Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:


Főmenü: Testnevelés mindennap 2016.

Mindennapos gyógytestnevelés

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi „szűrővizsgálat” alapján, a kötelező testnevelési óra helyett, könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. [20/2012. EMMI rendelet 142. § (1)]

Szűrővizsgálat

Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni.

Ez egy rossz dátum!

A szűrővizsgálatokat szeptember 1. és október 15. között kell megtartani, különben a könnyítet testnevelésre vagy gyógytestnevelésre szoruló tanulókat súlyos egészségkárosodás érheti. Mire vár a jogalkotó?

Az általános iskola első évfolyamára beiratkozott tanulókat a szeptemberi tanévkezdés után azonnal szűrővizsgálatra kell küldeni. Nem lehet májusig várni az orvosi vizsgálattal.

A középfokú iskolák kilencedik évfolyamára beiratkozott vagy más iskolaváltó tanulótól el kell fogadni előző iskolájukban végzett orvosi szűrő vizsgálat eredményét.

Figyelem!

Ha a szülő nincs megelégedve a szűrővizsgálat eredményével, illetve úgy érzi, hogy gyermekének fizikai nehézséget okoz a testnevelési gyakorlatok végzése, akkor testnevelő tanárral folytatott eredménytelen megbeszélést követően a helyileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz fordulhat tanácsadásért.

GYÓGYTESTNEVELÉS SZERVEZÉSE

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja

A gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása a pedagógiai szakszolgálatok* feladata.

*A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását speciális intézményhálózat un. pedagógiai szakszolgálat segíti, amelynek feladatait (szolgáltatásait) a 15/2013. EMMI rendelet határozza meg.

Az orvos által kiválogatott gyerekeket automatikusan átveszik a szakszolgálat szakemberei és beosztják őket a foglalkozásokra.

A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1–3, 4–8 vagy 9–16 fős csoportokban szervezhető meg.

Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell szervezni.

A gyógytestnevelés-órákat az állami iskolafenntartó központ (KLIK) által a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében.

A gyógytestnevelés eszköz- és szerigénye a testnevelés eszköz- és szerigényével megegyezik.

Gyógytestnevelés tevékenység ellátásához gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség szükséges

Figyelem!

A gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról gyógytestnevelési naplót kell vezetni.

Gyógytestnevelés iskolai testnevelési óra keretében

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.

A tanulók értékelése a gyógytestnevelés órán

A gyógytestnevelésre járó tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, ha a tanuló gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt végzi.

MSZOE álláspont

Álláspontunk szerint a könnyített testnevelésben vagy gyógytestnevelésben résztvevő tanulókat testnevelési nem lehet megbuktatni testnevelés tantárgyból!

Végleges felmentés a „testnevelés” alól

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

A gyógytestnevelés bármelyik a nem az állami iskolafenntartó központ (KLIK) által fenntartott nevelési-oktatási intézményben is megszervezhető (egyházi-, magán óvoda, iskola), amennyiben a KLIK erről megállapodást kötött az érintett nevelési-oktatási intézmény fenntartójával.

Gyógytestnevelés az óvodákban

A nem a KLIK fenntartásában működő óvodák számára a gyógytestnevelés foglalkozások megszervezéséhez a gyógytestnevelőt a KLIK az érintett óvoda fenntartójával kötött megállapodás alapján a nevelési év során biztosíthatja. [15/2013. EMMI rendelet 28. § (3) (4) bekezdés]

Sajnos erről a köznevelési szolgáltatásról nem tudnak a szülők. Az óvoda fenntartók, illetve az óvodavezetők feladata lenne a szülők tájékoztatása. Véleményünk szerint ők sem ismerik a rendeletet, vagy nem akarják bonyolítani a saját munkájukat.

Egyelőre nem tudunk olyan jogszabályról, amelyik előírja az óvodai szűrővizsgálatot, de a miniszteri rendeletből lehet következtetni rá, hogy kellene lenni ilyen óvodai szűrővizsgálatnak.

Könnyített testnevelés: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=486&v=marad&fid=121&hol=jobb

A napi felmentés problémája: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=251&v=marad&fid=121&hol=jobb

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum