Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2017.

A tankönyvek kiosztása 2017-ben

Alaptétel: a tankönyvhasználata nem kötelező!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a tanuló köteles tankönyvből tanulni!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a szülő köteles a tankönyvet megvenni!

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy a tankönyvet be kell vinni az iskolába!

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében meghatározott tananyagot!

A pedagógus feladata, hogy az iskola pedagógiai programjának részét képező helyi tantervét feldolgozza, tanmenetet, óravázlatot készít, és az órarendben található óraszám keretében elmagyarázza (megtanítja) az előírt ismeretanyagot.

Figyelem!

A szeptemberi szülői értekezletek célja nem a pénzgyűjtés, hanem az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelmények és a tanmenetek bemutatása szülőknek, hogy megismerjék a sokszor megtaníthatatlan mennyiségű tananyagot, amely gyermekük magasabb évfolyamra lépésének  feltétele.

Professzionális tanmenet (magyar nyelv és irodalom 1. osztály) itt:  http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=512&v=marad&fid=89&hol=bal

A tankönyvek célja

A tankönyvek célja, hogy a tanuló olyan kiegészítő információkhoz jusson az adott tantárgyból, amelyet felhasználhat tanulmányai során.

Álláspontunk szerint a tanuló beszámoltatása (felelés, dolgozatírás) és értékelése során a tankönyv tartalmának ismeretét nem lehet számon kérni!  

Tankönyvek kiosztása az iskola feladata

A legújabb rendelkezések szerint a tantankönyvek megrendeléséért, beszerzéséért és kiosztásáért, minőségéért, és darabszámért az iskola felel. (Eddig a tanuló és a szülő felelt!)

1. A tankönyveket csak szeptemberben az első tanítási napon lehet kiosztani!

Nem lehet arra kényszeríteni a tanulókat, hogy szakítsák meg a nyári szünetet és augusztusban vegyék át a tankönyveiket!

Tanévnyitó ünnepélyt sem lehet tartani augusztus végén a szünidő terhére! Szombaton és vasárnap sem.

Ugyanakkor pedagógusok számára a nyári szünet „tanítás nélküli munkanap”, ezért nyáron is kötelesek az iskolában tartózkodni, ha éppen nincsenek szabadságon. Pl. felkészíthetik a megbuktatott tanulókat a javítóvizsgára!

2. Az iskolának megéri tankönyvet osztani!

 

Ha az iskola feladata a tankönyvellátás szervezése, akkor a pedagógusok munkaköri kötelessége az iskolai tankönyvellátásba való részvétel, amiért nem jár külön díjazás.

Ugyanakkor a tankerületi központ által fenntartott iskola esetében a tankerületi központon keresztül az iskolának, a nem tankerületi központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet. 

 

 

 

 

A díjazás forrása

 a) a nem a tankerületi központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján az iskolának,
b) a tankerületi központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján a tankerületi központon keresztül az iskolának átengedett összeg. [17/2014. EMMI rendelet (3) (4) bekezdés]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem a diákokkal kell a tankönyveket behordatni az iskolába, nem a diákokkal kell összeállítatni a névre szóló tankönyvcsomagokat, hanem a fizetett alkalmazottakkal vagy közmunkásokkal!

 

3. A tankönyvek árát csak szeptemberben, a tankönyvek hiánytalan átvétele után, kell kifizetni a szülőknek, ha nem kérnek részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást.

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, átadás/átvételi bizonylat kíséretében. Ebből 1 eredeti aláírt példány a szülőnél marad, a 2. eredeti aláírt példányt az iskola visszajuttatja a KELLO részére. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. 

Csekk befizetési határidő: 2017. szeptember 15.

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.

Iskolakezdési utalvánnyal a Kello-Infopontjain és a kijelölt postahivatalokban, fizethetnek. A listát a Kello honlapján találhatják meg.

Nem lehet visszatartani a tankönyvek átadását, ha a szülők nem fizetik ki a tankönyvcsomag árát, mivel a tanuló joga, hogy mentességet, fizetési halasztást, vagy részletfizetést kérjen. [Nkt. 46. § (4)]

4. Ha az iskola olyan tankönyvlistát ad át a szülőknek, amivel nem értenek egyet, ne fizessék ki a csekket!

(A szülők nem kötelesek minden tankönyvet megvásárolni. Ha az iskola nem kérte ki a szülők nyilatkozatát arról, hogy melyik tankönyvet akarja megvásárolni, akkor jogszabálysértést követett el. Lásd igénylőlap!)

Nem lehet azzal a tanulóval is megvetetni az új tankönyvet, aki más úton is hozzá jutna, pl. nagyobb testvértől örökölte vagy a barátjától kapta, megvette.

Nem lehet egy tantárgyhoz két-három tankönyvet is megvetetni a tanulókkal, olyat sem, amelyeket egyszer-kétszer vagy egyáltalán nem használnak a tanév során.

5. A tanulói tankönyvtámogatás összege 12 000 Ft/fő. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól ráfizetést nem lehet kérni.

Az iskola nem kérhet ráfizetést a tankönyvcsomagra a térítésmentes tankönyvellátásra jogosultaktól.  Ha az iskola által összeállított tankönyvcsomag többe kerül, mint tankönyvtámogatás összege, akkor azt az iskolának kell kifizetni, nem az ingyenességre jogosult tanulónak.  (Ha a jogosultaktól mégis pénzt kérnek, ne fizessék ki! Tegyenek panaszt a tankerülezi központnál.)

Nem lehet arra hivatkozni, hogy kevés a normatíva, mert a törvény értelmében az állami iskolafenntartónak (KLIK) biztosítania kell minden jogosultnak az ingyenességet. (A jogtalanul beszedett pénzeket vissza kell fizetni!)

Figyelem!

Az ingyenes tankönyvellátás azt jelenti, hogy az arra jogosult tanuló 100 százalékosan térítésmentesen kapja az oktatásához szükséges valamennyi tankönyvet, munkatankönyvet, nyelvkönyvet, szakmai tankönyvet és az olyan a tankönyvhöz kapcsolódó kiadványokat, amelyek az ismeretanyag illusztrálására, illetve a tanultak gyakorlására és ellenőrzésére szolgálnak, segítséget nyújtanak a könyvben foglaltak elsajátításához, illetve azok használatához.

(Ilyen pl. a tankönyvhöz szervesen kapcsolódó atlasz, szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, munkafüzet, szótár, feladatlap, képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény vagy képgyűjtemény, lexikon, kottakiadvány, tananyagelem.)

6. Használttankönyvet ingyenesség címén nem lehet kiadni.

Nem lehet összefirkált, gyűrött, használt tankönyvet, kitöltött munkafüzetet adni az ingyenességre jogosult tanulóknak. (Ne fogadjanak el ilyeneket!)

A tanulóktól visszaszedett vagy visszavásárolt „egyszer használatos" tankönyveket le kell selejtezni!

7. Kölcsönözni csak „tartós tankönyveket” lehet az iskolai könyvtárból.

A könyvtárból csak tartós használatra alkalmas tankönyveket vagy új tankönyveket lehet kölcsönözni az ingyenességre jogosultaknak.

Tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. A tartós tankönyvekre rá van írva, hogy „Tartós tankönyv”.

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, akár több tanéven keresztül, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt (pl. érettségi, szakmai vizsga).

8. Az ingyenesség nem évül el!

Bármikor keletkezik az ingyenességre való jogosultság az arra jogosult tanulónak ingyenesen kell adni a tankönyveket. A tanév közben iskolát váltó tanulónak is ingyenesen jár az újabb tankönyv.

Súlyos jogszabálysértés, ha az iskola nem teljesíti a szülői igényt és nem biztosítja a tanuló számára az ingyenes tankönyvellátást, arra hivatkozva, hogy az igénylés határideje lejárt.

9. A tankönyvnek egy ára van (iskolai ár)

Az iskola köteles beszerezni a tankönyvet a Könyvellátótól, akkor is, ha a tanuló elveszti, ha megrongálódik tankönyve vagy a tanuló iskolát vált. A tankönyvet tanévközben is a tankönyvjegyzéken levő iskolai áron kell biztosítani. minden tanuló számára.

A tankönyvellátó (KELLO) felár nélkül köteles kiszállítani az évközben megrendelt tankönyveket az iskolába. (Nem a tanuló és nem a szülő feladata a tankönyvek beszerzése!)

A tankönyvvel nem lehet kereskedni, kiskereskedelmi hasznot rátenni, nem lehet, szállítási költséget felszámolni a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak.

10. Tulajdonviszonyok a tankönyvellátásban (diszkrimináció)

Törvény értelmében: „Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki térítésmentes tankönyvellátásra jogosult.”

Ez a törvényi előírás alkotmányellenes Diszkrimináció.

Súlyos megbélyegzésnek számít, ha egy osztályon belül az egyik tanuló saját tulajdonú új tankönyvet kap, a másik kölcsön tankönyvet kártérítési felelősséggel, a harmadik használt tankönyvet kap ingyenesség címén. Ez a megkülönböztetés sérti a tanulók emberi méltóságát. 

11.  Felsőoktatási intézmény hallgatója is beszámít a gyermek létszámba

A három gyermekes család akkor is három gyermekes marad, ha az egyik gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója lesz. Családi pótlék nem jár utána, de 25 éves koráig ő is beszámít a gyermekszámba.  

Tehát a testvérei jogosultak a térítésmentes tankönyvellátásra! Az emeltszintű családi pótlék átvételéről szóló elismervénnyel  lehet igazolni a jogosultságot .

12.  A más településről, más kerületből bejáró tanulónak is biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást,

A normatív támogatást az iskolába járó gyerek létszáma után kapja az iskolafenntartó, nem a tanuló lakóhelye szerint.

13.  Az ingyenes tankönyvellátás addig az életkorig jár tanulónak, ameddig iskolába járhat.

A tanuló 25 éves koráig vehet részt a nappali rendszerű iskolai oktatásban.

Legújabb panasz, hogy az iskolák az ingyenességre jogosult 20 éven felüli tanulóknak nem adják oda térítésmentesen a tankönyveiket, mert a családi pótlék csak 20 éves korig jár, ezért nem tudják igazolni a jogosultságot.  Ez súlyos törvénysértés!

14.  A szakképzési évfolyamokon is ingyenesen kell biztosítani a szakmai tankönyveket az ingyenességre jogosult tanulóknak 25 éves korukig

Kerül, amibe kerül a szekképpzési centrumnak!

Az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat felelőssége

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről a nevelőtestület dönt, de a szülői és tanulói közösségek véleményét vagy egyetértését is ki kell kérni a fontosabb kérdésekben.

Az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőinek feladata, hogy figyelemmel kísérjék az iskolai tankönyvellátás folyamatait,

Jogszabálysértés esetén kezdeményezzék a rendelkezések betartását az iskolavezetésnél, ha ez eredménytelen, akkor a fenntartónál, ha ez sem vezet célhoz, akkor a területileg illetékes Kormányhivatalnál.

Ha az ingyenes tankönyvellátással vagy más szabálytalansággal kapcsolatban panasz érkezik a szülői szervezethez, de a szervezet nem vállalja el az ügyet, akkor nem képviseli a gyermekeik érekében eljáró szülőket, nem működik a törvénybe beépített társadalmi kontroll.

Jogorvoslat

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Szülők ébresztő!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum