Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tankönyv 2017.

Ingyenesen kölcsönzött tankönyv az általános iskola első, második, harmadik és negyedik évfolyamain

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdés szerint: „Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.”

A családok vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

Kölcsönzés egy tanévre kártérítési felelősséggel

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen kölcsönzött tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.

Az iskolai házirend által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5)]

A fenti rendelkezés alapján, az alanyi jogon járó ingyenes tankönyvellátás úgy értelmezhető, hogy az iskola a szükséges tankönyveket és a hozzá kapcsolódó más kiadványokat tankönyvkölcsönzés útján adja tanuló birtokába, amiket – a munkafüzetek kivételével - a tanév végén vissza kell adni.

A kölcsönzés szabályai szerint a tanuló kártérítési felelősséggel tartozik a használatba kapott könyvekért, vagyis a nem rendeltetésszerűen használt tankönyv megrongálódása vagy elvesztése esetén a tankönyv árát ki kell fizetni.

A tanuló és az iskola között vita alakulhat ki a tankönyvek „rendeltetésszerű használatáról”, a kártérítési felelősségről, milyen minőségű használt tankönyvet lehet kölcsönbe adni, mikor kell leselejtezni a tankönyveket, ezért a tanév végén számos ütközés, (perlekedés, pereskedés) várható a szülők, a tanulók és az iskola között.

Az ilyen viták nem tesznek jót az iskola, és a szülői ház közötti nevelőpartneri viszonynak.

Figyelem!

Álláspontunk szerint a jelenleg első, második és harmadik évfolyamos tanulóktól az év végén visszaszedett használt tankönyveket ingyenesség címén odaadják a feljövő évfolyamokon tanuló gyermekeknek. Csak a negyedik évfolyamosok kapnak teljesen új tankönyvet.

 

Sérti a gyermekek emberi méltóságát, ha az egyik tanuló új tankönyböl tanul, a másik használ tankönyvből.

Véleményünk szerint az első évfolyamon biztosított tankönyveket a negyedik évfolyam befejezéséig nem lehet visszakérni. 

Kártérítési szabályok értelmezése

Bizonyított szándékos károkozás

Ha a tanuló nem tesz eleget az iskola által a házirendben meghatározott kölcsönzési szabályoknak, akkor vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5/a bekezdés]

A Ptk. szerint, ha a kárt belátási képességgel rendelkező olyan kiskorú okozta, akinek felügyeletre köteles gondozója is van, és bizonyítják, hogy az kötelességeit felróhatóan megszegte, a gondozó (a szülő) a károkozóval egyetemlegesen felelős.

Mi van akkor, ha szülő nem tud fizetni, mert nincs pénze? Bírósági behajtást kér az iskola? Vagy megtagadja a tanuló bizonyítványának kiadását tartozás miatt, ami jogszabálysértés. (De mégis visszatartják a bizonyítványt!)

A 18. életév betöltött - jövedelem nélküli - nagykorú tanuló esetén szülők nem tartoznak kártérítési felelősséggel a tankönyv szándékos megrongálása vagy hanyag kezelés miatt bekövetkezett értékcsökkenésért, elvesztésért. Nagykorú tanuló esetén a kárt a tanulónak kell kifizetni, ha munkába áll és jövedelemhez jut (kamat nélkül). (A kártérítési követelés három év alatt elévül.)

Figyelem!

A szülők nem kötelesek gyermekük helyett kártérítést fizetni a tankönyvek rendeltetésszerű használata során bekövetkezett esetleges rongálódásért (elhasználódásért).

Az ingyenesség címén kikölcsönzött egyszer használatos tankönyveket a tanév végén le kell selejtezni! Nem kell a szülőkkel kártérítést fizettetni!

Az alanyi jogon járó ingyenes tankönyvellátás visszáságai

(a 2014. 2015. és 2016. évben az első, második és harmadik évfolyamara beiratkozott tanulók szüleinek panaszai alapján)

1.  Az ingyenesség címén az iskolai könyvtárból kikölcsönzött tankönyvekbe nem lehet beleírni, nem lehet kiemeléseket alkalmazni.

Ha a kölcsön tankönyv a rendeltetésszerű használat mellett piszkos lesz, összegyűrődik vagy a rossz minőség miatt darabjaira esik szét a tanév végére, akkor a szülőknek ki kell fizetni a tankönyv árát.

2.  Sok iskola dönt úgy, hogy a tankönyveket be kell kötni, hogy a borító védve legyen a külső hatásoktól, ami sok időbe és sok pénzbe kerül a szülőknek.

Minek csinálnak a kiadók gyönyörű, művészi, hatszínnyomású drága borítókat tankönyveikre, ha az iskola döntése értelmében "el kell takarni" a látványt egész évben.

3.  A jogos félelműkben a szülők úgy menekültek ki az iskolával való viták következményei alól, hogy bolti áron megvásároltak gyermekük számára még egy garnitúra tankönyvet (már aki megtehette). Így az  eredetileg kapott kölcsön tankönyveket érintetlenül todják visszaadni a tanév végén.

Ez a szülői félelem bizonyítható módon milliókkal növelte meg a tankönyvek kiszállításával megbízott Könyvtárellátó (KELLO) bevételét.

4.  Ráfizetés az ingyenesen kölcsönzött tankönyvcsomagra

Sok iskola döntött úgy, hogy az ingyenesen kölcsönzött tankönyveken kívül további tankönyveket és más kiadványokat vásároltat meg a szülőkkel.

A szülők joga, hogy kifogásolják az iskola indokolatlan követelését.  Ha az iskola az állami támogatásból megvásárolt tankönyveken kívül további tankönyveket akar használni, akkor azt a saját költségvetéséből kell biztosítania.

5.  Sérti gyermekek és a szülők emberi méltóságát a használ tankönyvek kölcsönzésével biztosított ingyenes tankönyvellátás.

Rosszul járnak azok az első évfolyamra újonan beiratkozó és a második, harmadik évfolyamra járó tanulók, akik piszkos vagy kiradírozott bejegyzésekkel tarkított használt tankönyveket kapnak az iskolától.

Az ingyenesen kölcsönzött tankönyvellátás az jelenti, hogy ezek után minden általános iskolai tanuló használt tankönyvből fog tanulni Magyarországon.

6.  Az általános iskolának sem jó az állami tankönyvek kölcsönzése, mert sok problémával és teherrel jár a tankönyvek nyilvántartása (bevételezése), raktározása, selejtezése, a kártérítési követelések behajtása, stb.

Hogyan hajtsa be az iskola a nem rendeltetésszerű használatból keletkezett rongálódás miatt követelt kártérítés összegét a szülőktől? Pereskedjen vagy tartsa vissza a tanuló bizonyítványát, ami tilos?

7.  A pedagógusnak sem jó a tankönyvek kölcsönzése, mert el kell tekintenie bizonyos oktatási módszerek alkalmazásától, mivel az „állami tankönyvbe” a tanuló nem írhat bele, nem lehet aláhúzni, széljegyzetet csinálni, színezni, stb.

Mit kell tenni az első évfolyamra most beiratkozott tanuló szüleinek?

Semmit! Várják el az iskolától, hogy szeptember 1-én leteszik gyermekük iskolapadjára a számára ingyenesen kölcsönzött tankönyvcsomagot!


Figyelem!

A szülő nem dönthet úgy, hogy nem veszi át az ingyenesen kölcsönzött tankönyvet, mert az iskolának el kell számolnia az ingyenességre biztosított állami normatívával.

De dönthet úgy a szülő, hogy a bonyodalmak elkerülése végett, megvesz a Könyvtárellátó (KELLO  tankönyvboltjában még egy tankönyvcsomagot kiskereskedelmi áron, amit gyermeke szabadon használhat, beleírhat, aláhúzhatja a számára fontos részeket, stb.  

Kinek jó és kinek rossz a kölcsönzéssel biztosított ingyenes tankönyvellátás jelenlegi rendszere?

1. Úgy néz ki, hogy minden családnak jó, ha gyermeke térítésmentesen juthat új tankönyveihez, addig ameddig nem kell visszaadni az iskola pecsétjével ellátott, kincstári kölcsöntankönyveket, és az iskola érvényesíti esetleges kártérítési igényét.

2. Jó az államnak, de csak akkor, ha iskolatípusonként és évfolyamonként szabályozza a megrendelhető tankönyvcsomagok árát, hogy az iskola ne tudjon többtíz ezer forintért tankönyvet rendelni egy-egy tanulónak.

3. Jó a tankönyvkiadóknak, mert a szülők többsége megvesz még egy garnitúra tankönyvet, amit rendeltetésszerűen használ a gyerek (beleírhat, aláhúzhat, összegyűrődhet, bepiszkolódhat, elszakadhat, széteshet, stb.), az ingyenes tankönyvet pedig elteszik a szekrénybe, hogy a visszaadáskor ne kelljen kártérítést esetleg büntetést fizetni, ha a tankönyv állapota nem felel meg az iskola követelményeinek. (Ez most is gyakorlat).

4. Az iskolának nem lesz jó, mert sok problémával és teherrel jár a tankönyvek nyilvántartása (bevételezése), raktározása, selejtezése, a kártérítési követelések behajtása, stb. (konfliktus a szülőkkel).

5. Nem jó a pedagógusnak, mert el kell tekintenie bizonyos oktatási módszerek alkalmazásától, mivel az „állami tankönyvbe” a tanuló nem írhat bele, nem lehet aláhúzni, széljegyzetet csinálni, színezni, stb.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum