Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap 2016.

A testnevelés célja az alsó tagozaton

Testnevelés az 1–4. évfolyamokon a Nemzeti alaptanterv (Nat) szerint

Az alsó tagozat a legfontosabb iskolai időszak a motoros képességek* (lásd lent) és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos testnevelési és később sportolási szokások kialakítása, a sportmozgás megszerettetésének érdekében.

Figyelem!

Kérdés, hogy milyen végzettséggel, milyen szaktudással végzik a testnevelési foglalkozásokat az alsó tagozaton. A"tanító néni", "tanító bácsi" tartja a kisiskolásoknak a testnevelési- és sportfoglalkozásokat, vagy testnevelési egyetemet végzett testnevelő tanár?

A szülők igényeljék a szakszerűen megtartott testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus* cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.

Ha a szülő alapos indok nélkül felmenteti gyermekét a mindennapos testnevelés alól, akkor saját gyermekével szemben követ el súlyos nevelési hibát!

Ha a szülők hagyják, hogy az iskola más tantárgyak tanítására használja a testnevelési órákat, akkor saját gyermekükkel szemben követnek el súlyos nevelési hibát!

A Nemzeti alaptanterv szerint az alábbi KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAKAT kellene az iskolának közvetíteni az 1-4. évfolyamokon

(Nem könnyű olvasmány, de jó lenne, ha megvalósulna belőle valamennyi. Időt kell biztosítani hozzá!)

1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra

Motoros* képességfejlesztés: edzettség, fittség

— Képességfejlesztő, fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségével.

— Egyszerű alapformájú, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok.

— A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális mozgásanyag.

— Motoros tesztek, állapotfelmérés

Motoros* készségfejlesztés – mozgástanulás

— Hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák.

— A természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása és továbbfejlesztése:

torna jellegű feladatmegoldásokban;

atlétikai jellegű feladatmegoldásokban;

sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladataiban;

önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban;

vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban;

gyermektáncokban.

Játék

— Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhet􀄘 játékok.

— Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok.

— Alkotó, kreatív és kooperatív játékok.

— Sportjáték-előkészítő (kis) játékok.

— Népi gyermekjátékok.

Versenyzés

— Egyszerűsített szabályokkal zajló sportági versenyek versenyhelyzetekben.

— Sor- és váltóversenyek.

— Egyszerűsített sportági versenyek.

Prevenció**, életvezetés, egészségfejlesztés

— Egyedül, párban és csoportban egészségfejlesztő preventív, szokásjellegű motoros tevékenységformák.

— Relaxációs alapgyakorlatok.

Higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása.

— Baleset-megelőzés, motoros tevékenységek során bekövetkező egyszerű sérülések kezelése.

2. Ismeretek, személyiségfejlesztés

Motoros* képességfejlesztés: edzettség, fittség

— Motoros képességek rendszeres mérése tesztekkel, ezek hatása az önértékelésre és önkontrollra.

— A helyes testtartás szerepe az énkép és testkép kialakításában.

— A rendszeres testedzés hatása a szervezetre, felelősségvállalás.

— Az edzettség és a teljesítmény a mindennapokban és a sportban.

— A képességfejlesztés lehetőségei eszközzel és eszköz nélkül.

Motoros* készségfejlesztés – mozgástanulás

— Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány, horizontális síkok, útvonal, kiterjedés).

— Energiabefektetés tudatossága (idő, gyorsaság, erő, állóképesség).

— Eszközre és társra vonatkozó térbeli, időbeli és dinamikai viszonyok szerepe.

— Kommunikációs szabályok, formák és jelek.

Kognitív***, emocionális és szociális funkciók szerepe a mozgástanulásban, mozgásérzékelésben és alkotótevékenységben.

Játék

— Játékfeladatok az érzelmek és motiváció szabályozásáért.

Játékszabályok hatása a döntéshozatalra, szabálykövetésre és szabálytudatosságra.

— Játéktípusok, játékstratégiák, élményszerűség, öröm a társas tevékenységekben.

— Személyes és társas folyamatok szerepe a játékban és a konfliktuskezelésben.

Versenyzés

— Sportági alapismeretek és alkalmazásuk.

— Egyszerű sportági szabályok és versenyszabályok a sportversenyeken.

— Sportszerűség, példakép a sportban.

Prevenció**, életvezetés, egészségfejlesztés

— Higiéniai alapismeretek mint felelősségtudatos szokásrendszer.

— Helyes testtartás, gerincvédelem és egészségtudatosság.

— Egészség, sport, életviteli és életmód alapismeretek, környezettudatosság. Biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek.

— Relaxációs alapismeretek, stresszkezelés, a feszültségek feloldása.

MSZOE álláspont

Ha a fent idézett köznevelési tartalmakat komolyan vesszük, akkor az alapismeretek és gyakorlatok elsajátításához az alsó tagozaton legalább napi két testnevelési órát kell tartani!

Az első évfolyamon például felesleges 4-5 órában különböző közismereti tantárgyakat tanítani. Elég lenne, ha az első évfolyamon a kisgyermekek megtanulnak írni és olvasni és számolni. Az egyéb, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő ismereteket játék közben, a testnevelés és sportfoglalkozásokon kellene velük elsajátítatni.

Figyelem!

Nagyon fontos intézkedés a kisiskolás tanulók fizikai állapotának (fittség) évi kétszeri mérése, amelynek eredményéről tájékoztatni kell a szülőket, hogy az esetlegesen „rossz” mérési eredmények ismeretében változtatni tudjanak gyermekük mozgásszegény életmódján, étkezésén és más egészségtelen szokásain. De sajnos erről nem tájékoztatják a szülőket!

A fizikai mérésről itt találhatnak bővebb információt!

*Motoros (kondicionális) képességek a testnevelésben

A kondicionális képességek a sportteljesítmények alapjait biztosító testi képességeknek azon csoportja, amelyekbe elsősorban az erő, a gyorsaság és az állóképesség tartoznak. A kondicionális képességek hátterében biológiai tényezők húzódnak meg, amelyek közül a legismertebb a megfelelő idegimpulzus hatására létrejött izomtevékenység. E képességekre a következő tényezők vannak döntő hatással: kontraktilitás (izomrosttípus, izomrostok száma, keresztmetszete); anyagcsere (izom-összehúzódás, energiaellátottságának módjai); idegimpulzus (az összehúzódást-ellazulást kiváltó folyamatok). A felsorolt biológiai folyamatok más-más hangsúlyt kapnak az egyes kondicionális képességekben. Így válik lehetővé jól elkülöníthető fejlesztésük. Az erő nagysága a kontraktilitási tényezőktől, az állóképesség az anyagcsere-folyamatoktól, a gyorsaság az idegimpulzusoktól függ. A motoros képességek fejlesztése lehet általános és speciális. A fejlesztésben használt leggyakoribb módszerek: ismétléses módszer (a terhelés megismétlését jelenti változatlan v. változó formában); intervallumos módszerek (szakaszos terhelést jelentenek, teljes, ill. nem teljes pihenés nyújtásával), tartós módszerek (tartós terhelés folyamatos és változó intenzitás mellett); verseny- és ellenőrző módszer (versenyek által kiváltott, ill. tesztek végrehajtásakor jelentkező terhelések).

Forrás:Lapoda Multimédia

**Prevenció = megelőzés

***Kognitív = megismerő, a megismerésre vonatkozó

A kötelező fizikai mérésről itt találhatnak információt!

A mindennapos testnevelés szervezésének szabályiról itt találhatnak részletes információt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum