Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Iskolai hiányzások

Helyzetértékelés óvodai, iskolai mulasztások kezeléséről

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

Statisztikai adatok szerint 2012. óta jelentősen csökkent az igazolatlan mulasztások miatt indított szabálysértési eljárások száma. Az oktatásirányítás szerint kevesebb lett az iskolakerülő tanuló száma, amit az új szankciók bevezetésének eredményének tulajdonítanak.

Szülői panaszok alapján készült felméréseink szerint is valóban kevesebb az igazolatlan mulasztások miatt indított eljárások száma, de nem az új rendelkezések hatására.

Az igazolatlan mulasztások számának statisztikai csökkenése azért történt, mert az óvodák és az iskolák nem akarják, hogy nyilvánosságra kerüljön hiányzások megnövekedet száma, ezért „elhallgatják” az igazolatlan mulasztások nagy részét a hatóságok előtt.

Felméréseink szerint az óvodák, iskolák többsége szándékosan nem vezeti szabályosan a gyermekek, tanulók hiányzásait és nem szankcionálják az igazolatlan hiányzásokat, mert „rossz fényt vetne rájuk”.

Ugyanakkor egyes tanulókkal szemben fegyelmező eszközként használják az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos büntetéseket.

A legsúlyosabb retorzió, hogy a 16 éven felüli - már nem tanköteles - kiskorú gyermekeket 30 óra igazolatlan hiányzás esetén eltávolítják az iskolából.[Nkt.53.§ (4)]

Iskolai hiányzások

Az általunk vizsgált iskolákban – a pedagógus bevallás szerint - átlagosan 150 órát hiányoztak a tanulók igazolatlanul évente.

Több iskolában megsajnálják a tanulókat és a szülőket, nem jelentik fel őket a törvényben előírt10-30-50 óra igazolatlan hiányzás miatt, inkább elnézik a mulasztásokat. Nem akarják, hogy a hatóságok megbüntessék tanulóikat.

Köztudott, hogy egyes szakközépiskolákban a tanulók nem járnak be a közismereti órákra, csak a gyakorlati képzést látogatják. Nem érdekli őket a közismereti tantárgyakat tanulása. Az iskolafenntartó szakképzési centrum is tehetetlen az iskolába járás tömeges megtagadásával szemben. Csak 4-5 tanuló lézeng az osztályokban.

Igazolatlan mulasztás egyenlő az „iskolakerüléssel”

Az óvoda és az iskola feladata a kötelező óvodába járás és a tankötelezettség teljesítésének betartatása. A pedagógusok, mint az állam megbízottai, jelentik az „iskolakerülőket”.

Értesítik a szülőket a kiskorú, tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítés elmulasztása jogszabálysértés

A hatóságok, gyermekveszélyeztetés (elhanyagolás) címén különböző aránytalan szankciókat alkalmaznak a családdokkal szemben az igazolatlan mulasztások miatt.

30 igazolatlan óra mulasztás esetén az intézményvezetők szabálysértési eljárást kezdeményeznek szülőkkel szemben és értesítik a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül – kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál a családi pótlék szüneteltetését.

Különösen tragikus a helyzetben vannak a 16 éven felüli (nem tanköteles, de még kiskorú) tanulók, akiknek 30 óra igazolatlan mulasztása esetén megszűnik tanulói jogviszonya. Eltávolítják őket az iskolából. [Nkt.53.§ (4)]

Ez a központilag előirt lemorzsolódtatás!

Az igazolatlan óra, mint illegális fegyelmező eszköz

Általános gyakorlat a néhány perces késések igazolatlan órává kerekítése, ami tiltott!

Tanítási óráról való kiküldés idejét igazolatlan órának számítják.

Ha a tanuló késik az iskolából, nem engedik be csak a második órára.

Ha a tanuló nem viszi magával a testnevelési órára a felszerelését igazolatlan órával büntetik.

Ha hiányzik a tankönyve, füzete, vagy más taneszköz elégtelen érdemjegyet és igazolatlan órát kap érte.

Gyakorlattá vált az is, hogy a fegyelmezetlen 16 éven felüli (már nem tanköteles) tanulók igazolatlan órát kapnak büntetésként, akiknek 30 óra igazolatlan hiányzás miatt meg lehet szűntetni a tanulói jogviszonyát. Ki lehet tenni az iskolából.

Figyelem!

Súlyos visszaélésnek tartjuk azt az iskolai előírást, amely szerint a tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolják távolmaradását. A házirendekben előírt igazolási határidő lehet egy hét, lehet három nap, de sok iskola csak egy napot ad az igazolás bemutatására.

Sok iskola házirendje ugnem tartalmaz határidőt, hanem ahány pedagógus annyiféleképpen (önkényesen) dönt az igazolás elfogadásának határidejéről.

Véleményünk szerint az igazolás nem évülhet el!

Mulasztások nyilvántartása a köznevelési intézményekben

Az igazolt és igazolatlan hiányzások nyilvántartása az óvodákban és az iskolákban a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint:

Óvodai felvételi és mulasztási napló, az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál, az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését tartalmazza. [Nkt. 90. § (1)]

Iskolai osztálynapló (e-napló), amely haladási és mulasztási naplórészt tartalmaz.  [Nkt. 101. § (1)]

Csoportnapló a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait tartalmazza. [Nkt. 102. § (3)]

Értesítő (ellenőrző) a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, valamint az iskola és a szülő kölcsönös tájékoztatására rendszeresített iskolai nyomtatvány. [Nkt. 100. § (1)]

Bizonyítvány tartalmazza a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások számát. [Nkt. 96. § (3)]

Egyéni törzslap tartalmazza az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mulasztásokat, [Nkt. 99. § (3)]

A hiányzást és az igazolást nyilvántartó dokumentumok hanyag kezelése

 Az iskolai osztálynaplóban (e-napló) kell rögzíteni, a tanuló napi hiányzását a tanórai és egyéb foglalkozásról és a hiányzás igazolásának formáját (orvosi-, szülői-, hatósági igazolás).

Szándékos dokumentumhamisítások

Szülők panaszolják, hogy igazolatlan órák (és érdemjegyek) kerülnek be az osztálynaplóba utólag, pedig gyermekük az adott napon nem hiányozott az iskolából.

Szülői és tanulói panasz az is, hogy eltűnnek az igazolások, különösen akkor, ha az iskola rá akarja bizonytani a tanulóra, hogy elérte az igazolatlan mulasztás szankcionálását kiváltó óraszámokat (10-30-50 óra

Utólagos beírások megakadályozása

Hogyan tudja bizonyítani a szülő az iskola ellenében, hogy gyermeke nem hiányzott?

Az osztálykönyvet naponta le kell zárni, hitelesíteni kell, hogy ne tudjanak utólagos beleírni vagy törölni semmit!

Ha a pedagógus vagy más illetéktelen személy utólag beleír az osztálynaplóba azt az ellenőrző könyv szabályos vetésével lehet bizonyítani.

Az ellenőrző könyv a szülő értesítésére és a hiányzások szülői igazolására rendszeresített iskolai nyomtatvány. Az osztálynaplóba beírt hiányzások dátumának és óraszámának és az ellenőrzőbe beírt, a pedagógus aláírásával igazolt adatoknak meg kell egyezni. Az ellenőrző a pedagógus beírás valódiságát bizonyítja.

Figyelem!

Dokumentum hamisítás esetén minden utólagos beírás és törlés az e-naplóból bármikor kimutatható!

Igazolások átvételének igazolása

A szülői igazolást az ellenőrzőben kell rögzíteni és kérni, hogy a pedagógus aláírásával igazolja, hogy tudomásul vette.

A későbbi viták elkerülése miatt a hatósági- és az orvosi igazolásokat le kell másolni és át kell vetetni az osztályfőnökkel (aláírás, pecsét).

Óvodai helyzetkép

Ha az óvodás gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, a gyermekvédelmi és gyámügyi hatóság eljárást kezdeményez a szülővel szemben.

Ha az óvodás gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

A szülőket megbüntetik az igazolatlan mulasztások miatt, de az óvodákat hetekre, hónapokra bezárják a munkavállaló szülők előtt az önkormányzati fenntartók.

A munkaadók nem jól tűrik a kisgyermekes anyák sűrű hiányzását gyermekük esetleges betegsége miatt, ráadásul az úgynevezett „nevelésnélküli munkanapok” miatt ötször egy napra is zárva tart az óvoda, ami érthetetlen előírás.

Figyelem!

Kötelezően használt nyomtatvány a felvételi és mulasztási napló, amely az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére és az igazolatlan órák visszakeresésére szolgál. (Nkt. 90. §)

Illegális szünetek az óvodákban

A köznevelési közszolgáltatás szabotálása a szülők bevonásával

Az óvodában nincs nevelési szünet! Ezért az őszi, téli, tavaszi, nyári iskolai szünetekben illegálisan zárva tartó óvodák felszólítják a szülőket, hogy igazolják gyermekük hiányzását ezeken a napokon.

Figyelem!

Az óvoda szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény. Az óvodában a gyermekek nevelése (fejlesztése) folyik, az óvoda nem gyermekmegőrző intézmény.

Bérmegtakarítás, és a gyermekétkeztetés költségeinek elspórolása

Más óvodákban arra kényszerítik a Gyesen lévő többgyermekes szülőket, hogy ne vigyék be nagyobb gyermeküket az óvodába, ha már úgyis otthon vannak. Kevesebb óvodapedagógus és dajkát kell alkalmazni, ha az óvodai jogviszonyban levő gyermekek egy része igazoltan távol van az óvodából. Így lehet elspórolni az ingyenes étkeztetésre kapott állami normatívát is.

Ugyanakkor súlyos szankciókat alkalmaznak a szülőkkel szemben, ha nem akarnak részt venni normatíva csalásokban, ha nem teljesítik az óvoda indokolatlan zárva tartása miatt kiesett nevelési napok igazolását.

Iskolakerülés magyarázata itt!

Szülői igazolás problémája

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum