Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

                                                      Főmenü: Tankönyv 2017.          

20 fontos szabály a 2017. évi tankönyvkiosztáshoz

Alaptétel: a tankönyvhasználata nem kötelező!

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében meghatározott tananyagot!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a tanuló köteles tankönyvből tanulni!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a szülő köteles a tankönyveket megvenni!

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy a tankönyvet be kell vinni az iskolába!

A tankönyv célja, hogy a szülők ellenőrizni tudják, hogy az adott pedagógus mit tanított meg a gyermekének és milyen tanmenet alapján.

A tankönyveket csak szeptemberben lehet kiosztani!

A legújabb rendelkezések szerint a tantankönyvek megrendeléséért, beszerzéséért és kiosztásáért, minőségéért, és darabszámért az iskola felel. (Eddig a tanuló és a szülő felelt!)

Nem lehet arra kényszeríteni a tanulókat, hogy szakítsák meg a nyári szünetet és augusztusban vegyék át a tankönyveiket!

Ugyanakkor tankönyvosztással megbízott pedagógusok számár a nyári szünet „tanítás nélküli munkanap”, ezért nyáron is kötelesek az iskolában tartózkodni, ha éppen nincsenek szabadságon.

A tankönyvkiosztás pedagógusok munkaköri feladata!

Az etikusan működő iskolákban szeptember elsején minden tanuló padjára leteszik a tankönyveit, akik majd utólag kifizetik (egyben vagy részletekben), ha egyáltalán ki tudják fizetni.

Az iskolának megéri tankönyvet osztani!

A tankönyvek szállításával megbízott Könyvellátó Nonprofit Kft. (KELLO) saját nyereségéből tanulónként 300 forintot biztosít az iskoláknak, amit az iskola felhasznáhat a pedagógusok díjazására is.

Nem a diákokkal kell a tankönyveket behordatni az iskolába, nem a diákokkal kell összeállítatni a névre szóló tankönyvcsomagokat, hanem fizetett alkalmazottakkal vagy közmunkásokkal!

A tankönyvek árát csak szeptemberben, a tankönyvek hiánytalan átvétele után, kell kifizetni a szülőknek!

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, átadás/átvételi bizonylat kíséretében. Ebből 1 eredeti aláírt példány a szülőnél marad, a 2. eredeti aláírt példányt az iskola visszajuttatja a KELLO részére. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. 

Csekk befizetési határidő: 2017. szeptember 15.

Befizetés módja: banki átutalás, csekk, iskolakezdési utalvány

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.

Iskolakezdési utalvánnyal a Kello-Infopontjain és a kijelölt postahivatalokban, fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják http://webshop.kello.hu/elerhetosegeink

Figyelem!

Csak akkor fizessenek, ha átvették az összes tankönyvet. Ha a tankönyvcsomagból hiányzik egy  tankönyv, akkor addig ne fizessék be a csekken található összeget, ameddig nem kapták a hiányzó tankönyvet.

A tanuló joga a részletfizetési kedvezmény igénylése

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

Ha nincs pénzük és nem jogosultak a fizetés alóli mentességre, akkor kérjék, hogy az iskola intézkedjen, hogy a halasztást részletfizetési kedvezményt vagy mentességet kapjanak.

A tankönyvet semmilyen indokkal nem lehet visszatartani!

Az iskolának nem feladata annak ellenőrzése, hogy a szülő befizette-e tankönyv árát vagy sem. A tankönyvfelelősnek nincs joga elkérni a fizetésről szóló csekket. Őrizzék meg a feladóvevényt, ne adják ki a kezükből!

A szülők által igényelt és az iskola által megrendelt tankönyveket, akkor is át kell adni a tanulóknak, ha nem fizette ki határidőre az ellenértékét (csekk).

Semmilyen indokkal nem lehet visszatartani a tankönyvek átadását, ha a szülők nem fizetik ki a tankönyvcsomag árát, mert az törvénysértés (szabotázs).

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól ráfizetést nem lehet kérni!

A tanulói tankönyvtámogatás összege állítólag 12 000 Ft/fő. Ha az iskola által összeállított tankönyvcsomag többe kerül. mint tankönyvtámogatás összege, akkor azt az iskolának kell kifizetni, nem az ingyenességre jogosult tanulónak.

Etikátlan dolog a rászorulóktól pénzt kérni. Ne fizessék ki a pénzkövetelést.

Kölcsönözni csak tartós tankönyveket lehet az iskolai könyvtárból!

Tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.

Minden tartós tankönyvre rá van nyomtatva, hogy a könyv tartóshasználatra készült. Nézzék meg, és ne fogadjanak el olyan kölcsöntankönyvet ingyenesség címén, amelyikre nincs ráírva, hogy „tartós tankönyv”.

A tankönyvkölcsönzés szabályait az iskola házirendjében kell rögzíteni.

A kölcsönzött tankönyveket tanév végén nem lehet visszakövetelni

Az iskolai könyvtárból ingyenesség címén kölcsönzött tankönyvet nem lehet visszakérni a tanév végén, ha az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, akár több tanéven keresztül, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt.

Használt tankönyvet ingyenesség címén nem lehet kiadni a jogosultaknak

A tanulóktól „visszaszedett” vagy visszavásárolt egyszer használatos tankönyveket le kell selejtezni!

Az ingyenesség nem évül el!

Bármikor keletkezik az ingyenességre való jogosultság, az arra jogosult tanulónak ingyenesen kell adni a tankönyveket. A tanév közben iskolát váltó tanulónak is ingyenesen jár az újabb tankönyv.

Az iskolai tankönyvrendelés

A tankönyvrendelést a tankönyvrendelés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell megtenni, az érintett tanulóknak – ha ismertek – és a tanulókat esetlegesen megillető támogatásoknak – amennyiben ismertek – a feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel tankönyvet, az okok megjelölésével.

Státusmódosítás (fontos)

A normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje október 1.

Tehát október 1-éig lehet bejelenteni, ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatott kézhez kapta, megszületik a harmadik gyermek, stb. vagy éppen elvesztette a kedvezményre való jogosultságot.

[17/2015. EMMI rendelet 29. § (1a) bekezdés]

A térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultság igazolásának végső időpontja

A jogosultság igazolásának végső időpontja október 15.

Ha a jogosultság igazolás október 15. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig be kell fizetni. [17/2015. EMMI rendelet 5. sz. melléklet]

Az „ingyenes” tankönyvellátás addig jár a tanulónak, ameddig iskolába jár

A tanuló 25 éves koráig vehet részt a nappali rendszerű iskolai oktatásba. Tehát az ingyenesség nincs életkorhoz kötve.

Ingyenesen jár a tankönyv a szakképző iskolákba járó tanulóknak is

A szakképző iskolák szakképzési évfolyamaira járó érettségizett tanulónak is jár a térítésmentes tankönyvellátás, ha megfelelnek  jogosultság követelményeinek (rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesül, három vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg vagy fogyatékos, saját jogán jogosult családi pótlékra).

A tankönyvnek egy ára van (iskolai ár)

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló - tanulói azonosító számmal rendelkező - tanulóktól nem lehet felárat követelni, nem lehet kiskereskedelmi (bolt áron) adni a második-harmadik tankönyveket sem, ha elveszt vagy megrongálódik.

Az évközben megrendelt tankönyvekért nem lehet szállítási díjat kérni!

Az iskola évközben is köteles megrendelni és „iskolai áron” átadni a tankönyvet a tanuló számára, ha iskolát vagy osztályt vált, elveszti vagy megrongálódik a tankönyve

A tankönyvet tanévközben is a tankönyvjegyzéken levő áron kell biztosítani.

A tankönyvvel nem lehet kereskedni, kiskereskedelmi hasznot rátenni, nem lehet, szállítási költséget felszámolni a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak.

A más településről, más kerületből bejáró tanulónak is biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást!

A normatív támogatást az iskolával tanulói jogviszonyban levő (az adott iskolába járó) tanulók létszáma után kapja az iskolafenntartó, nem a tanuló lakóhelye szerint.

Nem lehet azzal a tanulóval is megvetetni az új tankönyvet, aki más úton is hozzá tud jutni!

A szülő nem köteles új tankönyvet vásárolni.

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. [17/2015. EMMI rendelet 30. § (2) bekezdés]

Ha a szülő nem igényli az iskola által javasolt tankönyveket, mert már megvette vagy nagyobb testvértől örökölte vagy ismerőstől kapta, akkor az iskola nem kényszerítheti rá, hogy új tankönyvet vásároljon.

A három gyermekes család akkor is három gyermekes marad, ha az egyik gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója lesz

25 éves koráig a hallgatói jogiszonyban levő gyermek is beszámít a gyermekszámba. Tehát a közoktatásban tanuló testvérei jogosultak az emeltszintű családi pótlékra. így a térítésmentes tankönyvellátásra!

Jogorvoslati lehetőség

A tankönyvellátással kapcsolatos panaszaikat először az iskolafenntartó Tankerületi Igazgatónak címezzék.

Kedvezőtlen válasz estén, a területileg illetékes Kormányhivatal Vezetőjéhez kell fordulni felülbírálati kérelemmel!

Figyelem!

Több ezer iskola a jogszabályok betartásával szervezi a tankönyvellátást, sőt több településen és kerületben minden tanuló ingyen kapja tankönyveit.

Ugyanakkor több száz iskola valamilyen indokkal mégis vállalja a jogszabálysértő tankönyvkiosztást, nincsenek tekintettel a rászoruló családok helyzetétére.

Több milliárd forintot spórolhatnak a szülők, ha megkövetelik az iskoláktól a tankönyvellátással kapcsolatos jogszabályok következetes betartását.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

A tankönyvterjesztő (KELLO) levele a Szülőknek itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=472&v=marad&fid=129&hol=jobb

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum