Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Gyakorlati képzés 2019.

A gyakorlati képzésről való távolmaradás igazolása a szakképző iskolákban

A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező!

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a tanév szorgalmi időszakában és az összefüggő szakmai gyakorlaton szervezhető meg. [Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. § (3)]

A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül –– gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. [Szt. 26. § (5)]

Figyelem!

Az őszi, a téli, a tavaszi és a nyári szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével – gyakorlati képzés nem szervezhető.

A mulasztás igazolása

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. [20/2012. EMMI rendelet 5. § (1)]

Ha a tanuló távol marad a gyakorlati képzésről köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint.

A tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza.

A hiányzás nyilvántartása

A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. [Szt. 39. § (1)]

A foglalkoztatási napló hiteles vezetése a tanuló hiányzásairól garancia lehet arra, hogy a gyakorlati képzőhely nem tudja utólag megváltoztatni a szülő vagy a nagykorú tanuló által igazolt hiányzások mértékét.

Figyelem!

Javasoljuk a szülőknek és a nagykorú tanulóknak, hogy az esetleges hiányzás igazolásáról leadott írásos dokumentumokat másolaton vetessék át, hogy bizonyítani tudják az igazolás tényét.

A gyakorlati képzésről való hiányzás büntetése

Hiányzás a gyakorlati képzésről tanév közben

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

Hiányzás a „nyári” összefüggő gyakorlatról

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).

Figyelem!

Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.

„Mentesítés” az évfolyam ismétlés alól az igazolatlan mulasztás pótlásával

A gyakorlati képzésről való igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles! [Szt. 39. § (4)]

Mulasztás pótlása történhet a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon, az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt is!

1. A szorgalmi időben előírt gyakorlati képzésről való mulasztás pótlása

Ha a tanuló mulasztása eléri az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól.

Az évfolyam megismétlése alóli „mentesítés” kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

2. Mulasztás pótlása az összefüggő szakmai gyakorlati képzés esetén

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja.

Figyelem!

A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete saját hatáskörében (önkényesen) dönt.

A nevelőtestület döntése megfellebbezhetetlen!

A szakképző iskola szankciói a gyakorlati képzőhelyen történt mulasztás esetén

Ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a szakképző iskola a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendeletnek a mulasztás következményeire vonatkozó szabályai szerint jár el.

(Pl.: Az iskola jelenti a hiányzást az illetékes hatóságoknál, szabálysértési eljárást kezdeményez, stb.) Bővebben lásd itt!

A tanulói mulasztás halmazati büntetése a gyakorlati képzésben

A gyakorlati képzőhely feladata a tanuló gyakorlati képzésről való mulasztásának szankcionálása, az „évfolyamismétlésre utasítás”. Lásd fentebb!

Ezzel párhuzamosan, ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a szakképző iskola is megteszi a feljelentést a gyermekvédelmi hatóságnál és a szabálysértési hatóságnál.

További büntetés a tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés esetén

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan – a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint – csökkenteni kell. [Szt. 64. § (1)]

Ráadásul az igazolatlan mulasztást pótolni kell!

Értesítési kötelezettségek

A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. [Szt. 40. § (1)]

Ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképző iskolának.

A gyakorlati képzést szervező szakképző iskola a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet szerint meghatározott iskolai mulasztásokról haladéktalanul értesíti a tanuló gyakorlati képzését folytató szervezetet.

Figyelem!

Az iskola értesíti a gyakorlati képzőhelyet a tanuló iskolai hiányzásairól, a gyakorlati képzőhely értesíti az iskolát a gyakorlati képzésről való hiányzásról.

A kölcsönös értesítés mellett értelemszerű lenne a szülőket is értesíteni a kiskorú tanuló első hiányzásáról.

A rendkívüli gyakorlati képzés után járó szabadidő

A gyakorlati képzést folytató szervezet

a heti pihenőnapokon

a munkaszüneti napokon, valamint

az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt

a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen (pl. vendéglátás) és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja. [Szt. 38. §(2)]

Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

Iskolai hiányzásokról bővebben

Szülői igazolás itt!

Helyzetértékelés óvodai, iskolai mulasztások intézményi kezeléséről

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum