Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda

Óvodai közzétételi lista

Az óvodai nevelés nyilvánossága

 (A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. ( VIII.28. ) kormányrendelet 23.§-ának vonatkozó szakaszai alapján.)

A gyermekeik érdekében eljáró szülők hiteles tájékoztatása a köznevelés működéséről fontos oktatáspolitikai kérdés. A jogalkotó úgy teljesíti a tájékoztatási joggal összefüggő alkotmányos feladatait, hogy tájékoztatási, értesítési, közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettséget ír elő a köznevelési intézmények – közöttük az óvoda - számára.

Felméréseink azt bizonyítják, hogy az óvodák, iskolák, kollégiumok, és pedagógiai szolgáltatók többsége visszatartja azokat az információkat, amelyek segítségével a szülők el tudnak igazodni a különböző oktatási kérdésekben, és az intézmények belső rendjében.

A tájékozatlan szülők számára ismeretlen az intézmények működését szabályozó rendelkezések többsége, minden elhisznek amit a  tekintélyelv alapján működő óvoda, iskola mond, és közreműködés helyett közömbösséggel esetleg agresszióval reagálnak a számukra idegen, nehezen érthető, esetleg jogszabálysértő intézkedésekre.

A fő probléma az, hogy maguk a pedagógusok sem rendelkeznek hiteles információval az új oktatáspolitikai célkitűzésekről. A tevékenységüket szabályozó jogi ismereteik hiányosak, szakmai felkészültségük elavult. Az intézményvezetés az információk eltitkolásával a pedagógusokat is félre vezeti az óvoda, iskola, kollégium működésével kapcsolatos tanügy-igazgatási és finanszírozási kérdésekben.

A tájékoztatás kötelezettségének egyik konkrét formája az óvodai közzétételi lista nyilvánosságra hozatala, amelynek elmulasztása súlyos jogszabálysértés.

Óvodai közzétételi lista

A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.

A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által felügyelt (működtetett) KIR az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a jogszabályban meghatározott adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés* megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja.  A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

*OSAP = Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Az Oktatási Hivatal a közzétételi listát – a köznevelési intézmény kérelemére – elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából.

A nevelési-oktatási intézmények – tevékenységükhöz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott adatokat közzéteszik. E bekezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé.

Ha a köznevelési intézmény honlapján nem található a közzétételi lista, akkor itt keressék: www.oktatas.hu/hivatali_ugyek vagy kérdezzenek rá az intézményben, ha merik.

Az Oktatási Hivatal a KIR honlapján mindenki számára térítésmentes hozzáférést biztosít az adatokhoz.

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalma

229/2013. Kormányrendelet 23. § szerint:

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

Óvodai közzétételi lista további tartalma

Az óvodai közzétételi lista a fenti általános tartalomban meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

A közzétett adatokból megállapítható, hogy az óvodafenntartó megfelelő számú pedagógus és más alkalmazott foglalkoztatásával látja el közfeladatát vagy a gyermekek nevelésének és ellátásának kárára elspórolja a bérköltség egy részét.

Figyelem!

A szülői közösségnek kell fellépni akkor is, ha az óvodafenntartó szabadságolás miatt több hétre bezárja az óvodát, áthárítva a gyermekek nyári felügyeletét a munkavállaló szülőkre.

Társadalmi kontroll működtetésének alapja a közzétételi lista ismerete

Az állami intézmény fenntartás alapvető célja a törvényesen és etikusan működő óvoda, iskola, kollégium, amely függ a szülői közösségek hozzáállásától is. 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.) 24. § (2) bekezdése szerint „A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik.”

Az óvodai, iskolai, kollégiumi közérdekű adatok és dokumentumok nyilvánosságra hozatala a társadalmi ellenőrzés alapja. A legolcsóbb ellenőrzési forma, ha megkérdezik a szülőket és a tanulókat, az intézmények működéséről.

Az óvodai, iskolai kollégiumi Szülői Szervezet célja, és feladata, figyelemmel kísérni. hogy az intézmény milyen módon és milyen minőségben látja el köznevelési közfeladatait.

Az iskola és a szülők feladata például a közzétételi listán nyilvánosságra hozott törvényben előírt (indokolt) óvodai pénzkövetelések esetén

Szülői nyilatkozat beszerzése

A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul. [20/2012. EMMI rendelet 83. § (2)]

A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy nem tud vagy akar fizetni! A jogtalan pénzkövetelések esetén a fizetést meg kell tagadni!

Figyelem!

Ha az óvoda nem szerzi be a szülők írásos nyilatkozatát, a közzétételi listán nyilvánosságra hozott a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség követelése előtt, akkor jogszabálysértést követ el. (Álláspontunk szerint az iskolának 3 évre visszamenőleg meg kell őrizni a szülői nyilatkozatokat!)

A szülők tájékoztatása

Az óvoda köteles tájékoztatni a szülőket a közzétételi listán a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.

A tájékoztatási kötelezettségnek ki kell terjednie a köznevelési törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott gyermek és tanulói jogok ismertetésére, amely szerint:

„A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.”

Figyelem!

A tájékoztatás elmulasztása a tanulói jogról súlyos törvénysértés, amiért az óvodát felelősségre kell vonni.

Az indokolatlan  intézményi díjfizetési kötelezettségek és más jogtalanul megkövetelt szülői befizetésekről itt találhatnak bővebb információt

Sajnos a szülők akkor is fizetnek, ha tilos! Elismervényt vagy számlát sem kérnek. Vajon miért nem?

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum