Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2016.

Tankönyv kiválasztás, tankönyvrendelés és átvétel

Jogszabály értelmében az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. [17/2014. EMMI rendelet 30. § (1) bekezdés]

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) értelmében tankönyv: az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá az, amelyet a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázat keretében kiválasztott. Tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, a munkatankönyv, a munkafüzet, a feladatgyűjtemény, a digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó.

Tankönyvé nyilvánítás, tankönyvjegyzék

Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent könyv hozható forgalomba, amelyet hivatalos eljárás keretében tankönyvé nyilvánítottak.

A köznevelésben használható tankönyvekről az oktatási hivatal tankönyvjegyzéket vezet.

A tankönyvjegyzékre rendeletben meghatározott eljárásban tankönyvé nyilvánított tankönyv vehető fel.

A tankönyvjegyzék bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint jóváhagyott kerettantervi, szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, témakörönként legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.

Egyértelmű, hogy csak olyan tankönyv kerülhet fel a tankönyvjegyzékre, amelyet az új kerettanterv szerint készítettek el.

Az iskola kizárólag a tankönyvjegyzékre felvett tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választhat! [Ntt. 3.§ (11) bekezdés]

Ez magában foglalja a tankönyvé nyilvánított szótárt, szöveggyűjteményt, feladatgyűjteményt, atlaszt, kislexikont, munkafüzetet, digitális tananyagot is.

Figyelem!

Nem lehet megvetetni a szülőkkel olyan tankönyvet, amelyik nem szerepel a tankönyvjegyzéken!

Az iskola helyi tantervében kell rögzíteni a tankönyvválasztás elveit

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 7. § (1) bekezdése szerint: Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét.

Az oktatásához szükséges tankönyvek választásának elvei az iskola helyi tantervében:

Csak a tankönyvjegyzéken található tankönyvvé nyilvánított könyveket lehet választani.

Csak a térítésmentes tankönyvek biztosításához felhasználható támogatási keretnek megfelelő „ár-fekvésű” tankönyvet lehet választani.

Kölcsönzés céljára csak tartós használatra készült tankönyvet kell választani.

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a megválassza az alkalmazott tankönyveket

Tehát a pedagógus joga, joga, hogy a megválassza az általa alkalmazott tankönyveket, de csak az alábbiak korlátozásokkal:

Csak a helyi tantervben előírt tankönyvet választhatja.

A szakmai munkaközösség véleményét ki kell kérnie a választás előtt, amit dokumentálni kell.

Csak a térítésmentes tankönyvek biztosításához felhasználható támogatási keretnek megfelelő „ár-fekvésű” tankönyvet választhat.

A pedagógus nem dönthet úgy, pl. vegyék meg az X nyelvkönyvet 3000 forintért, mert az jobb, mint a többi, ha nem az van előírva a helyi tantervben.

Figyelem!

Sok iskola dönt úgy, hogy megveteti a szülőkkel a tankönyvjegyzéken kívüli tankönyveket kerül, amibe kerül, Az ingyenességre jogosultakkal is.

Az iskolai tankönyvrendelés elkészítése

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el.

Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nemzeti alaptanterv szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, tankönyvvé nyilvánított könyvek közül rendelhet tankönyveket. [Ntt. 3. § (11)]

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt (április 30.) az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a szülők megismerjék.

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani, vagy idősebb gyermekétől, osztálytársaitól örökli.

A tankönyvrendelés elkészítéshez az igazgatónak alábbi írásos véleményeket kell beszerezni:

A tantárgyat tanító pedagógus véleménye (lásd fent)

Tantárgyi szakmai munkaközösség véleménye (ha van munkaközösség)

A tankönyvrendelés elkészítésénél az iskolai szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.

A vélemények beszerzése kötelező, de a véleményt nem kötelező elfogadni! Ugyanakkor, ha az igazgató nem szerzi be a kötelező véleményeket, akkor törvénysértést követ el. Ez a demokrácia?

Figyelem!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az iskola olyan ár-összetételű tankönyvcsomagot rendelhet az egyes évfolyamok számára, hogy feltétlenül biztosítani tudja az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a tankönyvet.

Az iskolavezetők felelőssége, hogy a munkaközösségek ellenőrzésén keresztül a tankönyvcsomagok ára összhangban legyen az egy főre jutó normatív tankönyvtámogatás összegével (12 000 Ft/fő).

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülőktől semmilyen pénzbeli - kiegészítő – hozzájárulást nem követelhető.

           

Természetesen az ingyenességre nem jogosult, fizető szülők gyermekeinek tankönyvei sem kerülhetnek többe, mint az ingyenességre jogosultak tankönyvei. A 12 000 Ft/fő normatív támogatás összege tehát fontos piacszabályozó eszköz!

Még egyszer felhívjuk a figyelmet arra is, hogy térítésmentesen kell biztosítani mindenfajta kiadványt (tankönyveket, munkafüzeteket, gyakorlólapokat, atlaszokat, feladatgyűjteményeket, stb.) az iskolába járó és az újonnan beiratkozók ingyenességre jogosult tanulóknak.

Tankönyvjegyzéken kívül tankönyveket ingyen sem lehet ráerőltetni a szülőkre.

A tankönyvrendelést az iskolafenntartó hagyja jóvá

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg.

A fenntartó dönthet úgy is, hogy bizonyos tankönyvek rendelését engedélyezi, más tankönyvek rendelését nem támogatja.

Az iskola fenntartója felelős azért, hogy az iskola végül milyen tartalmú tankönyvcsomagot állít össze a tanulók számára, és azért is, hogy a megrendelt tankönyvcsomagok ára nem lépi túl az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét.

Figyelem!

Az iskola úgy kerüli meg a fenntartót, hogy a szülővel veteti meg a többlet tankönyveket a Könyvtárellátó könyves boltjain vagy web-áruházán keresztül tetemes szállítási költséggel.

Hogyan kell kifizetni a tankönyvek árát az állami fenntartású iskolába járó tanulóknak?

Az állami fenntartású iskolákban, már nincs semmilyen pénzmozgás a tankönyvellátás területén.

-    A tanulói tankönyvtámogatás összegét a kincstár utalja át az állami intézményfenntartó központnak. (Nem az iskolának.)

-     Az ingyenességre jogosultak számára megrendelt tankönyvek árát az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskola esetén az állami intézményfenntartó központ a Könyvtárellátónak utalja át.

-     A tanulói tankönyvcsomag árát az ingyenességre nem jogosult, „fizetős” szülők közvetlenül a tankönyvterjesztéssel megbízott Könyvtárellátó Kht. (KELLO) által a tanuló nevére kiküldött díjbekérőn található csekken fizetik be. (Ha van pénzük.)

Az állami fenntartású iskola nem szedhet pénzt a szülőktől és a tanulóktól a tankönyvért (másért sem). Nem kérhet ráfizetést az ingyenességre jogosultaktól semmilyen címen.

Figyelem!

A nem állami, nem önkormányzati fenntartású iskolák kérhetik a 12 000 forint tankönyvtámogatás feletti részt a szülőktől, ha erről a tanuló felvétele előtt írásbeli megállapodást kötöttek a fizetési kötelezettségekről.

Ki a felelős a megrendelt tankönyvek átvételéért?

Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában (munkaidőben, külön díjazásért).

Az iskola felel az átvett tankönyvek kiosztásáért, a tanulók nevére szóló tankönyvcsomag hiánytalan tartalmáért, a tankönyek minőségéért (épségért), hogy a tankönyvek értéke megfeleljen a kifizetett árnak.

A reklamáció és a hiánypótlás az iskola feladata, nem szülőké és főleg nem a tanulóké!

Az esetlegesen hiányzó tankönyveket az iskola könyvtárából kell biztosítani a tanulóknak.  A tanulók egy percre sem maradhatnak tankönyv nélkül, ha az iskola a tankönyvet tanítja meg.

Figyelem!

A tankönyvek kiosztása szeptemberi tanévkezdés után, az első tanítási napon történhet. A tankönyvek kiosztása miatt a nyári szünetet nem lehet lerövidíteni!

Köteles-e a szülő kifizetni az iskola által kiválasztott és a tanuló számára megrendelt tankönyveket?

Álláspontunk szerint a tankönyv megvásárlása nem kötelező! A tanuló nem köteles tankönyvből tanulni. A szülőt és a tanulót nem lehet bírósági úton arra kötelezni, hogy megvásárolja az iskola által kötelezően előírt tankönyveket.

1.  Jogszabály értelmében a tanuló, kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul.

[20/2012. EMMI rendelet 83. § (2)

Figyelem!

Súlyos jogszabálysértés, ha az iskola úgy rendeli meg a tanuló számára az iskola által kiválasztott tankönyvet, hogy nem szerzi be előtte a szülők írásos nyilatkozatát, arról hogy ki tudja-e fizetni az iskola által kiválasztott tankönyveket.

Ha a szülő úgy nyilatkozik, hogy nem tudja kifizetni az iskola által kiválasztott és megrendelt tankönyvet, akkor az iskolának kell biztosítani a tanuló számára az összes tankönyvet.

2.  Az iskola – minden év június 10-ig – kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére. [17/2014. EMMI rendelet 26. § (7)]

Figyelem!

Jó lenne, ha így lenne, akkor az egy- és kétgyermekes „fizetésképtelen” családok gyermekei is hozzájuthatnának a támogatáshoz.

Ezt a kezdeményezést csak akkor tudja megtenni az iskola, ha előtte kikérte a szülők írásbeli nyilatkozatát a fizetőképességükről (fizetésképességükről).

3.  Törvény értelmében a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. [Nkt. 46. § (4)]

Súlyos jogszabálysértés, ha az iskola úgy rendeli meg a tanuló számára az iskola által kiválasztott tankönyvet, hogy nem tájékoztatja a tanulókat törvényes jogukról, amely szerint fizetési mentességet vagy részletfizetési kedvezményt kérhetnek.

Iskolakezdési banki hitel vagy fenntartói kedvezmény

Véleményünk szerint, ha a szülő, nem akarja, vagy nem tudja megvásárolni gyermeke számára az iskola vagy a fenntartó által előírt tankönyveket, akkor a köznevelési törvény szerint (lásd fent) a tanuló nevében kérheti, hogy részben vagy egészben mentesüljön a tankönyvcsomag költségeinek kifizetése alól. Álláspontunk szerin az iskola nem vizsgálhatja, és nem utasíthatja el a tanuló kérelmét, továbbítania kell a fenntartó felé.

Hiába rendeli meg az iskola a tankönyveket, ha a szülők nem tudják kifizetni, mert nincs pénzük rá!

A tanszergyártók kihasználva az iskolai tanszer és felszerelésekkel kapcsolatos pedagógusköveteléseket és a szülők vásárlási ambícióját, elárasztották a piacot jobbnál jobb árucikkel és bóvlikkal. (Augusztus végén, szeptember elején 50-70 már százalékos árkedvezménnyel árusítják a tanszereket, Ráfizetésből élnek a tanszerkereskedők?)

A bankok is rámozdultak a hisztérikus piaci hangulatra, kihasználva a szülők szorult helyzetét, szinte feltételek nélkül biztosítnak „iskolakezdési hitel” címén magas kamatozású (15-25 %) személyi kölcsönt, a nyári üdülés miatt is, pénzszűkében levő szülőknek.

Várható, hogy a „bedőlt diákhitelek” mellett hamarosan megjelenik a „bedőlt szülői hitelek” problémája is.

Figyelem!

Az állami intézményfenntartó központ (KLIK) feladata, hogy a tanuló számára engedélyezze a tankönyvekkel és tanszerekkel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésének halasztását.

A KLIK feladata, hogy megelőlegezze a tankönyv- és tanszer csomagok árát. Vagyis kamatmentes kölcsönt biztosítson a kérelmező tanuló számára!

A szülők tájékoztatásának a további támogatások igényléséről

A felméréssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

[17/2014. EMMI rendelet 25. § (3)]

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. [17/2014. EMMI rendelet 26. § (3)]

Az általunk megkérdezett szülők nem tudtak a további támogatási lehetőségekről, nem láttak ilyen hirdetményt az iskolákban. Akik tudtak róla, azok nem kaptak, hiába kérték.

Vajon kinek az érdeke a további támogatási lehetőségek eltitkolása. Milyen haszna van az iskolának abból, ha tanulói nem tudnak a pénzbeli és természetbeni támogatásokról.

Jogorvoslati lehetőségek az indokolatlan iskolai pénzkövetelésekkel szemben

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Az iskolai szülői szervezetek feladata elérni, hogy az iskola önmérsékletet tanúsítson és csak az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges tankönyveket, taneszközöket és felszereléseket vetesse meg a szülőkkel. Ha a szülők úgy érzik, hogy az iskola által előírt eszközök feleslegesek vagy drágák, akkor forduljanak a megyei kormányhivatalhoz panasszal.

Figyelem!

Az állami fenntartású iskolákban a szülők és az iskola között – az ebédpénzen kívül - pénzmozgás nincs. A pedagógus nevel és oktatat, de nem szedhet pénzt a szülőktől és a jövedelem nélküli tanulóktól. Önkéntes szülői adományt, alapítványi befizetést és osztálypénzt sem kezelhetnek a pedagógusok.

Általánossá vált szülői panaszok a jogorvoslati kérelemhez

(szülői bejelentések alapján)

Milyen iskolai intézkedést kifogásolhat a szülő:

-  Ha nem kérdezik meg a szülőket írásban, hogy az iskola által kiválasztott tankönyvek közül, a melyiket akarja megvásárolni és melyiket kívánja a gyermeke számára más módon biztosítani;

-  Ha a nem kérik ki a szülők írásos nyilatkozatát, hogy egyáltalán tud-e fizetni;

-  Ha nem tájékoztatják a szülőket a kötelező és kérhető támogatásokról, kedvezményekről;

-  Ha az ingyenességre jogosultaktól ráfizetést kérnek a tankönyvcsomagra;

-  Ha az iskola tankönyvjegyzéken kívüli tankönyvet akar megvetetni a szülőkkel, és abból akarja tanítani a tanulókat;

-  Ha egyszer használatos lapjaira hulló használt tankönyvet adnak ki ingyenesség címén;

-  Ha nem biztosítanak a tanulók számára utólagos fizetési lehetőséget vagy részletfizetési kedvezményt;

-  Ha tanév végén visszakérik az ingyenes tankönyveket a tanulóktól;

-  Ha nem kérik ki a szülői szervezet véleményét a tankönyvek súlyáról;

-  Ha a tanuló nem kapja meg tanévkezdésre az összes tankönyvét, és a szülőnek kell beszerezni a hiányzó tankönyveket;

-  Ha az állami fenntartású iskolákban ráveszik a szülőket, hogy személyesen vásároljanak tankönyveket a Könyvtárellátó üzleteiben vagy a web áruházban, amely jelentős költséggel jár.

Folytathatjuk a végtelenségig.

Sajnos a szülők nem ismerik a jogorvoslat intézményét, vagy nem mernek fellépni az iskola törvénysértő (szabotáló) intézkedéseivel szemben, pedig addig nem lesz változás, ameddig a szülők kifizetik a jogtalan követeléseket.

Szülők ébresztő!

Az iskolatáska súlya

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum