Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Testnevelés mindennap 2016.

A „napi felmentés” problémája és végleges felmentés a testnevelés órákon való részvétel alól

Nem elég jogszabályban előírni a mindennapos testnevelést, el kell érni, hogy a tanulók szívesen járjanak az órákra és ne mentessék fel magukat, pl. „lustaságból” vagy a sokszor pedagógiai módszerek vagy a megalázó tisztálkodási vagy más feltételek hiánya miatt.

A testnevelési órák alóli felmentések körüli ellentétek

Feloldásukhoz minden résztvevő fél (iskolavezetés, diák, tanár, szülő, iskola-, vagy háziorvos) aktív és megértő részvétele szükséges. Talán a legfontosabb feladat ebben a testnevelő tanárra hárul, akinek fő feladata az, hogy diákjaival megszerettesse a rendszeres mozgás, a sport örömét. Ezt csak akkor érheti el, ha szakmailag magasan képzett, nagyon jól ismeri az általa tanított korosztály élettani, testi és lelki adottságait, megértő a gyerekekkel, nem akarja őket mindenáron élsportolóvá nevelni, az általa tartott órák színvonalasak, érdekesek és változatosak. Az sem árt, ha jó példával jár elől, s nem öltönyben vezeti a testnevelés órákat, hanem aktívan, segítőként részt vesz az órán, ha kell, személyesen bemutatja a gyakorlatokat és irányítja a diákokat. Fontos szerepe van a szülőnek is, aki nem akkor cselekszik jól, ha a gyerek első kérésének eleget téve azonnal megírja a felmentési kérelmet, hanem ezt csak valóban indokolt esetben teszi meg. A háziorvos is csak akkor írjon felmentést, ha az valóban indokolt.

MSZOE javaslat

A testnevelési óráról való felmentés szabályait az iskolai SZMSZ vagy a Házirendbe kell előírni.

Felmentés (napi felmentés) az iskolaorvos vagy háziorvos javaslatára

Az iskolaorvos vagy a háziorvos által kiállított igazolás illetve orvosi, szakorvosi vélemény egyértelműen szabályozza a tanuló egészségi csoportba sorolását. Egészségügyi állapotának megfelelő testgyakorlás már a testnevelő tanár feladata, a megválasztott módszerek pedig a személyes felelőssége.

Az orvos által javasolt felmentést a testnevelő tanár elfogadja, egy részt, mert bízik a szakvéleményben, másrész, mert vállalja fel a testi romlást (esetleges baleseti kockázatot). Sorozatos ismétlődés esetén, a testnevelő tanár konzultációt kezdeményez a felmentést javasló orvossal.

Felmentés vagy könnyítés a szülő kérésére (ezt is szabályozni kell)

A szülő ismeri elsősorban gyermekét, egészségi állapotát, fizikai állapotát joga van gyermeke érdekében kérni egy-egy testnevelési óra alól való felmentést vagy könnyítést. De itt vigyázni kell, mert a gyerek gyengének tűnő fizikai állapota, nem minden esetben indokolja, hogy felmentést kapjon. Lehet, hogy éppen attól a fizikai terheléstől tiltjuk el a felmentés által, amire a legnagyobb szüksége lenne.

A szülő könnyen enged a gyermeke kérésének, ha valamilyen okból nem akar részt venni a testnevelési foglalkozásokon, pl. készülni akar más órákra, nem akarja cipelni a tornafelszerelését, vagy lustaságból.

Írásunk egyik célja, hogy a szülők gyermekeik fizikai állapotának érdekében csak megalapozott indokok alapján kérjék a felmentésüket, és bízzák a testnevelőre annak eldöntését, hogy milyen módon ad helyt kérésüknek.

Felmentés vagy könnyítés a tanuló kérésére

A szakmailag alaposan felkészült diákjait jól ismerő testnevelő megteheti, hogy adott órán felmentést ad valamely diákjának, ha az megfelelő indokkal kéri ezt. A testnevelő felelőssége, hogy figyeljen az általa adott ilyen jellegű lehetőségre, s nagyon vigyázzon, nehogy a gyerekek ezzel visszaéljenek (ne legyen „vajszívű”, valóban csak indokolt esetben adjon alkalmi felmentést.

Felmentés vagy könnyítés a testnevelő tanár döntése alapján

A diákjait jól ismerő testnevelő tanár saját belátása szerint csökkentheti a tanuló terhelését, mentesítést felmentést adhat valamely gyakorlat végzése alól. Ez csak adott gyakorlatok alól adott időben történő felmentést jelent, de nem jelenti azt, hogy máskor ne kelljen azt végrehajtaniuk a diákoknak.

Sokféle megoldás van a testnevelési óráról való távolmaradások kezelésére, lehet mérlegelni, jogos vagy nem jogos a szülő előzetes vagy utólagos igazolása vagy felmentési kérelme. A lényeg az, hogy a pedagógus döntése nevelő hatású legyen, és ne váltson ki az érdekeltekből ellenérzést a testneveléssel vagy a testnevelő tanárral szemben.

Ha a diák a tanítási órákon részt vesz, akkor gyakorlatilag semmi nem indokolja, hogy a testnevelés óráról hiányozzon. A felmentett tanuló is megjelenik az órán – mivel a testnevelés óra időtartama alatt a testnevelő tanár felügyeletére van bízva – de nem vesz részt a gyakorlatok végrehajtásában.

Figyelem!

Akinek rossz a közérzete, fáradtság, kialvatlanság stb. jeleit mutatja, könnyítettként sem vehet részt a testnevelési órán vagy más jellegű foglalkozásokon. Az ilyen tanulót az iskolaorvoshoz, vagy kísérővel a háziorvoshoz kell irányítani. A kísérőnek a gondjára bízott tanulóról - a lehető legrövidebb időn belül – visszajelzést kell adnia a küldő tanárnak és az iskola igazgatójának, akik szükség estén a szülőkkel is felveszik a kapcsolatot.

Igazgatói felmentés

A törvény értelmében az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti tanítási óra látogatása alól, így a készségtárgyak tanulása alól is, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. (Nkt.

Készségtantárgyak: az ének-zene, a tánc, a rajz, a testnevelés, a technika- gyakorlati foglalkozás tantárgyak.

Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, ad számot tudásáról.

Amennyiben egész évben fel van mentve a tanuló, testnevelés tantárgyból nem képes tudásáról számot adni, mivel az órákon elméleti oktatás jelenleg minimális mértékben folyik, a gyakorlati számonkérés pedig a megfelelő gyakorlás elmaradása miatt nem megvalósítható.. Jelenleg az osztályzat helyett a tantárgy tanulása alól felmentett bejegyzés szerepel a bizonyítványban. Természetesen, ha a diák felmentése nem egész tanévre szóló, akkor az általa elsajátított tananyagból számon kérhető a tudása.

 Egészségi állapot szerinti besorolás, állandó felmentés

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órát – lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban kell szervezni.

Fel kell menteni a tanulót mindenféle testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógy-testnevelési órán való részvételét se.

Figyelem!

Amennyiben javulna a módszertani kultúra és megfelelő mennyiségű elméleti ismerettananyagot is elsajátítanának a diákok testnevelésből, akkor a felmentett tanulóktól elméleti tananyag is számon kérhető lenne.

Az igazolatlan és az igazolt óra problémája

Nem lehet igazolatlan órát adni a gyereknek, ha elkésik a testnevelési  óráról, vagy otthon felejti a tornafelszerelését. Más fegyelmező eszközöket kell alkalmazni ezekben az esetekben, hiszen az igazolatlan mulasztásnak súlyos anyagi és fegyelmi következményei vannak (szabálysértési eljárás, családi pótlék felfüggesztése, védelembevétel, iskolából való kizárás).

Kiskorú tanuló esetén nem lehet igazolatlan órának tekinteni, ha a tanuló bent van az iskolában, de nem vesz részt a testnevelési órán, mivel az iskola felelőssége a tanuló felügyelete.

Nem lehet olyan helyzet, amikor egy gyermek nem megy be valamelyik órára, hogy akkor ne keressék meg, és ne vonják felelősségre az esetleges mulasztásáért. (Lehet, hogy rosszul van, vagy éppen kábítószer hatása alatt meghúzódik valahol.)

Igazolatlan mulasztást csak figyelmeztetés, fegyelmi vizsgálat és tárgyalás után lehet megállapítani, amelynek szabályait jogszabály írja elő, és amelyet az iskola szervezeti és működési szabályzatában és a házirendben kell/kellene rögzíteni.

Mindennapos gyógytestnevelés itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=247&v=marad&fid=121&hol=jobb

Könnyített testnevelés: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=486&v=marad&fid=121&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum