Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda

Anamnézis

Anamnézis=kórelőzmény/élettörténet (kikérdezés, dokumentációelemzés)

Születés körüli adatok, fejlődést meghatározó tényezők (családi és szociális, betegségek, korábbi orvosi vizsgálatok eredményei, pedagógiai-nevelési feltételek, korábbi pszichológiai értékelések, kezelések, terápiák, fejlesztések gyakorisága, intenzitása, helye, személyi feltételei, stb.).

A gyermek óvodai fejlődését nyomon követő dokumentáció

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.

2013. szeptember 1-től miniszteri rendelet írja elő a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció folyamatos vezetését, amely tartalmazza többek között az óvodába járó kisgyermekek anamnézisét is.

A 2012/20. EMMI rendelet új 93/A. § (1) bekezdés szerint: A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza

a) a gyermek anamnézisét*,

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.

A rendelkezés hatálybalépése után minden óvodában kötelező, hogy a fenti tartalommal névre szólóan, naplószerűen vezessék a gyermekek fejlettségi szintjét, fejlődési ütemét, személyre szabott nevelési irányát és a fejlődése érdekében megtett intézkedések listáját valamilyen kartotékrendszerben vagy internetes programban.

A jogszabály nem határozza meg a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő dokumentum vezetésének követelményeit, és a szülők tájékoztatásának módját, amelyet - álláspontunk szerint – az óvodai SZMSZ-ében és a házirendjében kell rögzíteni.

Álláspontunk szerint a 2 óra „átfedési idő” és a nevelés nélküli munkanapok száma nem elegendő arra, hogy a dokumentumok hiteles vezetésével járó adminisztratív munkát az óvodapedagógusok megfelelően el tudják végezni. A gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt összegző szakmai munka sokkal nagyobb feladat, mint az általános iskolában alkalmazott szöveges értékelés és minősítés

Figyelem!

Ha egy ilyen óvodai dokumentációt (pszichopedagógiai anamnézist, „testi, lelki érzelmi, káderlapot”) elküldenek egy általános iskolába, akkor egész életére megbélyegezhetik az óvodából iskolába kerülő gyermeket és a szüleit.

 

Tájékoztatásul bemutatunk egy anamnézis mintát a szülőknek, bár a legtöbb óvodában évek óta szokásos az ilyen kérdőívek kitöltése.

Pszichopedagógiai anamnézis

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét*, valamint a testi, szociális, érzelmi, hit és erkölcstani és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően.

*Anamnézis=kórelőzmény

1. Személyes adatok

·         Név

·         Kor

·         Lakcím

·         Együttműködő személy (gyermeknél a szülő)

2. Jelen állapot

·         Probléma vázolása,

             - szomatikus megközelítés
          - pszichés megközelítés
          - szociális megközelítés

3. Családi anamnézis

·         Szülők, testvérek, azon rokonok, akikkel egy térben él

          - életkoruk
          - halálesemény (ami mélyen érinthette a gyermeket)
          - egészségi állapotuk
          - klienshez fűződő viszonyuk

·         Szülők házassága

·         Testvér neme, életkora, tevékenysége, egészségi állapota, pszichés státusza

·         Család szociális helyzete

4. Egyéni anamnézis

·         Várt gyermek-e, mindketten várták-e

·         Volt-e a terhesség alatt olyan behatás, amely említésre méltó a szülők szerint

·         Perinatális (születés körüli) történések

·         Szülés körülményei

·         Táplálás

·         Mikor kezdett járni, beszélni

·         Mikor lett szobatiszta

·         Gyermekkori betegségek

·         Kisgyermekkor szokásai

          - szomatikus, pszichés jellegű történések, melyeket a szülők említésre

             méltónak tartanak (pl.: bepisilés, szorongás…)

·         Felnevelkedés körülményei

·         Intézményes nevelés

          - Járt-e bölcsődébe, ha igen, mikortól.
          - Járt-e óvodába, ha igen mikortól
          - kedvenc érdeklődési területei, volt-e ellene jogi eljárás, volt-e büntetve, volt-e áldozat

·         Baleset, kórházi ellátás

·         Viselkedés illetve teljesítményzavarral kezelték-e a gyermeket

          - ha igen, anyagokat begyűjteni, de azokat kellő fenntartással kezelni

·         Premorbid személyiségjellemzők

          - társas kapcsolatok minősége
          - mennyire szűk vagy tág a kortárscsoport
          - mennyire felszínes vagy mély kapcsolatok

·         Szabadidős tevékenység

- társakkal vagy egyedül tölti az idejét

·         Jellegzetes szokások

·         Milyen az uralkodó hangulata, érzelmei, temperamentuma

          - szülő véleménye
          - kliens véleménye önmagáról
          - saját megfigyelésem erről

·         Étkezési szokások, szerfogyasztások

·         Mik foglalkoztatják

·         Milyen az állapotbelátása

·         Zavarja-e az állapota

5. Pszichés státusz elemei

·         Általános megjelenés

          - Öltözet, testalkat

·         Magatartás

          - kooperál-ellenáll
          - figyelmes-figyelmetlen
          - pozitív-agresszív
          - őszinte-nem őszinte
          - megnyerő-antipatikus

6. Pszichomotilitás, mimika

·         Járás

·         Vannak-e tipikus mozdulatok, ha igen, milyenek

·         Élénk, lassú

·         Mimika milyensége

7. Kognitív funkciók

·         Figyelem: mit vesz észre

·         Emlékezet

·         Általános ismeret

·         Intelligencia

·         Gondolkodás megismerése

          - gondolkodás alakisága:
          - beszélgetés áramlása,
          - asszociáció,
          - érzelmi töltés,
          - spontenaitás,
          - reakcióidő
          - szegényes vagy merev
          - tartalmi aspektus:
          - kóros vonatkozások
          - túlértékelés
          - téveszme
          - félreértelmezés
8. Érzelmi-hangulati élet

·         Emelkedett, eufórikus

·         Depressziós

·         Ingerlékeny

·         Látható düh, félelem, szorongás, labilitás

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum