Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda

Óvodai gyermekbántalmazások

Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Lásd itt!

Az óvodapedagógusok alapvető feladata a szülők által rájukbízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 62. § (1) bekezdés]

Az alapprogram szerint elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. [Lásd: Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet]

A kisgyermekek emberi méltóságát sértő illegális óvodai fegyelmezése nem utal derűs, szeretetteljes óvodai légkörre.

Illegális fegyelmezés az óvodákban

Szülői panaszok sokasága jelzik, hogy a magas csoportlétszámok miatt túlterhelt, fáradt, magánéleti és anyagi problémákkal küzdő óvodapedagógusok a felügyeletükre bízott gyermek neveléséhez különböző tiltott fegyelmező eszközöket vetnek be, pl.:

Tettlegesség: lökdösik a gyerekeket, meglegyintik a fejüket, beragasztják a száját, összekötözik a kezét (sajtóhír is volt) , leöntik vízzel, stb.)

Sértegetés, szidás, a gyermek testi tulajdonságainak emlegetése: kövér vagy, buta vagy ügyetlen vagy, stb.

Testi kényszert alkalmaznak a rosszízű ételek elfogyasztásához (beletömik), vagy hagyják, hogy a gyermek éhen maradjon (a megmaradt alapanyagot hazaviszik az alkalmazottak).

Általános jelenség a „kiabálás”, „üvöltözés” a gyerekekkel.

Újabban sok szülői panasz érkezik be hozzánk, hogy az óvodapedagógusok és a dajkák megalázó módon kiabálnak a gyermekekkel.

Egy szülőnek azért kellet elvinni az óvodából gyermekét, mert fütyörészett!

Ha az óvodai alkalmazottak nem éreznek szeretetett a gondoskodásukra szoruló gyermekek iránt, akkor legalább tiszteljék gyermeki mivoltukat, és ne bántalmazzák őket.

Figyelem!

Az Óvodai alapprogram szerint: „A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.”

Hát jól nézünk ki ezzekkel a "modell" óvodákkal!

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család

Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerint: „A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.”

A családi nevelés kiegészítése nem jelenti az óvodáknak kiszolgáltatott kisgyermekek fegyelmező büntetését, testi fenyítését, szidalmazását, megalázását, megfélemlítését. 

Az iskolában már lehet, óvodában tilos „fegyelmezni” a gyermekeket. Az óvodában nincs fegyelmezés, de van önfegyelemre nevelés.

Pedagógiai eszközök hiánya az óvodai nevelésben 

A pedagógus szervezetek és az egyes pedagógusok azt mondják, (pl. a sajtóban), hogy nincsenek eszközeik a „rosszalkodó kisgyermekek” megrendszabályozásához. Akkor milyen nevelési módszereket tanultak a főiskolákon, egyetemeken?

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését.

Hivatalos szervek és az óvodafenntartók szerint az illegális óvodai fegyelmezések megengedett pedagógiai eszközök, amelyek alkalmazásával az pedagógusok nem követetnek el súlyos kötelezettségszegést. 

Ha a kisgyermekek kezének összekötözése, szidalmazása, a kiabálás, lökdösés a  módszermódszertani szabadság része, akkor baj van az óvodapedagógusok értékrendjével.

 A gyermekek emberi méltósága

Az emberi méltóság védelméből eredően a köznevelés intézményében nem alkalmazható semmilyen okból, semmilyen indokból és semmilyen formában olyan fegyelmezési eszköz, amely a gyermeket, a tanulót megalázó helyzetbe hozza. Nincs lehetőség arra, hogy az óvodába, iskolába, kollégiumba járó gyermekkel, tanulóval szemben a testi fenyítést vagy a testi erőszakot bármilyen formában alkalmazzák. A megalázó bánásmód azonban sokkal szélesebb ennél a körnél.

Tiltott a gúnyolódás, a lelki „ráhatás”, a közösségből való kizárás, a megfélemlítés stb.

Az illegális fegyelmezésekkel az óvodai alkalmazottak többszörösen és súlyosan megsértik a kisgyermekek emberi méltóságát. Ez a cselekmény ellentétes több nemzetközi egyezmény előírásaival, az alaptörvényben foglaltakkal, és a pedagógus kötelezettségeit meghatározó törvényi rendelkezésekkel.

Az alaptörvény II. cikk-e szerint ugyanis az emberi méltóság sérthetetlen. Sérült azonban az alaptörvénynek a megalázó bánásmód tilalmára vonatkozó rendelkezése is. Az alaptörvény III. cikk-e kimondja: senkit nem lehet megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.

Hasonló rendelkezés található az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben (EJASZV): „Senkit nem lehet kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak, vagy büntetésnek alávetni.” [EJASZV. 3. cikk.]

A gyermekjogi egyezmény 37. cikk szerint: Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy gyermeket ne lehessen sem kínzásnak, sem kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

Figyelem!

Az óvodai szülői közösségek feladata, hogy megvédjék gyermekeiket verbális és fizikai erőszaktól és fellépjenek az óvodák emberi máltóságot sértő illegális fegyelmező módszereivel szemben.

A szülői panaszok és bejelentések alapja a gyermek emberi méltóságának sérelmére és a kiskorú veszélyeztetésére vonatkozó előírás.

Kiskorúak veszélyeztetése büntetőjogi kategória

A Büntető törvénykönyv (Btk.) 208. § (1) bekezdés értelmében: a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

További büntető tételek:

Megfélemlítés, fenyegetés 1 év

Kiszolgáltatott személy megalázása 1 év

Becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata 1 év

A fentebb felsorolt szülői panaszok szerint megvalósult a gyermek veszélyeztetése, zaklatása, megalázása, megfélemlítése a szankciók mégis elmaradnak.

Ha a szülők kötözik össze gyermekük kezét vagy leragasztják a száját, az családon belüli erőszaknak minősül, és bilincsbe verve viszik el őket a lakásukból.

Ha az óvodapedagógusok teszi ugyanezt, akkor az „ejnye-ejnye” megjegyzésen kívül más büntetést nem kapnak érte.

Munkajogi felelősségre vonás sincs. Az alkalmassági vizsgálat, foglalkoztatástól való eltiltás ismeretlen gyakorlat a magyar köznevelésben.

A foglalkozástól eltiltás kiskorú veszélyeztetése esetén

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetője eltiltható bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

 

A foglalkozástól eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú.

 

A határozott ideig tartó eltiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év. [2012/C törvény (BTK) 52§ és 53§]

MSZOE törvénymódosító javaslata az óvodai csoportlétszámok csökkentésére

Az óvodai nevelés hatékonysága érdekében csökkenteni kell az egy óvodapedagógusra jutó gyermeklétszámot, amely nem haladhatja meg a 8 főt. Törvény értelmében szülői igény estén 8 fővel indítható kistelepülési óvoda. [(Nkt. 69. § (1)]

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az Nkt. 4. melléklet határozza meg.

 

A

B

1

Intézménytípus/Oktatási forma

Csoportlétszámok

2

 

BA minimum

BB maximum

BC átlag

3

Óvoda

13

25

20

Törvény értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt, [Nkt. 24. § (7)]

Kistelepülési óvodákban általános gyakorlat a 30-35-40 fős vegyes csoport szervezése. Álláspontunk szerint az 5-6-7 éves gyermekeket nem lehet egy csoportba beosztani 3 és 4 évesekkel.

A maximális létszámmal működő vegyes csoportok kialakítása jelenleg általános gyakorlat az önkormányzati fenntartású óvodákban, ezért módosítani kell a köznevelési törvény 4. sz. mellékletétben meghatározott óvodai minimum és maximum csoport létszámot az alábbiak szerint:

Javaslat az óvodai csoportlétszámok módosítására

 

A

B

1

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

2

 

BA minimum

BB maximum

BC átlag

3

Óvoda

13 4

25 8

20 6

Törvényben kell előírni a gyermekek életkora és fejlődési szintje szerint történő óvodai csoportok szervezésének szabályait. Pl. egy harmincfős óvodai gyermeklétszámot életkoruk szerint három csoportra (kis- közép- és nagycsoport), ezen belül a gyermekek egyéni fejletségi szintje szerint még legalább két-két csoportra kell osztani.

A javaslat értelmében a maximum csoportlétszám 8 fő, amelyet semmilyen körülmények közözött nem lehet túl lépni. 8+1 fő beiratkozó gyermek esetén egy 5 és egy 4 fős óvodai csoportot kell indítani.

A minimum csoportlétszám 4 fő gyermek, amelyet az igényeknek megfelelően csökkenteni lehet.

A csoportbontáshoz biztosítani kell személyi feltételeket (csoportonként kettő óvodapedagógus (két órás átfedéssel), továbbá a szükséges tárgyi feltételeket és területet (2,0 m2/fő csoportszoba).

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célok és nevelési elvek hatékony megvalósítása érdekében javasolt 1/8 pedagógus-gyermek arány finanszírozásán kívül minden más megoldás kamu!

A kötelező óvodai ellátásban való részvétel mind a szülők, mind a gyermekek és az óvodai alkalmazottak számára kínszenvedés lesz, ha nem kerül elfogadásra a fenti csoport létszámra vonatkozó MSZOE javaslat

Gyermekek veszélyeztetése itt!

Jogorvoslati lehetőségek a köznevelési intézményekben elkövetett jogszabálysértések és érdeksérelmek ügyében

Óvodai nevelés országos alapprogram teljes szövege itt található.

Pedagógusok etikai kódexe itt!

Nyolcfős óvodák alapítását kezdeményezhetik a szülők

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum