Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda

Az óvoda éves munkaterve

Az óvoda éves munkaterve határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. A nevelési év helyi rendjében kell az óvodának szabályoznia azokat a kérdéseket, amelyek egy adott nevelési év megszervezésével függenek össze. (Óvodában a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.)

Óvodai munkaterv a 20/2012. EMMI rendelet 3. §-a szerint

Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék (ha van) és az óvodai Szülői Szervezet, közösség véleményét.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról a nevelőtestület dönt az érdekeltek véleményének meghallgatásával. (A véleményt ki kell kérni, de nem kötelező figyelembe venni.)

Figyelem!

Az óvodai munkaterv véleményezése a Szülői Szervezetek egyik fontos jogosítványa, amelyen keresztül a szülők megismerhetik és képviselőiken keresztül befolyásolni tudják az óvoda éves működését.

Ha az óvodavezetés nem kéri ki a Szülői Szervezet véleményét, akkor a Szülői Szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be! Lásd itt!

Ha a Szülői Szervezet vezetői nem tájékoztatják a szülőket az óvoda munkatervről, illetve nem kérik ki a véleményüket, akkor nem méltók a tisztségükre.

Az óvodai nevelési év helyi rendje

Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni

a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,

d) az óvodai, élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,

h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.

Nevelés nélküli munkanapok

Az óvodák alapfeladata a gyermekekkel való törődés. A foglalkozások mellett szükség lehet azonban olyan feladatok megoldására, amelyek összefüggnek az adott óvoda életével, működésével, illetve pedagógiai tevékenységgel.

Jogszabály értelmében az óvodai nevelés nélküli munkanapok, egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén – az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét. Tehát kérni kell (írásban)!

A Szülői Szervezet feladata, hogy megkérdezze a munkavállaló vagy beteg, idős szülőket, hogyan tudják ellátni gyermekeik felügyeletét, étkeztetését a nevelés nélküli munkanapokon.

Figyelem!

Az óvodai nevelési rend kialakításánál kiemelkedő szempont az óvodának az a törvényben előírt feladata, hogy részt vesz a gyermek napközbeni ellátásában* is. Az óvodában ezért nincs az iskolához hasonló nyári szünet.

A munkaadók nem tolerálják, ha a munkavállaló szülő évente öt alkalommal váratlanul szabadságot kér, mert az óvoda, okkal, ok nélkül, nevelés nélküli munkanapot szervez a szülők hátrányára.

Az óvodapedagógusok 40 órás munkaidejébe (napi 8 óra) belefér, ha évente öt vagy akár tíz alkalommal összehívják őket valamilyen intézmény döntés meghozatalához vagy továbbképzéshez. Nincs szükség az óvodai ellátás átmeneti szüneteltetésére.

Álláspontunk szerint a „nevelés nélküli munkanapok” óvodai előírása szülő- és gyermekellenes intézkedés, amely munkajogilag sem értelmezhető, ezért el kell törölni!

Óvodai napirend

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Figyelem!

Jogszabály értelmében az önkormányzati fenntartású óvodákat minimum heti ötven órában (napi tíz órában) nyitva kell tartani. A gyermek napközbeni ellátása* érdekében - szülői igény esetén - ez az idő megnövelhető.

 Szülők tájékoztatása az óvoda zárva tartásáról

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Figyelem!

Az óvoda egész évben nyitva tartó nevelési intézmény. Az óvodában nincs őszi-, téli-, tavaszi-, sem nyári szünet!

Az óvodai tevékenység átmeneti szüneteltetését, az meghatározott időre történő bezárását – karbantartás, takarítás, tisztasági festés (ÁNTSZ) – oly módon kell megoldani, hogy biztosítva legyen az ellátatlanul maradó gyermekek napközbeni felügyelete (étkeztetése).

A szülők számára nem értelmezhető az önkormányzati fenntartású és a köznevelési megállapodás alapján működő magán és egyházi óvodák több hetes, sőt több hónapos nyári zárva tartása.

Nem lehet arra hivatkozni, hogy azért kel az óvodát bezárni nyáron, mert csak így oldható meg az óvodapedagógusok szabadságolása. Akkor minek hozták létre a pedagógusok fővárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerét? Hogy a szülőkön és a kisgyermekeken spórolják el helyettesítés költségeit a fenntartók?

Az óvodák többhetes nyári zárva tartása - az óvodai közszolgáltatás elvonása a szülőktől – effektíve normatíva csalásnak minősíthető.

MSZOE javaslat

Az oktatásért felelős miniszter által minden évben kiadott „tanév rendjét” ki kell egészíteni az „óvodai nevelési év rendjével”, amelyben pontosan meg kell határozni, többek között, az óvodai nevelési év napjainak számát, hogy az óvodák fenntartói, ne tudják saját kényük- kedvük szerint zárva tartani intézményeiket.

(Az óvoda egész évben nyitva tartó nevelési intézmény. Az óvodában nincs szünet és nincs nevelés nélküli munkanap, sőt a munkavállaló szülők igénye szerint szombaton és vasárnap is nyitva kell tartani.)

Jogszabályi háttér a gyermekek napközbeni ellátásához

*A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdés szerint:

„A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.”

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (3) bekezdés szerint:

 „Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.” (heti 61 óra van finanszírozva ezekre a célokra.)

A véleményezés szabályai itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum