Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2017.

A tankönyv ingyenessége nem évül el

A térítésmentes tankönyvellátásra jogosult tanuló egész évben kérheti, hogy tankönyveit ingyenesen biztosítsa számára az iskola.

Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.

E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Nktt.) 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

A felmérés alapján iskola megállapítja, hogy hány tanuló

a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket,

b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,

c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokon túl. Az a)–b) pont szerinti igényeket az erre rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az itt található igénylőlapra.

Ha az iskola elmulasztja a felmérést és az igénylőlap kiosztását és beszedést és a szülő ezért nem tudta igényelni a támogatást, vagy az igényjogosultság január 10. után keletkezett, akkor a szülő bármikor kérheti a térítésmentes tankönyvellátást gyermeke számára.

Figyelem!

Az igényjogosultság nem évül el!

Bármikor keletkezik az ingyenességre való jogosultság az arra jogosult tanulónak számára térítésmentesen kell biztosítani a tankönyveket. A tanév közben iskolát váltó tanulónak is ingyenesen jár az újabb tankönyv.

Súlyos jogszabálysértés, ha az iskola nem teljesíti a szülői igényt és nem biztosítja a tanuló számára az ingyenes tankönyvellátást, arra hivatkozva, hogy az igénylés határideje lejárt.

A tankönyvek beszerzése az iskola feladata

Az iskola köteles beszerezni a tankönyvet a Könyvellátótól, akkor is, ha a tanuló elveszti, ha megrongálódik tankönyve vagy a tanuló iskolát vált. A tankönyvet tanévközben is a tankönyvjegyzéken levő iskolai áron kell biztosítani minden tanuló számára.

A tankönyvellátó (KELLO) felár nélkül köteles kiszállítani az évközben megrendelt tankönyveket az iskolába. (Nem a tanuló és nem a szülő feladata a tankönyvek beszerzése!)

A tankönyvvel nem lehet kereskedni, kiskereskedelmi hasznot rátenni, nem lehet, szállítási költséget felszámolni a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak.

A tankönynek egy ára van az un. iskolai ár!

Az ingyenesség korlátozása

Évtizedes gyakorlat, hogy az iskola 5-10 000 forint ráfizetést kér az ingyenes tankönyvcsomagra. Pedig az iskola nem mondhatja az ingyenességre jogosultaknak, hogy vegyenek meg több tankönyvet, vagy drágább nyelvkönyvet, vagyis fizessenek rá az ingyenesen biztosított tankönyvcsomagra.

A tankönyvrendelés során az iskolák - Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával - kötelesek az összes tanuló adatait megadni a Könyvtárellátónak.

A megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet az okok megjelölésével. [17/2014. EMMI rendelet 29. § (2)]

A rendelkezés értelmében a KELLO informatikai rendszere össze iskolába járó tanuló adatait tartalmazza.

Elvárható a KELLO informatikai rendszerétől, hogy megállapítható legyen, hogy a tanulók milyen módon jutottak hozzá tankönyveikhez:

- az iskola rendelte meg számára a tankönyvet,

- a tanuló vagy a szülő vásárolta meg személyesen az iskola által előírt tankönyveket a KELLO boltjaiban,

- a tanuló vagy a szülő a KELLO webáruházán keresztül rendelt a tankönyvet.

Szülői nézőpontból a rendszer lényege, hogy minden egyes tankönyvről megállapítható legyen, annak a tanulónak a neve, aki megvásárolta, vagy aki számára az iskola kifizette, átvette és bevételezte az iskolai könyvtárba.

Ha az ingyenességre jogosult tanuló neve kétszer vagy többször szerepel a KELLO informatikai rendszerében, akkor bizonyítani lehet, hogy az iskola jogtalanul követeli meg az ingyenességre jogosult tanulók szüleitől további tankönyvek megvásárlását.

Ha nem mutatható ki a tanuló neve szerint a vásárolt tankönyvek címe, száma és összege, akkor rossz az informatikai rendszer! Már pedig nem mutatja ki!

Figyelem!

A tankönyvkiadók tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveiket csak a Könyvtárellátón keresztül értékesíthetik. Saját üzleteikben a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak nem árusíthatnak tankönyvet.

Tudni kell, hogy az iskola csak tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveket rendelhet meg a tanulók számára iskolai terjesztési áron.

Az ingyenességre jogosult tanulók átverése

A jogszabálysértés "magasiskolája", ha az iskola vagy a pedagógus úgy kergeti kétségbeesésbe az ingyenességre jogosultakat, ha előírják számukra, hogy vásároljanak további tankönyveket a KELLO üzleteibe vagy a tankönyvkiadók boltjaiban, ráadásul kiskereskedelmi áron.

Ha az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól pénzbeli hozzájárulás (ráfizetést) kért az iskola az büntetendő cselekmény, a jogtalanul beszedett pénzeket vissza kell fizetni.

(Vissza kell követelni.)

 Szülők ébresztő! 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum