Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:


Főmenü: Testnevelés mindennap 2016.

Mindennapos gyógytestnevelés

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi „szűrővizsgálat” alapján, a kötelező testnevelési óra helyett, könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. [20/2012. EMMI rendelet 142. § (1)]

Szűrővizsgálat

Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni.

Ez egy rossz dátum!

A szűrővizsgálatokat szeptember 1. és október 15. között kell megtartani, különben a könnyítet testnevelésre vagy gyógytestnevelésre szoruló tanulókat súlyos egészségkárosodás érheti. Mire vár a jogalkotó?

Az általános iskola első évfolyamára beiratkozott tanulókat a szeptemberi tanévkezdés után azonnal szűrővizsgálatra kell küldeni. Nem lehet májusig várni az orvosi vizsgálattal.

A középfokú iskolák kilencedik évfolyamára beiratkozott vagy más iskolaváltó tanulótól el kell fogadni előző iskolájukban végzett orvosi szűrő vizsgálat eredményét.

Figyelem!

Ha a szülő nincs megelégedve a szűrővizsgálat eredményével, illetve úgy érzi, hogy gyermekének fizikai nehézséget okoz a testnevelési gyakorlatok végzése, akkor testnevelő tanárral folytatott eredménytelen megbeszélést követően a helyileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz fordulhat tanácsadásért.

GYÓGYTESTNEVELÉS SZERVEZÉSE

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja

A gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása a pedagógiai szakszolgálatok* feladata.

*A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását speciális intézményhálózat un. pedagógiai szakszolgálat segíti, amelynek feladatait (szolgáltatásait) a 15/2013. EMMI rendelet határozza meg.

Az orvos által kiválogatott gyerekeket automatikusan átveszik a szakszolgálat szakemberei és beosztják őket a foglalkozásokra.

A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1–3, 4–8 vagy 9–16 fős csoportokban szervezhető meg.

Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell szervezni.

A gyógytestnevelés-órákat az állami iskolafenntartó központ (KLIK) által a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében.

A gyógytestnevelés eszköz- és szerigénye a testnevelés eszköz- és szerigényével megegyezik.

Gyógytestnevelés tevékenység ellátásához gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség szükséges

Figyelem!

A gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról gyógytestnevelési naplót kell vezetni.

Gyógytestnevelés iskolai testnevelési óra keretében

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.

A tanulók értékelése a gyógytestnevelés órán

A gyógytestnevelésre járó tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, ha a tanuló gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt végzi.

MSZOE álláspont

Álláspontunk szerint a könnyített testnevelésben vagy gyógytestnevelésben résztvevő tanulókat testnevelési nem lehet megbuktatni testnevelés tantárgyból!

Végleges felmentés a „testnevelés” alól

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

Gyógytestnevelés a nem állami, nem önkormányzati nevelési, oktatási intézményekben

A gyógytestnevelés bármelyik a nem az állami iskolafenntartó központ (KLIK) által fenntartott nevelési-oktatási intézményben is megszervezhető (egyházi-, magán óvoda, iskola), amennyiben a KLIK erről megállapodást kötött az érintett nevelési-oktatási intézmény fenntartójával.

Gyógytestnevelés az óvodákban

A nem a KLIK fenntartásában működő óvodák számára a gyógytestnevelés foglalkozások megszervezéséhez a gyógytestnevelőt a KLIK az érintett óvoda fenntartójával kötött megállapodás alapján a nevelési év során biztosíthatja. [15/2013. EMMI rendelet 28. § (3) (4) bekezdés]

Sajnos erről a köznevelési szolgáltatásról nem tudnak a szülők. Az óvoda fenntartók, illetve az óvodavezetők feladata lenne a szülők tájékoztatása. Véleményünk szerint ők sem ismerik a rendeletet, vagy nem akarják bonyolítani a saját munkájukat.

Egyelőre nem tudunk olyan jogszabályról, amelyik előírja az óvodai szűrővizsgálatot, de a miniszteri rendeletből lehet következtetni rá, hogy kellene lenni ilyen óvodai szűrővizsgálatnak.

Könnyített testnevelés: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=486&v=marad&fid=121&hol=jobb

A napi felmentés problémája: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=251&v=marad&fid=121&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum