Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Testnevelés mindennap

A mindennapos testnevelés feltételei

A jogszabályokban előírt feltételek hiányában az iskola feladata, hogy az adott feltételekhez igazítja a tantervét, a testnevelési órák szervezését.  

Ez azt jelenti, hogy a testnevelési tantárgy oktatásához csak azokat a tartalmi elemeket lehet előírni az iskola helyi tantervébe, amelyekhez rendelkezésre állnak az alapvető létesítmények, személyi és tárgyi feltételek.

Ha a testnevelési órán nem tudják biztosítani tanulók fejlesztéséhez szükséges minimális feltételeket (infrastruktúrát, felszerelést és eszközt) minden tanuló számára, akkor a testnevelési órát nem szabad megtartani!

Figyelem!

Ha vitás, hogy az előírt infrastrukturális feltételek, eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni.

Alapvető létesítmények, alapvető felszereltség

Tornaterem

Nemenként biztosított öltöző, benne kialakított zuhanyzó, WC (fűtött helységek).

Sportudvar

Sportszertár

Sporteszközök, felszerelések

Egyéni felszerelés (sportágaknak megfelelő speciális sportcipő, sportruházat és más felszerelés, amit ingyenesen kell a tanulók rendelkezésére bocsátani.)

Személyi feltételek

Ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik. [Nkt.  98. §  (16)]

A tánc tanítása a testnevelés órák keretében is történhet, megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével.

Kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  2. melléklet határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek rendelkezniük kell. [20/2012. EMMI rendelet 161. § (1)]

A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközöket és felszereléseket az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott tevékenységhez kell biztosítani.

Amennyiben a mindennapos testnevelés megszervezése érdekében további tornaszoba, tornaterem kialakítása válik szükségessé, annak biztosítása – amennyiben az a gyermeknek, tanulónak aránytalan terhet és többletköltséget nem jelent – tornateremmel, tornaszobával rendelkező más nevelési-oktatási intézménnyel vagy sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján is teljesíthető a helyiség használati jogának és rendjének írásbeli rögzítésével. [20/2012. EMMI rendelet 162 § (3)]

A mindennapos testnevelés feltételei (többek között)

(20/2012. EMMI rendelet 2. mellékletben meghatározott jegyzék alapján)

1. Tornaterem és más helyiségek megfelelősége

A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – alapterülete lehetővé teszi legalább egy iskolai osztály valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek.

Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti előírások tartalmazzák. Figyelembe kell venni még a hatályos egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályokat is.

Az EMMI rendelet jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el.

Figyelem!

A mindennapos testnevelésről szóló előírások teljesülésére tekintettel, további tornaterem létesítése abban az esetben kötelező, ha a tanulók számára aránytalan teher és többletköltség nélkül nem biztosítható más nevelési-oktatási intézménnyel-, illetve sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével kötött megállapodással a még szükséges tornaterem. (Nkt. 2. melléklet)

Tehát, ahol van lehetőség iskolán kívüli tornaterem használatára, akkor nem kell létesíteni új tornatermet?

    2. Sportudvar

Az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az iskolában valamennyi osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.

Elfogadható az iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül, például közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek veszik igénybe.

Figyelem!

Sportudvar létesítése és fenntartása nem kötelező. A sportudvar nem helyettesíti a tornatermet, akkor minek a sportudvar jogszabályi meghatározása. A sportudvar hiánya nem akadálya a mindennapos testnevelésnek.

    3. Eszközök, felszerelések

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni.

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, tanulók testméretéhez.

Figyelem!

A testnevelés oktatáshoz előírt eszközök és felszerelések kötelező beszerzése az iskolafenntartó feladata, tehát az előírt eszközök és felszerelések hiánya törvénysértés.

 4. A tornaterem, öltöző és a mellékhelységek fűtése

A fűtés megoldási módjáról helyben, építési tervezési program elkészítése alkalmával kell dönteni. A nevelési-oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről szabvány rendelkezik.

Figyelem!

Ha a testnevelési órák megtartáshoz előírt helységek hőmérséklet nem felel meg a szabványban előírtaknak, akkor a foglalkozást nem lehet megtartani.

Tanulók értékelése és minősítése a feltételek hiánya esetén

Hiányos infrastruktúra esetén nem követelhető meg a testnevelő tanároktól, hogy azonos értékű eredményeket érjenek el a tanulók testi nevelésében, mint egy jól felszerelt iskolában dolgozó pedagógus.

A jogszabályokban előírt feltételek hiányában a tanulóktól sem lehet megkövetelni, hogy azonos módon teljesítsenek a jól felszerelt módon felszerelt „profi” iskolákkal és azonos módon értékeljék, minősítsék őket.

Testnevelés tantárgy értékelésénél (érdemjegy) és minősítésénél (osztályzat) a tanuló önmagához mért fejődését kell mérni és azonnal meg kell szűntetni a buktatás lehetőségét.

Felelősség a mindennapos testnevelés miatt kialakult problémákért

Oktatásirányítás felelőssége

Az oktatáspolitika úgy gondolta, hogy a feltételek hiányába is bevezeti a mindennapos testnevelést, azt mondták, hogy így lehet majd „kierőszakolni” a költségvetési támogatásokat. Ez egy kormányon belüli alku, csak soká tart.

A mindennapos testnevelés bevezetésének feltételeit a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program biztosítja. Való igaz, hogy felgyorsultak a tornatermi beruházások, de legalább 20 év kell ahhoz, hogy a törvényben előírt minimális feltételeknek megfeleljenek az iskolák.

Álláspontunk szerint a szülőknek és a pedagógusoknak kell fellépni az áldatlan helyzet megszűntetése érdekében. Vagyis a törvényben előírt feltételek hiánya miatt (létesítmények, eszközök, higiéniai feltételek, nemenkénti elkülönítési körülmények, stb.) nem lehet a testnevelés órákat megtartani, mert az kimeríti a gyermekek veszélyeztetésének bűntettét (lásd Btk.)

Pedagógusok felelőssége

A pedagógusoknak (testnevelő tanároknak) nem kell szolgai módon végrehajtani a mindennapos testneveléssel kapcsolatos álságos és törvénysértő rendelkezéseket. Feltételek hiányában szakmai kötelességük megtagadni a testnevelési órák megtartását. (A járművezetőknek is meg kell tagadni a munkát tömegközlekedés területén, ha rossz a fék, kopott a gumiabroncs vagy tűzveszélyes a gépjármű.)

A pedagógusok felelőssége az is, hogy nem követelik meg a rájuk bízott tanulóktól azokat a készségeket, mozgásmintákat, a különböző sport szabályok betartását, amelyeknek elsajátításához és gyakorlásához az iskola nem biztosította a szükséges feltételeket.  

A szülők felelőssége

A szülőknek pedig meg kell tiltani a gyermekeik testi épségét, érzelmi biztonságát és erkölcsét veszélyeztető testnevelési órák látogatását. Az iskolai szülői közösségek és az egyes szülők kötelessége a köznevelési közszolgáltatások színvonalának ellenőrzése, a gyermeket veszélyeztető körülmények elhárítása.

Figyelem!

Ha vitás, hogy az előírt infrastrukturális feltételek, eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni.

Testnevelési órák megtartása iskolán kívül

Amennyiben a mindennapos testnevelés megszervezése érdekében további tornaszoba, tornaterem kialakítása válik szükségessé, annak biztosítása – amennyiben az a gyermeknek, tanulónak aránytalan terhet és többletköltséget nem jelent – tornateremmel, tornaszobával rendelkező más nevelési-oktatási intézménnyel vagy sportolásra alkalmas létesítmény üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján is teljesíthető a helyiség használati jogának és rendjének írásbeli rögzítésével. [20/2012. EMMI rendelet 162. § (2)]

Az iskolai foglalkozásokat az iskola tantermeiben, illetve egyéb, a

foglalkozás megtartására alkalmas helyen kell megszervezni. Az iskolán

kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a tanulók intézményi felügyelete a

külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az

iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni

kell.

Abban az esetben, ha a külső helyszínre történő eljutás akadályozza más

tanítási óra megtartását, gondoskodni kell a kiesett tanítási óra pótlásáról. [20/2012. EMMIr. 13/A. §18 (1)]

Figyelem!

Az iskolán kívüli testnevelési foglalkozásokhoz szükséges időt


(pl. úszásoktatás) az iskola óra rendjében kell tervezni, vagyis

 

kevesebb magyar órát vagy matematika órát kell tartani.

Nem lehet a tanulók óraszámát a szabadidejének rovására megemelni!

Ezt nevezik aránytalan tehernek (lásd fentebb az ellentmondást).

Önkormányzati sportlétesítmények használata

Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet 4. § (5) hatályos bekezdése szerint:

„A településen lévő sportlétesítmény igénybevételét az iskola és az

 

iskolai sportkör részére ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani

 

akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi

 

önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított

 

gazdasági társaság.”

Testnevelési órák szervezése és a kiváltás szabályai itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum