Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankönyv 2017.

A tankönyvtámogatás igénylése

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelmet a 2014/17. EMMI rendelet 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani.

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.

Ha a szülő, illetve a nagykorú tanuló aláírta az igénylőlapon, akkor felelősséget vállalt a közölt adatokért és elfogadta az iskola feltételeit.

Ha az iskola nem íratja alá az igénylőlapot a szülővel (tanulóval) akkor jogszabálysértést követ el.

Figyelem!

Az igazolt jogosultság nem évül el.

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Az intézmény neve:

címe:

OM-azonosítója:

I. Normatív kedvezmény iránti igény

A tanuló:

       

neve:

osztálya:

lakcíme:

Tanulói azonosító
száma:

diákigazolvány-
száma:

A szülő
(gondviselő):

       

neve:

lakcíme:

azonosító iratának
típusa:

száma:

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:

A tanuló:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.

Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de legkésőbb október 1. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.

a) b) c) d) e)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-e) pontjai közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én fennállt, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 1. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig befizetem.

Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.

Dátum: ....................................

..................................................................

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

II. Igénylés további kedvezményekre

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében –

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem:

Dátum: ....................................

..................................................................

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen – nem. (Amennyiben a szülő vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi időpontban tud megtörténni.)

Kelt: .......................................................

...........................................................

iskola igazgatójának aláírása

.

MSZOE javaslat az igénylőlap kitöltéshez:

1. A sajátos nevelési igényű tanulók közül csak azoknak jár a térítésmentes tankönyvellátás, akik megfelelnek a fenti a) b) c) d) pontokban meghatározott feltételeknek. Az egy és két gyermekes családban élő sajátos nevelési igényű tanulónak csak akkor jár a térítésmentes tankönyv, ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesül vagy fogyatékos, vagy tartósan beteg.

2. A jogosultságot nem kell azonnal igazolni! Ha jogosultság azonnali igazolása akadályba ütközik, akkor a szülő október 15-ig pótolhatja mulasztását.

3. Ha október 1-ig nem sikerül az igazolást bemutatni, akkor a szülő köteles befizetni az ingyenesen kapott tankönyvek árát.

4. Ha október 1. után szünik meg a jogosultság (bármikor), akkor a szülő nem köteles visszaadni az ingyenesen kapott tankönyveket.

 

5. Azok az egy és két gyermekes szülők szülők, akik nem jogosultak a normatív kedvezményre az igénylő lapon kérhetik az iskolát, hogy normatív kedvezményeken túl más forrásból biztosítson számukra valamilyen kedvezményt a tankönyvek megvásárlásához.

Az igazgató által aláírt igénylőlapról kérjenek másolatot!

Figyelem!

Azok a „fizetős szülők”, akik nem jogosultak a térítésmentes tankönyvellátásra nem kötelesek megvásárolni az iskola által előírt valamennyi tankönyvet, ha máshonnan is be tudják szerezni, vagy kapják valahonnan. 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum