlődését elősegítő megállapításokat”, „intézkedéseket” és az „elért eredményeket”.

Ha az óvoda a szülő tudta nélkül vezetik a gyermeke fejlődését nyomon követő dokumentációt, akkor személyiségi jogokat sértő súlyos szabálysértést követ el!

Mi még nem találkoztunk olyan szülővel, akit tájékoztattak volna óvodás gyermeke fejlődéséről, ezért a szülők egyáltalán nem tudják, hogy milyen „káderlapot” vezetnek gyermekéről.

Jogorvoslati lehetőség a Szakértői Bizottságok véleményével szemben

Ha a szülő nem ért egyet a Szakértői Bizottság véleményével, akkor kérje a tájékoztató vélemény felülvizsgálatát a járási kormányhivatal vezetőjénél. A Szakértői Bizottság véleménye nem határozat, csak egy megfellebbezhető vélemény!

Ha a szülő nem ért egyet a „járási kormányhivatal” által elrendelt szakértői vizsgálat eredményével, akkor a szülő a „megyei kormányhivatal” vezetőjéhez fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

A „megyei kormányhivatal” egy újabb szakértői vizsgálatot rendel el, és ha a szülő nem ért egyet a vizsgálat eredményével, akkor egy újabb felülvizsgálati kérelmet kell beadni a „megyei kormányhivatalhoz”.

A jogorvoslati eljárás keretében a következő lépés, hogy a „megyei kormányhivatal” az „országos pedagógiai szakszolgálathoz” küldheti a gyermeket vizsgálatra.

Az „országos pedagógiai szakszolgálat” véleménye alapján a „megyei kormányhivatal” határozatban dönt a gyermek fejletségéről, amelyet a „bíróság” előtt lehet megtámadni.

Figyelem!

Tehát többlépcsős jogorvoslati lehetőség végén születhet meg a „megyei önkormányzat” határozata, hogy a 6 életévét betöltő a gyermek beiratkozgat az általános iskola 1. évfolyamára vagy a még egy évig óvodában kell maradnia.

Hogyan mondhatja ki az óvoda vagy egy valamilyen szakértői bizottság februárban-márciusban, hogy egy kisgyermek személyisége megáll a fejlődésben és 6 hónap múlva (szeptember 1-én) is iskola éretlen lesz. Jövőbe lát?

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum